Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Gravitační pole a pohyby v něm

Gravitační pole a pohyby v něm


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá pohyby v gravitačním poli (především Země) a charakteristikou tohoto silového působení. Seznamuje mimo jiné s Newtonovým pohybovým zákonem, rozdílem mezi gravitační a tíhovou silou, vrhy těles a Keplerovými zákony. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Gravitační pole
2.
Intenzita gravitačního pole
3.
Newtonův gravitační zákon
4.
Volný pád
5.
Vrhy těles
6.
Homogenní gravitační pole
7.
Kruhová rychlost
8.
Keplerovy zákony
8.
Astronomická jednotka

Úryvek

"Kolem každého tělesa existuje GRAVITAČNÍ POLE zprostředkovávající silové působení mezi tělesy. Mírou těchto interakcí jsou přitažlivé GRAVITAČNÍ SÍLY Fg.
Jednoznačně popisuje gravitační pole v každém bodě prostoru veličina INTENZITA GRAVITAČNÍHO POLE K, která závisí pouze na poloze tohoto bodu a na hmotnosti tělesa, které pole vytváří.
Gravitační pole může být homogenní nebo centrální.
NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami
a
. Velikost Fg je přímo úměrná součinu jejich hmotností a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti, konstantou úměrnosti je (univerzální) gravitační konstanta.
Gravitační síly působí teprve u těles velkých hmotností, protože gravitační konstanta má malou velikost."

Poznámka

Práce obsahuje vzorečky, grafy a obrázky. Práce dále obsahuje podtržení a barevné zvýraznění textu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55a8e82b552e2.zip (534 kB)
Nezabalený formát:
Gravitacni_pole_a_pohyby_v_nem.pdf (559 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse