Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Globalizace: tematická bibliografie

Globalizace: tematická bibliografie


Kategorie: Globalizace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Práce do předmětu Úvod do studia VSRP obsahuje přehled bibliografie k tématu globalizace (obecná definice, projevy globalizace v ekologie, ekonomice apod.).

Obsah

1.
Knižní publikace
2.
Studie a příspěvky publikované ve sbornících
3.
Odborné texty uveřejněné na internetu
4.
Články a studie publikované v odborném tisku

Úryvek

"KNIŽNÍ PUBLIKACE

[1] Adamcová, Lenka. Rozvojový svět v 90. letech z pohledu procesů globalizace a regionalizace, oživení mezinárodní ekonomické integrace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 21 s. ISBN 80-7079-851-3

[2] Beck, Ulrich. Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 191 s. ISBN 978-80-7325-123-9

[3] Cihelková, Eva. Neumann, Pavel. Globalizace, regionalizmus a centra světové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 44 s. ISBN 80-245-0112-0

[4] Ehl, Martin. Globalizace pro a proti. 1. vyd. Praha: Academica, 2001. 185 s. ISBN 80-200-0897-7

[5] Eichler, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 328 s. ISBN 978-80-7367-540-0

[6] Epping, Randy Ch. Průvodce globální ekonomikou. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 240 s. ISBN 80-7178-825-2

[7] Hnát, Pavel. Globální a regionální aspirace Evropské unie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 22 s. ISBN 978-80-245-1467-3

[8] Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 152 s. ISBN 80-7179-787-1

[9] Lehmannová, Zuzana. Aktuální otázky globalizace. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. 407 s. ISBN 9788024506210

[10] Mezřický, Václav. Perspektivy globalizace. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 232 s. ISBN 978-80-7367-846-3

[11] Norberg, Johan. Globalizace. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing: Liberální institut, 2006. 203 s. ISBN 80-86389-44-8

[12] Zákravská, Libuše. Fúze podniků jako důsledek globalizace, 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. 32 s. ISBN 80-214-2682-9

[13] Zoubek, Vladimír. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 510 s. ISBN 978-80-7380-026-0

STUDIE A PŘÍSPĚVKY PUBLIKOVANÉ VE SBORNÍCÍCH

[14] Neumann, Pavel – Cihelková, Eva. Globalizace a regionalismus: teorie a realita. In Bernášek, Václav (ed.), Globalizační procesy ve světové ekonomice. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002, s.29 - 54. ISBN 80-245-0265-8

[15] Milerski, Osvald. Doprava jako lokalizační podmínka (faktor) v éře globalizace. In Malinovský, J., Sucháček, J., Rozehnal, K. (ed.), Území, znalosti a rozvoj na počátku 21. století: sborník příspěvků odborné sekce z konference Zvyšování konkurence schopnosti, aneb, Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2007, s. 407-416. ISBN 978-80-248-1554-1


ODBORNÉ TEXTY UVEŘEJNĚNÉ NA INTERNETU

[16] EU. Sociální Evropa může čelit problémům globalizace, tvrdí nová studie EU [online] c2008 [cit. 1.11.2012]. Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-563_cs.htm?locale=en

[17] MPSV. Jak zabránit globální sociální recesi? [online] c2009 [cit. 1.11.2012]. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/7656

ČLÁNKY A STUDIE PUBLIKOVANÉ V ODBORNÉM TISKU

[18] Kučerová, Irah. Regionalismus jako reakce na postupující globalizaci. Současná Evropa a Česká republika, 2006, roč. XI., č. 1., s. 57 – 70.

[19] Neumann, Pavel. Globální ekonomická governance: její formy, projevy a vývoj v EU a hlavních centrech světové ekonomiky. Současná Evropa, 2011, roč. III., č. 1, s. 93 – 113.

[20] Potůček, Martin. Vládnutí v České republice v době globalizace a evropské integrace. Současná Evropa a Česká republika, 2007, roč. XII., č. 2., s. 51 – 74."

Poznámka

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51266b17120d3.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Tematicka_bibliografie_globalizace.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse