Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Heidegger a existenciální filozofie

Heidegger a existenciální filozofie

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje život Martina Heideggera a existenciální filozofii a jejími představiteli.

Obsah

1.
Martin Heidegger
2.
Existenciální filozofie

Úryvek

"MARTIN HEIDEGGER
MARTIN HEIDEGGER (1889-1976); nûmeck˘ filozof,
vût‰inu svého Ïivota proÏil ve Freiburgu, kde na
tamní univerzitû nejprve studoval teologii, potom filozofii
a nakonec zde pÛsobil jako profesor. Byl Ïákem
Husserla, ale inspirovat se tak nechal Kierkegaardem.
Je povaÏován za jednu z nejv˘znamnûj‰ích osobností
filozofie 20. století.
Jeho filozofie je na pomezí fenomenologie a existencialismu.
Vtiskl fenomenologii specifick˘ ráz fundamentální ontologie.
V centru jeho zájmu byla otázka po smyslu bytí, existenci.
Problém bytí rozebírá v díle
• Bytí a ãas
Tradiãní metafyzice vyt˘kal, Ïe nedokázala otázku po
bytí správnû poloÏit, neboÈ nerespektovala tzv. „ontologickou
diferenciaci“ = rozdíl jsoucna a bytí.
Ontologická diferenciace
Tato diferenciace se ukazuje uÏ pfii bliωí anal˘ze otázky
po bytí.
Ten, kdo se táÏe po jednotlivém jsoucnu, prokazuje,
Ïe jiÏ pfiedem rozumí bytí samému.
Tak se právû tázající lidská bytost stává oním specifick
˘m jsoucnem, jehoÏ rozbor nás mÛÏe k pojmu
bytí a jeho smyslu dovést.
NejdÛleÏitûj‰í souãástí Heideggerovy fundamentální
ontologie je proto anal˘za zpÛsobÛ lidské existence.
Fundamentem, z nûhoÏ lze bytí odkr˘t, musí b˘t takové
jsoucno, které samo, ve zpÛsobech jak˘mi existuje,
na bytí ukazuje.
Takov˘m jsoucnem je lidská existence, neboÈ jí jde
vÏdy o její vlastní bytí, a tak mu souãasnû pfiedem
rozumí.
Existenci vymezuje jako vytrvalost, která je dána
pouze ãlovûku.
V‰echna jsoucna kromû ãlovûka jsou, trvají, ale jen
ãlovûk existuje - musí vykazovat vytrvalost.
Existenci naz˘vá Heigdegger „pobytem“ = „Dasein“
- ãlovûk pob˘vá na svûtû jedineãnû, neopakovatelnû
a usiluje naplnit svÛj Ïivot obsahem a smyslem.
„Daseins anyl˘za“
Anal˘za pobytu - základní otázkou je: Jak jest tedy
ãlovûk?
1. âlovûk je takové jsoucno, které svÛj Ïivot Ïije v
první osobû.
VÏdy jde o mÛj vztah ke svûtu, k bytí. Sami pro sebe
nejsme Ïádnou vûcí, s níÏ lze manipulovat ve
prospûch nûãeho jiného. Îijeme svÛj Ïivot sami za
sebe.
2. âlovûk je takové jsoucno, kterému jde o jeho bytí.
âlovûku vÏdy záleÏí na tom, jak mu je. Tento zpÛsob
pobytu, kdy je ãlovûk zainteresován na svém
bytí, naz˘váme existencí (anal˘zou na‰í existence
lze dospût k pochopení bytí).
Lidsk˘ pobyt se vyznaãuje starostí = „Sorge“ - to
vypovídá o na‰em interesu (zájmu) na bytí. Jsou
dvû rodiny starostí:
• starost o existenãní záleÏitosti
• starost o smysluplnost Ïivota
Starost podmiÀuje naladûní na‰í existence - „Befindlichkeit“
(vyladûnost). chmurné nálady vedou k
depresi a deprese ochromuje na‰i aktivitu, uzavírá
nám svût. Naopak pozitivní vyladûnost zvy‰uje na-
‰i dynamiku, lehãeji zvládáme vûci.
Vyladûnost nám otevírá nebo uzavírá svût. Je nároãná
pro ãlovûka, protoÏe se setkáváme sami se
sebou. Naladûnost vypovídá o zvládnutí problému
ãlovûka k „vrÏenosti“ a bytí k smrti.
3. Nezvolili jsme si situaci, v níÏ jsme se ocitli sv˘m
zrozením.
Do svûta jsme vrÏeni bez na‰eho pfiiãinûní. Pfiesto
máme zodpovûdnost za to, jak svÛj Ïivot Ïijeme (jak
˘ zpÛsob existence zvolíme), co ze sebe uãiníme
(jsme vÏdy projektem sami sebe). Máme dvû základní
volby, jak Ïít nበÏivot:
• neautentické bytí - anonymní Ïivot na zpÛsob
vûci. Necháme sebou manipulovat, zbavujeme se
vlastní zodpovûdnosti za svÛj Ïivot, stáváme se
souãástí anonymní masy.
• autentické bytí - Ïivot v opravdovosti. Navzdory
podmínkám, které jsme si neurãili, bereme zodpovûdnost
za sebe do sv˘ch rukou, usilujeme Ïít
podle svého pfiesvûdãení, a ne pod tlakem okolností.
4. âlovûk Ïije vÏdy ve svûtû.
âlovûk je spjat s okolím a s druh˘mi lidmi. Na‰i existenci
nelze od svûta a druh˘ch lidí oddûlit.
Svût a druzí tvofií rámec na‰eho Ïivota, ve kterém
máme osvûdãit svou autentiãnost.
„Mé bytí je vÏdy spolubytím ve svûtû.“
5. âlovûk Ïije v ãase a proÏívá svou ãasovost.
Je si vûdom své koneãnosti, lidské bytí je vÏdy „bytí
ke smrti“.
Neautentická existence pfied tímto faktem kliãkuje -
ãlovûk si Ïije, jako by mûl Ïít vûãnû, Ïije nezodpovûdnû,
skuteãnost smrti si zakr˘vá rozpt˘leními.
Autentická existence rozvrhuje své koneãné moÏnosti
zodpovûdnû s ohledem na smrt. Tváfií v tváfi
smrti totiÏ víme, Ïe kaÏdé na‰e rozhodnutí je neodvolatelné
a nenapravitelné.
6. âlovûk je bytostí pravdy.
Pravda bytí se odhaluje skrze ãlovûka, kter˘ se na
bytí ptá. Chceme-li Ïít plnû, nesmíme na bytí zapomenout.
V celkovém pohledu je lidská existence místo, v
nûmÏ se zjevuje bytí, v nûmÏ vystupuje ze své skrytosti
a mÛÏe b˘t odhaleno ve své pravdû.
„Filozof je pfiítel bytí.“
Mezi dal‰í druhy aktivit na‰í existence, v nichÏ se
bytí jsoucího mÛÏe ukázat, patfií také umûní. Teprve
v umûleckém díle ukazují jsoucna to, co jsou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29218
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse