Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Financování podniku; návratnost a rentabilita investic - maturitní otázka z ekonomie

Financování podniku; návratnost a rentabilita investic - maturitní otázka z ekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z ekonomie na téma financování podniku, návratnost i rentabilitu investic. Obsahuje všechny druhy a způsoby financování, včetně jejich definic.

Obsah

1.
Hlediska financování
2.
Vlastní zdroje
3.
Cizí zdroje
4.
Návratnost a rentabilita

Úryvek

"Hlediska financování:

1. Dle formy:
• peněžní- cash,bankovní účet, cenné papíry, pohledávky, devizy (v cizí měně)
• reálný (věcný)- majetek, budovy, pozemky, stroje, dopravní prostředky

2. Podle vztahu k firmě:
• vnitřní- kapitál, zisk, rezervy, odpisy
• vnější- úvěry, leasing, dotace, vklady společníků

3. Podle času:
• krátkodobé- firma uspokojuje krátk. potřeby (mzdy, energie) – provozní úvěr
• dlouhodobé- firma uspokojuje dlouh. potřeby (investice) – investiční úvěr

4. Podle účelu:
• běžné- nákup materiálu, nájemné, výplata mezd
• mimořádné- financování mimořádných událostí- povodně, požáry, krádeže

5. Podle vlastnictví zdroje:
• vlastní- vklady společníků, emise akcií, odpisy a zisk
• cizí- úvěry, leasing, stálá pasiva, dotace

Velikost celkového kapitálu závisí na velikosti firmy, druhu činnosti, technologii, organizaci, na rychlosti obratu kapitálu.

VLASTNÍ ZDROJE:

1. Základní kapitál- hodnota všech vkladů do podnikání vyjádřena v penězích

2. Zisk - kladný hospodářský výsledek (V-N=HV)
- z hrubého zisku firma odvádí daň  19%

3. Tvorba fondy- a) povinné- rezervní fond (krytí hospod. ztrát)
b) dobrovolné- fond obnovy IM, sociální fond, další fondy
4. Odpisy- vyjadřují roční míru opotřebení, i v letech, kdy už nedochází k výdajům peněz zvyšují daňově uznatelné náklady  snižují daň z příjmu  uspořené prostředky = zdroj pro financování

5. Emisní ážia- rozdíl kladný mezi nominální a tržní hodnotou akcií na primárním trhu

6. Ostatní vlastní zdroje- tržba za nadměrné zásoby, odprodej nepotřebného majetku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427dbf428b87.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
FinancovU00e1ni_podniku.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse