Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historie psychologie, metody psychologie, psychické jevy a další témata psychologie

Historie psychologie, metody psychologie, psychické jevy a další témata psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsáhlé, ale zároveň přehledné zápisky z psychologie se po představení předmětu psychologie podrobně zabývají dějinami této disciplíny od rané historie do 20. století a dále seznamují s metodami psychologie. Poslední třetina práce je věnována psychickým jevům a dalším tématům psychologie.

Obsah

1.
Předmět a cíle psychologie, psychologie a praxe
2.
Psychologické disciplíny
3.
Psychické jevy
4.
Základní znaky psychických jevů
5.
Historie psychologie
5.1.
Názory primitivních národů na psychiku člověka
5.2.
První představy o duši
5.3.
Pojetí psychiky před vznikem filozofie
5.4.
Starověk
5.5.
Antika a helenismus
5.6.
Středověk
5.7.
Renesance
5.8.
Empirismus
5.9.
Konec 18. a začátek 19. století
5.10.
Předpoklady vzniku vědecké psychologie
5.11.
Vznik a zakladatelé vědecké psychologie
5.12.
Funkcionalismus
5.13.
Behaviorismus
5.14.
Fenomenologická psychologie
5.15.
Humanistická psychologie
5.16.
Logoterapie
5.17.
Gestalt psychologie
5.18.
Dynamická nebo topologická psychologie
5.19.
Kognitivní psychologie
5.20.
Hlubinná psychologie
5.21.
Psychoanalýza
5.22.
Individuální psychologie
5.23.
Analytická psychologie
5.24.
Neoanalýza
5.25.
Transpersonální psychologie
5.26.
Česká a slovenská psychologie
6.
Metody psychologie
6.1.
Pozorování
6.2.
Experiment
6.3.
Rozhovor
6.4.
Biografická metoda
6.5.
Analýza produktů činnosti
6.6.
Psychologické testy
6.7.
Dotazníky
6.8.
Anamnéza
6.9.
Přístrojové metody
7.
Psychické jevy
7.1.
Třídění
7.2.
Základní znaky
7.3.
Funkce psychiky
7.4.
Senzorické procesy (čití)
7.5.
Imaginativní procesy (představivost a fantazie)
7.6.
Myšlení a řeč, řešení problémů
7.7.
Paměť
7.8.
Pozornost
7.9.
Emoce a city
7.10.
Volní procesy (vůle)
8.
Činnost
9.
Motivace
10.
Konflikty a konfliktní situace

Úryvek

"Psychologie - věda o člověku

Původ slova : psýché (duše) , logos (věda) je v antickém Řecku (= věda o duši)
Historie:
- V antickém Řecku byl ideálem soulad tělesných a duševních sil = kalokagathie, dokonalý člověk měl mít krásnou vytrénovanou postavu a vzdělanou a duchaplnou duši.
- Ve středověku řešili otázky vztahu duše a těla tzv. spor duše s tělem, panoval názor, že duše je něco víc než tělo, které ji jen svádí ke hříchu.
- Lékaři, přírodovědci, a filozofové si ale všimli, že psychické jevy nejsou projevem nehmotné duše, ale funkcí mozku. Tento názor se stal základem pro vědecký výzkum v psychologii, která se vyčlenila z filozofie a stala se samostatným vědním oborem v 2. polovině 19. století.

Psychologie je tedy věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince.
Úzce souvisí s přírodními (antropologie, biologie) i se společenskými (filozofie, etnografie, sociologie) vědami.

Prožívání je vnitřní život člověka, který není přímo přístupný jiným lidem.
Jsou to všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy (př. vjemy, představy, emoce, rozhodování, vybavování z paměti).
Obsah svého prožívání nedokáže člověk zcela sdělit ani řečí.
Člověk si je uvědomuje jen do určité míry, rozlišujeme tedy : vědomé a nevědomé prožívání

Navenek se prožívání projevuje v chování člověka. Je to aktivita, kterou může pozorovat druhá osoba nebo ji mohou zaznamenat laboratorní přístroje.
Mezi projevy chování patří :
Jednání – všechna uvědoměle vykonávaná činnost
Vnější výraz – změny tváře, gestikulace, vegetativní změny (pocení, červenání, blednutí)
Řeč – verbální chování, co a jak člověk říká

Rozlišujeme tyto formy chování :
Expresivní – vyjadřuje skutečné smýšlení a pocity (bezprostřední výraz prožívání)
Adaptivní – účelně se přizpůsobující dané situaci (předstírání, zastírání, stylizace)

Studium lidského prožívání a chování je východiskem k poznání osobnosti člověka. K poznání celé osobnosti člověka je potřeba zkoumat tyto procesy v dalších souvislostech.


CÍLE PSYCHOLOGIE:
1.) Popsat projevy lidského chování a prožívání
2.) Vysvětlit lidské chování a prožívání
3.) Předvídat lidské chování a prožívání
4.) Využívat získaných znalostí ke zvyšování spokojenosti a zdraví
(psychologové se musí stále učit, získávat nové poznatky, nové definice….)

PSYCHOLOGIE A PRAXE
Může v praxi pomáhat všude kam a kde potřebujeme
1.)Poznávat lidi ( psychologická diagnostika )
2.) Vysvětlovat chování a prožívání lidí ( interpsychologie )
3.) Předvídat podobný vývoj lidí ( predikce)
4.) Působit na lidi (psych. Intervence, výchova, předvýchova, poradenské a psychoterapeutické působení, vedení lidí při práci )
5.) Uspořádat podmínky ve kterých lidé žijí, učí se, pracují ( návrhy na úpravu škol.sídlišt…)

Psychologické disciplíny
Třídění psychologických disciplín:
- podle jejich obecnosti
- podle vztahu k určitým odvětvím
- podle použitelnosti výzkumu

1.) základní psychologické disciplíny – obecné, teoretické zákonitosti a jevy, základní systém poznatků,
a) obecná psychologie – celkový obraz o člověku, základní teoretické otázky (dynamika citového života, poznávací procesy…)
b) psychologie osobnosti – struktura a vývoj osobnosti, podobnosti a odlišnosti mezi lidmi
c) vývojová psychologie – vývoj člověka
d) sociální psychologie – zákonitosti a mechanismy začleňování člověka do lidské společnosti
e) psychopatologie – pojetí psychických poruch, zkoumání příčiny vzniku, hledá léčebné metody
f) dějiny psychologie – zkoumá vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob"

Poznámka

Vysoká

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ffc6574ed43.zip (64 kB)
Nezabalený formát:
Historie_psychologie_psychicke_jevy_dalsi_temata.doc (264 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse