Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Funkce hodnotových kategorií a pravidla finančního managementu

Funkce hodnotových kategorií a pravidla finančního managementu


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s pojmem finance a jejich úlohou v rámci podniku. Zabývá se pravidly finančního managementu, a hodnocením podnikových výsledků. Zde naleznete předchozí díl Manažerské metody, situační analýza podniku, její význam a hlavní části nebo následující část práce - Analýza okolí, příležitosti, nebezpečí, potenciál.

Obsah

1.
Pojem finance a jejich úloha
2.
Základní funkce financí
2.1
Kriteriální
2.2
Regulační
2.3
Stimulační
2.4
Diferenciační
3.
Pravidla finančního managementu
3.1
Pravidlo rovnováhy mezi aktivy a pasivy, příjmy a výdaji i mezi dalšími položkami v bilanci
3.2
Pravidlo objemové
3.3
Finanční nezávislost
3.4
Přiměřený zisk a rentabilita
3.5
Kalkulace přiměřeného rizika
3.6
Likvidita
3.7
Pravidlo tvorby rezerv
3.8
Přiměřená dividenda
3.9
Decentralizace finančního hospodařeni a kontinuita hospodaření
4.
Hodnocení podnikových výsledků

Úryvek

“Pravidla finančního managementu
Pravidlo rovnováhy mezi aktivy a pasivy, příjmy a výdaji i mezi dalšími položkami v bilanci (investiční majetek - vlastní kapitál).
Pravidlo objemové - činnost s přiměřeným stavem majetku a kapitálu. Vysoké zásoby a nevyužité zdroje zvyšují náklady.
Finanční nezávislost - poměr mezi vlastním a cizím kapitálem 2:1 (33% cizích zdrojů) jako horní hranice zdravého podniku.
Přiměřený zisk a rentabilita
Kalkulace přiměřeného rizika - oprava výpočtů vlivem rizikových faktorů (inflace, krize, konkurence). Koeficient 1,0 / 0,9 / 0,5.
Likvidita - platební schopnost okamžitá (každodenní - platební kalendář), běžná a celková. Koeficient 1,5 / 1,0 / 0,8.
Pravidlo tvorby rezerv - rezervní fond proti výkyvům hospodaření.
Přiměřená dividenda - zájem akcionáře spolu se zájmem na růstu tržní hodnoty akcie. Dividenda vyšší o 30 - 50% proti úroku.
Decentralizace finančního hospodaření - vyšší zájem na výsledcích, větší pružnost menších samostatných celků.
Kontinuita finančního hospodaření - nepřetržitá kontrola účelnosti a hospodárnosti, rovnováhy mezi likviditou a rentabilitou (rezerva likvidity v cenných papírech)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0019.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Fce_hodn_kat.DOC (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse