Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Historie gulagu - výpisky

Historie gulagu - výpisky


Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Jedná se o podrobné výpisky z knihy Olega Chlevňuka Historie gulagu. Práce ve formě poznámek popisuje jak správní pozadí a provozní předpisy gulagu, tak i každodenní život vězňů v sovětských pracovních táborech.

Obsah

1.
Založení gulagu, umísťování vězňů
2.
Vysídlení a přemisťování obyvatel
3.
Věznění mladistvých
4.
"Velký teror" 1937/1938
5.
Život v táborech

Úryvek

"CHLEVŇUK, Oleg V., Historie gulagu, Praha 2008.

• Hlavní správa táborů ustavena r. 1930 (předtím „Správa táborů ULAG“)
◦ v její kompetenci byly i kolonie a pracovní osady (vysídlenci)
• 27. 6. 1929 rozhodlo politbyro o zavedení pracovních táborů
◦ předávali se tam všichni, kdo byli odsouzeni na tři a více let
◦ původní kapacita 50 000 vězňů – už v srpnu 1930 jich ale bylo 170 000, leden 1933 asi 330 000
◦ zakládány na odlehlých místech - kolonizace
• probíhala kolektivizace – hromadné zatýkání odpůrců – rychlejší růst táborů
• většina obyvatel = rolníci, bylo třeba je donutit téměř bezplatně radostně pracovat pro stát
• při vytváření kolchozů tak byl nezbytný masový teror
• rozkulačování = normální zlodějina, v rámci vesnice se tak vyřizovaly účty atd.
• kulak mohl být každý, kdo nesouhlasil s režimem nebo byl z nesouhlasu podezřelý
◦ tři kategorie -
▪ „kontrarevoluční kulacký aktiv“ - lágr nebo kulka;
▪ „ostatní živly kulackého aktivu“ - deportace do odlehlých oblastí;
▪ „kulaci“ - přesídleni na špatně obdělavatelné pozemky v místě bydliště
◦ na všechny kategorie byly limity (které byly i překračovány), v první fázi r. 1930 to postihlo asi milion lidí (včetně rodinných příslušníků)
◦ podmínky transportu při vysídlení mizerné – přeplněné vlaky, nic s sebou, špatná/ žádná výživa, hygiena, těžká práce po příjezdu, zima, nemoci, vysoká úmrtnost, chabé ubytování
◦ pokusy o povstání byly potlačeny
◦ r. 1931 nastalo (oficiálně) jisté zlepšení situace, přesídlení směli pěstovat vlastní plodiny, ze svých zdrojů si opatřit dobytek, postavit si obydlí; děti, invalidé a starci mohli být předáni do péče příbuzným, sirotci umístěni v dětských zařízeních (plnilo se to?)
• práce v táborech – těžba dřeba aj. (ropa, zlato, uhlí...), stavba cest, železnice, budování bělomořsko-baltského kanálu, kanálu Moskva-Volha, budování chemiček, papíren, lov a zpracování ryb, ...
◦ to vše vyžadovalo lidi (jen stavba bělomořsko-baltského kanálu potřebovala 120 000 osob) → čili je třeba víc vězňů = snížení hranice pro umístění do tábora – odsouzení od dvou let trestu výš
• od r. 1930 (ustanoven GULAG) byla práce vězňů v táborech napevno součástí sovětské ekonomiky
• na Západě jistý odpor proti sovětským metodám, USA a Francie omezily dovoz ze SSSR (otázkou je, do jaké míry za to mohl mravní princip a do jaké míry hospodářská krize)
◦ SSSR na to reaguje zastíráním – příkaz, aby zahraniční firmy, parníky atp. neviděly práci vězňů, aby vůbec spolu nepřišli do styku + samozřejmě propaganda (buržoazie lže, to ona vykořisťuje ve svých koloniích)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540ef93b1562d.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Historie_gulagu.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse