Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Historická věda - maturitní otázka

Historická věda - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pouze heslovitě představuje historickou vědu. Vypisuje historické metody a prameny. Vyjmenovává pomocné vědy historické a zabývá se periodizací dějin. Zmiňuje instituce zabývající historií a představuje vybrané antické a středověké historiky.

Obsah

1.
Historická věda = společenská věda
2.
Historické metody
3.
Význam studia
4.
Historické prameny
5.
Pomocné vědy historické
6.
Periodizace dějin
6.1.
Pravěk
6.1.1.
Doba kamenná
6.1.2.
Doba bronzová (3500 – 750)
6.1.3.
Doba železná (750 – 400)
6.1.4.
Doba římská ( přelom letopočtu – 400 n. l)
7.
Instituce
8.
Významní historici
8.1.
Antická historiografie
8.2.
Historiografie ve středověku

Úryvek

"Historická věda = společenská věda
- Seznamuje s historií lidstva
- Dokazuje, že dějiny nejsou nahodilým nakupením událostí bez smyslu a souvislosti, ale mají svůj řád, vnitřní logiku
- Popisuje dílo významných osobností, vývoj způsobu života lidí od nejstarších dob po současnost
- Vysvětluje kdy, kde a jak společnost vznikala, jak a proč se v průběhu dějin měnila
- Odhaluje souvislosti společenské, sociální, ekonomické a kulturní

Historické metody
- heuristika: jejím úkolem je shromáždit prameny a literaturu ke zvolenému tématu a seznámit se s nimi
- kritika historických pramenů: zkoumá otázku pravosti a míru pravdivosti pramene
- interpretace: výklad pramene, jeho rozbor (analýza)
- syntéza: shrnutí výsledků pozorování, nových poznatků

Význam studia
- poznání vývoje společnosti; dává poučení pro přítomnost; pomáhá porozumět současnosti; podává pohled na svět v co nejširších souvislostech; pomáhá k výchově vlastenectví

Historické prameny:
 Hmotné
- pozůstatky člověka (kosterní) jeho činností a výtvorů
- získávají se archeologickým výzkumem – často zlomkovité
 Písemné
- seznamy panovníků, záznamy o přírodních katastrofách, zákoníky, záznamy o daních, kroniky, dopisy, legendy
- Uloženy v archivech a knihovnách
 Tradiční
- Mýty, pověsti, písně
- Dochovány v ústní podobě, šíří se tradicí
 Obrazové
- Mapy, atlasy, kresby
- Uloženy v knihovnách, archivech, galeriích
 Zvukové, audiovizuální
- Magnetofonové záznamy, filmy, videokazety, CD, disky, …

Pomocné vědy historické :
- Diplomatika – o úředních povinnostech, listinách, a listech
- Heraldika – věda o erbech
- Numizmatika – mince
- Sfragistika – pečeť
- Kampanologie – o zvonech"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce čerpá z nepřiznaného zdroje: history.czechian.net/DOWNLOAD/Miroslav_Hroch.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b798232330e1.zip (52 kB)
Nezabalený formát:
Historicka_veda_MO.doc (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse