Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Geoekologické mapování území Oščadnica - slovensky

Geoekologické mapování území Oščadnica - slovensky

Kategorie: Ekologie, Geologie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je podrobné geoekologické mapování a tvorba databáze fyzickogeografických informací o území Oščadnice, které patří mezi jedno z největších území Kysuckých Beskyd, kde dochází k velkých sesuvům půdy. Autor předkládá výsledky terénního výzkumu a interpretuje vzájemné vztahy v krajinném systému a také popisuje změny citlivé krajiny vlivem podstatných antropogenních zásahů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Poloha a vyhraničení území
3.
Podrobný komplexní fyzickogeografický výzkum a mapování sesuvného území Oščadnice
3.1.
Přehled existující literatury
3.2.
Metodický postup geoekologického výzkumu a mapování
3.2.1.
Přípravná fáze geoekologického výzkumu
3.2.2.
Terénní výzkum
3.3.
Geoekologický informační systém
3.4.
Interpretace vzájemných interakcí vybraných složek přírodních geosystémů
3.5.
Interpretace změn krajinného systému vlivem antropogenních zásahů
4.
Paleogeomorfologický a paleogeoekologický výzkum sesuvného území Oščadnice
4.1.
Paleogeografický a geomorfologický výzkum sesuvného území Oščadnice
4.2.
Hypotéza chronologie sesuvných procesů
4.3.
Využití geoekologických poznatků při verifikaci anebo falzifikaci hypotézy
5.
Závěr

Úryvek

"1.2.2 TERÉNNY VÝSKUM

Terénny výskum v zvolenom zosuvnom území prebiehal s povolením Krajského úradu životného prostredia a Štátnej ochrany prírody. Podstatná časť terénnych prác bola realizovaná našim výskumným tímom v letných a jesenných mesiacoch 2009, a to podľa metodického postupu MINÁR et al. (2001).

Po vyhraničení predbežných geoekologických jednotiek sme pristúpili k overeniu a spresneniu ich hraníc priamo v teréne. Môžeme konštatovať, že vďaka vysokej kvalite geomorfologickej mapy BALCARA (2008, b) nebolo potrebné priebeh ich hraníc príliš korigovať.

Primárne informácie o jednotlivých zložkách prírodnej krajiny boli získavané komplexnou analýzou ich vlastností na výskumných bodoch (resp. plochách pri opise vegetačného krytu). Poloha základných výskumných bodov bola stanovená tak, aby sa v každej vyčlenenej jednotke nachádzal minimálne jeden dostatočne reprezentatívny, ale zároveň aj dostupný výskumný bod (pozn. dodržať reprezentatívnosť výskumných bodov v zamokrených mapovaných jednotkách bolo značne problematické). Každý výskumný bod bol polohovo lokalizovaný pomocou výškomera, kompasu a leteckej snímky a zakreslený do pracovnej topografickej mapy.

Pri komplexnej analýze na základnom výskumnom bode boli použité jednotné formuláre inventarizačných listov, aby sa zaistila úplnosť a štandardizácia zbieraných informácii. Výber inventarizačných listov bol podriadený obsahovému napĺňaniu geoekologickej databázy a požiadavkám na dostatočnú kvalitu získavaných informácií. Inventarizačný list hlavného výskumného bodu terénneho geoekologického výskumu podľa MINÁR et al. (2001) bol kvôli časovému a finančnému hľadisku značne redukovaný.

Komplexnou analýzou na výskumnom bode boli zisťované a v inventarizačných listoch zaznamenávané iba tieto vybrané charakteristiky prírodnej krajiny:CHARAKTERISTIKY RELIÉFU
Nadmorská výška výskumného bodu bola určená na základe údaju z kalibrovaného výškomera a pomocou výškopisu topografickej mapy
Sklon (lokálny sklon reliéfu v bezprostrednom okolí výskumného bodu) bol meraný v grádoch pomocou sklonomeru na geologickom kompase
Orientácia reliéfu v okolí výskumného bodu bola určená pomocou geologického kompasu, určovaných bolo 16 smerov svetových strán
Mikroforma – typ bodu bola stanovená podľa charakteru reliéfu v bezprostrednom okolí výskumného bodu (plošina, vrchol, chrbát, depresia, svah, dno doliny, úpätie)
Krivosti v smere spádnic a vrstevníc určované na základe zmeny sklonu v smere spádnice a zmeny orientácie georeliéfu
Genéza mikroformy určená pomocou geomorfologického procesu, ktorým bola vytvorená a podľa tvaru mikroformy
Rozmery mikroformy boli odhadnuté priamo v teréne alebo určené z topografickej mapy
Prejavy (súčasných) geomorfologických procesov boli zaznamenané, ak bol evidentný ich vplyv na povrchové tvary georeliéfu

CHARAKTERISTIKY PEDOSFÉRY A LITOSFÉRY
Horizonty označenie horizontov pomocou pedologickej signatúry podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (VÚPOP, 2000)
Hrúbka horizontov vyjadrená intervalovým rozpätím nástupu a ukončenia horizontu
v pôdnom profile v cm
Zrnitosť jemnozeme bola určovaná podľa Novákovej klasifikácie (piesočnatá, hlinito-piesočnatá, piesočnato-hlinitá, hlinitá, ílovito-hlinitá, ílovitá, íl) hmatovou prstovou skúškou
Skelet: obsah skeletu sme hodnotili ako objemové množstvo prostredníctvom percentuálneho podielu plochy povrchu terénu pokrytej skeletom (úlomky väčšie ako 2 mm). Obsah skeletu určovaný v nižších pôdnych horizontoch bol odhadnutý z výlomov vrtov
zloženie skeletu bolo hodnotené jeho petrologické zloženie (pieskovec, ílovec, ílovitá bridlica)
veľkosť skeletu sme určovali prevažne z veľkosti úlomkov na povrchu, v menšej miere z výlomov vrtov, zaznamenával sa aj rozptyl prevládajúceho skeletu a maximálny rozmer úlomkov
opracovanie skeletu bolo hodnotené na základe odhadu opracovanosti povrchu skeletu podľa zaužívanej stupnice (angulárne, subangulárne, poloopracovné, opracované, výrazne opracované)
navetranie bolo stanovené podľa viditeľnej zmeny farby a pevnosti úlomkov pomocou stupnice (nezvetraná, navetraná, mierne zvetraná, výrazne zvetraná, celkom zvetraná)
Farba horizontu sa zvyčajne určuje pomocou Mϋnsellových tabuliek, keďže sme ich nemali k dispozícii bola približná farba určená vizuálnym odhadom jej odtieňa
Transformačný proces bol stanovený podľa charakteristických prejavov pedogenetických procesov v jednotlivých pôdnych horizontoch"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, fotografie, mapy či tabulky. Čistý text je v rozsahu cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23414
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse