Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Globální problémy lidstva - maturitní otázka anglicky a česky 5/9

Globální problémy lidstva - maturitní otázka anglicky a česky 5/9


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce o globálních problémech lidstva se zaměřuje na znečištění, drogy, rasismus, nemoci a přelidnění. Je rozdělena na dvě části. První je psána česky, druhá obsahuje anglický překlad. Těžiště práce je v anglickém překladu a české variantě. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Životopis v angličtině - maturitní otázka anglicky 4/9, následující Velká Británie - maturitní otázka anglicky 6/9.

Obsah

1.
Znečištění
2.
Drogy
3.
Rasismus
4.
Nemoci
5.
Přelidnění

Úryvek

"Chtěla bych dneska mluvit o globálních problémech. První problém je znečištění. Lidé odedávna ovlivňovali životní prostředí, jejich činnost nikdy neměla tak zhoubné následky jako dnes. Vzduch je stále více znečišťován kouřem továren a výfukovými zplodinami. Do vody proudí průmyslový o komunální odpad. Lesní porosty jsou bezohledně likvidovány, aby se získalo dřevo a nová zemědělská půda, a vymírá mnoho rostlinných a živočišných druhů. Spaliny přítomné ve vzduchu poškozují atmosféru a ovlivňují podnebí. Plyny, nazývané jako freony narušují ozónovou vrstvu, který působí jako filtr chránící Zemi před škodlivým slunečním zářením. Znečištění způsobené spalování uhlí, ropy a prům.paliv přispívá ke skleníkovému efektu, kdy teplo slun.původu nemůže uniknout do prostoru, a Země se stále více ohřívá. Vědci se domnívají, že průměrná teplota v důsledku znečištšní stoupí. Veřejnost vyvíjí tlak na vlády, aby zmírnily znečišťování a zabránily tak nenapravitelným škodám. Oteplování planety způsobuje tání ledovce a následné zaplavení území, které by mohlo mít katastrofální následky pro celý svět.

I would like to talk about global problems today. The first problem is pollution. People long influenced environment, but their activity never hadn´t as disastrous effects as today. Air is all the time polluted by smoke of factory and by waste products (zplodiny) from exhausted of cars. Industrial and municipal (mjunisipl-komunální) waste fluctuate (proudí) to the water. Forest growthes (lesní porosty) are ruthlessly (ruthlisly-bezohledně) liquidated (likwidejt) to get wood and new agricultural Earth, and many vegetable and animal species (spišíz-druhů) die. Pollution in the air damages atmosphere and influence climate. Gases, which are called freons, affect (narušují) ozon layer, which functions (působí) as filter protectting the Earth PŘED harmful solar radiation. Pollution, which is made by burning coal, oil and industrial fuel helps to green-hous effect, when warmth (teplota) by solar origin can´t get to the space and the Earth has long more been heating. Scientists suppose, that average temperature has been rising. Public presses on governments to decrease pollute and prevent huge harms.
The warming planet makes thaw iceberg and next flood territory, which should have a disastrous effects for the whole world."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45659e263e78c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Globalni_problemy_aj.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse