Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Hana Horká: Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy - výpisky z knihy

Hana Horká: Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy - výpisky z knihy


Kategorie: Pedagogika, Globalizace

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné výpisky z knihy Výchova pro 21.století: Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy od Hany Horké. Charakterizuje například koncepci globální výchovy, uvádí klíčové kompetence jedince ve věku globalizace, poukazuje na důležitost učitele v globální výchově a také upozorňuje na ekologický rozměr globality.

Obsah

1.
Zdroje hledání východisek k řešení situace
1.1
Krize euroamerické společnosti
1.2
Krize školy, krize výchovy
1.3
Rozvoj věd o člověku
2.
Charakteristika koncepce globální výchovy
2.1
Východiska
2.2
10 základních principů globální výchovy
3.
Globální výchova a globalismus
4.
Jedinec ve věku globalizace
5.
Ekologický rozměr globality
6.
Role učitele v globální výchově
7.
Metody, formy a prostředky globální výchovy
8.
Použitá literatura

Úryvek

"-zdroje hledání východisek k řešení situace:
- krize euroamerické společnosti – globální problémy (rozdíl bohatý sever x chudý jih, ekologické katastrofy, nepoměr mezi rychlostí civilizačního vývoje a pomalým tempem biologické evoluce člověka, zneužívání vědy) → důsledky na život jednotlivce (neuroticismus, osobnostní labilita, poruchy kognitivních procesů, drogové závislosti, kriminalita mladistvých, prostituce, dětští vrahové…)
- krize školy, krize výchovy - nízká efektivnost poskytovaného vzdělání; deformace výchovného systému v rozsahu znalostí, jejich zastaralosti a nevhodnosti ve vztahu ke všem věkovým skupinám;
Čtyři pilíře vzdělávání pro 21. století (dle zprávy Unesco)- učit se: poznávat, jednat, žít společně, být
- rozvoj věd o člověku – pedagogika se musí přizpůsobovat současné situaci→ změny v pojetí výchovy

Charakteristika koncepce globální výchovy
-východiska.
- fiosofická- holismus (systémové pojetí světa – všechno je vzájemně propojené, na sobě závislé, vzájemně se ovlivňující)
- pedagogická- střed pozornosti- člověk jako součást světa; osobnost člověka – vnitřně přirozeně tvořivá, jedinečné schopnosti a potřeby

10 základních principů globální výchovy:
1. Vzdělání pro rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty demokracie a humanity.
2. Respektování žáka, studenta jako člověka a jeho individuality, úcta k němu, princip vzájemného učení a ovlivňování.
3. Centrální úloha zkušenosti.
4. Systémové pojetí výchovy a vzdělávání.
5. Nová role učitele a vzdělávacích institucí.
6. Svoboda výběru.
7. Vzdělávání jako participace na demokracii.
8. Vzdělání pro globální občanství (světoobčanství)
9. Vzdělání pro uvědomělou péči o Zemi.
10. Duchovní rozměr ve výchově a vzdělávání.

Globální výchova a globalismus
-globalismus – pojem z období pedagogického reformismu; princip celistvosti ve výchově; podmíněn psychologicky!
-globální výchova – podmíněna společensky a ekologicky; důležité – chápání souvislostí a komplexní odpovědnost za svět, kromě tradičních hodnot přijímat i aktuální hodnoty (uvědomění si globálních problémů, zachování zdravého životního prostředí, kulturní rozmanitosti, lidská důstojnost, tvořivost, iniciativa, kritické myšlení, empatie)"

Poznámka

Práce je psaná v heslech. Byla použita do předmětu Základy pedagogiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d9358cee343c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Horka_Koncepce_globalni_vychovy.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse