Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Forenzní psychologie - maturitní práce

Forenzní psychologie - maturitní práce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně a přehledně věnuje vztahu psychologie a práva, pachatelům a obětem trestných činů, psychologickým prostředkům k řešení konfliktní situace, objasňování a vyšetřování trestných činů, včetně výslechu a problematiky věrohodnosti výslechu.

Obsah

1.
Psychologie a právo
1.1
Předmět forenzní psychologie
1.2
Metody forenzní psychologie
1.3
Tématické okruhy forenzní psychologie
2.
Pachatelé
2.1
Zdroje zločinnosti jako kriminologický problém
2.2
Osobnost pachatele jako psychologický problém
2.3
Motivace kriminálního jednání
2.4
Nebezpečnost pachatele
2.5
Náprava pachatele
2.6
Empirické profily pachatelů
3.
Oběti násilí
3.1
Viktimologie – nauka o obětech
3.2
Viktimizace – proces poškozování oběti
3.3
Posttraumatická stresová porucha
3.4
Jednání s obětí trestného činu
3.5
Poskytování pomoci v situacích tísně
4.
Psychologické prostředky k řešení konfliktních situací
5.
Objasňování a vyšetřování
5.1
Psychologické expertizní a konzultační služby
5.2
Soudněznalecká psychologická činnost
5.3
Konzultační činnost psychologů při objasňování a vyšetřování případů
5.4
Speciální postupy
6.
Výslech
6.1
Psychologické aspekty výslechu
6.2
Interpersonální percepce při výslechu
6.3
Komunikace ve výslechových situacích
6.4
Interakce ve výslechových situacích
6.5
Zvláštnosti výslechu dětí
6.6
Psychologie výpovědi
6.7
Věrohodnost výpovědi
7.
Závěr - prevence

Úryvek

“1. 6. 6 Psychologie výpovědi
Zkoumá výpověď jako produkt určitých duševních pochodů člověka. Na základě poznatků psychologie výpovědi je možné utvořit si představu o tom, jaké psychologické skutečnosti se uplatňují, když vyslýchaný v průběhu výslechu sděluje informace důležité pro objasnění případu. Poznatky o utváření výpovědi se nejčastěji uplatňují:
- V postupech zaměřených na osvěžování paměti – je potřeba zvážit jak účinně podpořit paměťový výkon vyslýchaného.
- Posuzování věrohodnosti výpovědi – jak orientační, tak odborné znalecké posuzování výpovědi čerpá z poznatků psychologie výpovědi.
Pro forenzní psychologii je zajímavé to, co se s informacemi děje od okamžiku jejich vzniku až po okamžik, kdy jsou předány pro potřeby trestního řízení v podobě protokolu pořizovaném z výslechu. To je základní rámec, ve kterém se psychologie výslechu pohybuje.

Utváření výpovědi zahrnuje následující fáze:

A. Získávání informací
Osoba získává určité informace, o nichž někdy neví, že se později stanou předmětem zájmu v trestním řízení. Psychologicky vzato je podstatou této fáze problematika vnímání, a to nejčastěji vnímání bezděčné a neúmyslné. V rámci přesnosti vnímání je potřeba vždy zvažovat následující okolnosti:
a) aktuální psychický stav
b) city a emoce
c) subjektivní význam vnímaného děje a vztah vnímajícího k události
d) profesionální zaměření
e) pozornost
f) osobnost vyslýchaného
Role vnímání pro konečnou podobu výpovědi je ve forenzní psychologii velmi pozorně prozkoumána až na úroveň zcela konkrétních problémů a situací.

B. Vštípení a uchování informací
Psychologickou podstatou této fáze je tvoření paměťového děje. Je potřeba si uvědomit, že mnoho vnímaných dějů se v paměti vůbec nefixuje. Pravděpodobnost spolehlivého zapamatování se zvyšuje, jestliže vyslýchaná osoba přímo a aktivně vstoupila do kritické události. Chceme-li informace od vyslýchané osoby o průběhu činnosti musíme vzít v úvahu, že se mohlo jednat o automatickou či z automatizovanou činnost, nebo reflexní reakci. Tyto probíhají bez vědomé kontroly a nebývají zapamatovány. Může se jednat i o impulsivní jednání a to se také hůře zapamatovává.
Vštípení a zejména trvalost uchování informací ( nikoliv přesnost ) vzrůstá, jestliže později vyslýchaná osoba vnímané informace slovně formulovala a promýšlela, např. když je sdělovala svému okolí. Svědkové by neměli o kritické události mluvit mezi sebou, může dojít ke vzájemnému ovlivnění. Na běžné vštěpování a uchovávání informací má příznivý vliv i subjektivní význam vnímaných informací. Může nastat i určitý paměťový jev tzv. reminiscence tou se rozumí náhlé, spontánní vybavení zdánlivě zapomenutého paměťového obsahu, které je vyprovokováno náhodnou shodou příznivých okolností.
Obecně platí, že životnost a barevnost paměťového uchování informací se postupujícím časem vytrácí, vzpomínka bledne.

C. Předávání informací
Psychologickou podstatu této fáze tvoří proces reprodukce. Reprodukce neboli předávání zapamatovaných informací prostřednictvím slovní formulace je v podstatě duševním výkonem celé osobnosti, kterým se z psychologického hlediska uzavírá podíl vyslýchaného na utváření výpovědi.
V návaznosti na monologickou a dialogickou část výslechu se běžně rozlišují dva základní zdroje možného zkreslení informací ve výpovědi. V monologické části se spíše uplatňuje tendence k neúplnosti. Vyslýchaný se zpravidla koncentruje na hlavní kostru děje a okrajově přechází. V dialogické části se spíše uplatňuje tendence ke změně obsahu informace. K nim bývá řazeno nahrazování, vylepšování a míšení jednotlivých částí vzpomínek. Vyslýchaný chce pomoci a v dobré víře, často zcela uvědomovaně, zaplňuje bledší vzpomínková místa. Dochází ke vzniku klamných vzpomínek. Tento pojem se v psychologii používá jako souhrnné označení pro nepřesnou reprodukci pamětně uchovávaných informací. Rozlišují se různé druhy klamných vzpomínek:
a) Vzpomínková mezera uvědomovaná – osoba si uvědomuje, že líčí průběh děje útržkovitě, že v jejích vzpomínkách jsou mezery, na která si není schopna vzpomenout.
b) Prostá vzpomínková mezera neuvědomovaná – určitá okolnost ve vzpomínce chybí a vyslýchaný je přitom přesvědčen, že vypovídá úplně.
c) Neuvědomovaná vzpomínková mezera vyplněná jiným obsahem – subjektivně si je osoba jistá tím, co uvádí.
d) Vzpomínky s časovými posuny – vyslýchaná osoba reprodukuje vzpomínky, ve kterých je sled zážitků převeden do jiného časového sledu, než se ve skutečnosti odehrál.
e) Obsahově rozšířená vzpomínka – vylepšování výpovědi.
f) Snové vzpomínky – mísí se sen se skutečností. Vyskytují se spíše u nemocných dospělých, dětí a starých osob.
K dalším důležitým zdrojům chyb se řadí potíže se slovní fixací a verbalizací vzpomínky. Vyslýchaná osoba události vnímala, zapamatovala si je, aktuálně si je vybavuje, ale není schopna je srozumitelně vyjádřit pomocí řeči.
Přehled rizik při utváření výpovědi v průběhu výslechu uzavírá problematika sugesce. Sugestivní otázky a celkově sugestivní projev vyslýchajícího může přimět vyslýchaného ke sdělení informací, které ve skutečnosti nevnímal."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14114
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse