Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Francouzské osvícenství, Immanuel Kant

Francouzské osvícenství, Immanuel Kant

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma francouzské osvícenství. Charakterizuje ho a popisuje i život a filozofii Emmanuela Kanta.

Obsah

1.
Francouzské osvícenství
2.
Emmanuel Kant

Úryvek

"FRANCOUZSKÉ OSVÍCENSTVÍ
Vrchol v 2. pol. 18. století ve Francii, v ostatních zemích
se ‰ífiilo v 19. století. Ve Francii se osvícenství
stalo hlavní ideologickou zbraní v boji proti absolutismu
a pfiipravilo pÛdu Velké francouzské revoluci.
Typické je pro nûj racionalistické pojetí dûjin spoleãnosti
jako boje „svûtla a rozumu“ s „tmou nevûdomosti
a pfiedsudkÛ“.
Myslitelé a vzdûlanci byli pfiesvûdãeni, Ïe zdrojem
pokroku je poznání, pfiekonání pfiedsudkÛ, ‰ífiení
vzdûlání a osvícené zákonodárství.
Osvícenství zdÛrazÀuje pfiirozenou rovnost lidí proti
stavovství a privilegiím, svobodu proti despotismu,
demokracii proti aristokratismu, sná‰enlivosti proti
fanatismu, pozemského blaha proti pomyslné záhrobní
blaÏenosti.
Osvícenství nebylo jednotn˘m proudem, existovalo
mnoho odstínÛ filozofick˘ch a sociálnû politick˘ch.
CHARLES LOUIS DE MONTESQUIEU (1689-
1755); po dÛkladném studiu existujících vládních
systémÛ do‰el k názoru, Ïe nejlep‰í je anglick˘ typ
vlády - konstituãní monarchie.
Nezbytnou podmínkou svobody je dûlení moci na
moc zákonodárnou, v˘konnou a soudní - „teorie
dûlby moci“ (navazuje na J. Locka).
• Perské listy - ostrá satira, ve které srovnával
Francii s v˘chodní despocií (král je pr˘ nejmocnûj‰
í, protoÏe násilím ovládá ducha poddan˘ch).
• Duch zákonÛ - v tomto díle rozebírá spoleãenské
instituce, historii a formy práva a státu.
Kritika absolutního státu a teorie dûlby moci se staly
základem pro sociálnû revoluãní procesy nejen ve
Francii.
Anglie ho kromû politického uspofiádání zaujala také
náboÏenskou tolerancí, politickou svobodou a filozoficko-
sociálními idejemi.
FRANCOIS MARIA AROUET VOLTAIRE (1694-
1778); nejpopulárnûj‰í z osvícencÛ, pfiestoÏe byl
spí‰e jen „mluvãím“ osvícencÛ - pfiedával osvícenské
my‰lenky. S ironií útoãil na pfiedsudky a povûry,
zejména náboÏenské.
Vûfiil, Ïe osvícenství je urãeno pfiedev‰ím aristokracii
a Ïe zmûny spoleãnosti vyjdou od osvíceného panovníka.
Dûjiny vidûl v promûnû kultury a ducha, ne v bitvách
a stfiídání králÛ.
Byl deistou (BÛh existuje, stvofiil pfiírodu a dále do ní
nezasahuje) a encyklopedista (prosazuje my‰lenky
tolerance - Filozofické listy).
FRANCOUZ·TÍ MATERIALISTÉ
Radikálnû potírali náboÏenství a víru, i víru v duchovní
substanci.
HOLBACH zdÛrazÀoval, Ïe v‰echno je jen hmota,
hmota a její pohyb pÛsobí na na‰e smysly.
LA METTRIE tvrdil, Ïe není tfieba rozli‰ovat mezi Ïivou
pfiírodou, stroji a ãlovûkem.
My‰lení zaãali materialisté povaÏovat za fyziologick˘
produkt (jako tfieba míza stromÛ). Zjednodu‰ování
ãlovûka i spoleãnosti se pozdûji naz˘vá jako „redukcionismus“.
FRANCOUZ·TÍ ENCYKLOPEDISTÉ
DENIS DIDEROT se zapsal do dûjin jako autor
• Encyklopedie vûd, umûní a fiemesel (28 svazkÛ)
- mûla shrnout vûdûní té doby a vyvodit z nûj
dÛsledky proti v‰emu zastaralému.
Na encyklopedii se podílel tfieba i VOLTAIRE nebo
D‘ALEMBERT - filosoficky a literárnû nadan˘ matematik,
organizátor encyklopedistÛ.
„Vûk náboÏenství a filosofie ustoupil století vûdy!“
JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1783); vymykal
se osvícenské vífie ve v‰emocnost rozumu.
Poukazoval na negativní stránky rozumu, na korupci
a bídu, pokrytectví.
• Rozprava o vûdách a umûní - v díle pí‰e, Ïe pokrok
civilizace, konvence rozumu, vûda a umûní
potlaãily pfiirozenou citovost ãlovûka, a tak zpÛsobily
úpadek lidskosti.
Cit je podle nûho pfiirozenûj‰í a dÛslednûj‰í neÏ rozum.
V citu také spatfioval, na rozdíl od sv˘ch souãasníkÛ,
základní a prvotní formu du‰evní ãinnosti.
Ve své pfiirozené citovosti byl ãlovûk dobr˘.
• Rozprava o pÛvodu nerovností mezi lidmi - ukazuje,
Ïe nerovnost je dÛsledkem soukromého
vlastnictví.
Lze slouãit svobodu a státní moc? Ano, obnovením
pfiírody v ãlovûku, rovností v‰ech. Obãané poslouchají
svou vÛli, kdyÏ podléhají zákonÛm, s nimiÏ
vyslovili souhlas. Vzdávají se pfiírodního zákona
v˘mûnou za obãanskou svobodu.
„Svoboda je poslu‰nost vÛãi zákonu, kter˘ jsme si
stanovili.“
Teorii spoleãenské smlouvy obohacuje o pojem „suverenita
lidu“ = vÛle lidu zji‰tûná hlasováním.
• Emil ãili o v˘chovû - pedagogick˘ román, kde
shrnuje jeho názory na v˘chovu, z nichÏ ãerpala
celá moderní pedagogika.
IMMANUEL KANT
IMMANUEL KANT (1724-1804); nûmeck˘ filozof vrcholného
osvícenství. Profesor matematiky, logiky,
fyziky, geografie, antropologie, práva aj. Nejprve
se vûnoval pfiírodním vûdám (napfi. Kant-Laplaceova
teorie vzniku vesmíru). Dûjiny pfiírody povaÏoval
za pohyb od jednoduchého k sloÏitému.
Podle Kanta i ãlovûk má své dûjiny - jeho neustále
se rozvíjející rozum, kter˘ postupnû pfiekonává neuvûdomûlé
pudy a vytváfií z ãlovûka bytost vûdomû
vytváfiející svÛj lidsk˘ svût.
Jeho ãinnost je rozdûlena do nûkolika období:
Období pfiedkritické
Kant je blízk˘ materialismu. Z této doby pochází
• V‰eobecné dûjiny pfiírody - spis ve kterém formuloval
svoji hypotézu o vzniku sluneãní soustavy.
Pí‰e i dal‰í pfiírodovûdné práce o ohni, sopkách, o
fyzikální geografii...
Metafyziku povaÏoval za vûdu o hranicích lidského
rozumu.
Kritické období
• Kritika ãistého rozumu - v˘klad uãení o poznání,
zejména se vûnoval zkoumání pfiedpokladÛ
rozumu.
PfiedchÛdci pouÏívali rozum, aby kritizovali - Kant
podrobil kritice rozum sám."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse