Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hlavní činnosti podniku

Hlavní činnosti podniku


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z ekonomiky na téma hlavní činnosti podniku. Pojednává o majetku podniku, zásobovací činnosti, investiční činnosti, pořízení dlouhodobého majetku nebo personální činnosti.

Obsah

1.
Majetek podniku
2.
Oběžný majetek
3.
Zásobovací činnosti
4.
Plánování materiálových zásob
5.
Výběr vhodného dodavatele
6.
Nákupní činnost
7.
Skladování
8.
Investiční činnost
9.
Pořízení dlouhodobého majetku
10.
Efektivnost investiční činnosti
11.
Personální činnosti
12.
Odbyt

Úryvek

"Členění
1. Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý hmotný majetek DHM
o Movitý
o Nemovitý
b) Dlouhodobý nehmotný majetek DNM
c) Finanční dlouhodobý majetek FM (akcie)
2. Oběžný majetek
a) Závazky
b) Pohledávky
c) Krátkodobý finanční majetek KFM

8.2. Oběžný majetek
• Oběžný majetek je majetek krátkodobé povahy, který mění svou formu během krátké doby
• Většinou se jednorázově spotřebovává (peníze, zásoby materiálu, výrobky a pohledávky)
• Oběžný majetek členíme:
1) zásoby
a) materiál
- Základní suroviny tvoří podstatu výrobku a zcela nebo z části do něj přecházejí (stavební materiál, kovy, dřevo, kůže)
- Pomocné látky přecházejí také do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (nitě při šití oděvů)
- Provozovací látky jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku (paliva, čistící prostředky, kancelářské potřeby)
- Náhradní díly jsou určeny k uvedení hmotného majetku do původního stavu
- Obaly slouží k ochraně a k dopravě (kartony, plasty, plechovky)
- Drobný hmotný majetek – jednotlivé věci, které podnik nezařadil do dlouhodobého drobného majetku
b) Nedokončená výroba
- Jsou výrobky, které prošly výrobními operacemi, již nejsou materiálem, ale nejsou hotovým výrobkem (nedošitý oblek, roztavené železo v peci)
c) Polotovary vlastní výroby
- Jsou produkty, které neprošli všemi výrobními operacemi, budou se ještě dokončovat nebo kompletovat, ale již se dají i samostatně prodat (mouka na výrobu moučníků, dřevěná deska
d) Hotové výrobky
– Jsou produkty, které prošli všemi výrobními operacemi, jsou dokončené a připravují se k prodeji (oběd v restauraci)
e) Zvířata
– Jsou druhem zásob v zemědělské výrobě (husí a kachní hejna, ryby)
f) Zboží
– Představuje vše, co podnik zakoupí za účelem dalšího prodeje (cukrovinky prodávané v hotelové recepci)
2) Krátkodobý finanční majetek
 Mezi tento majetek patří
- Peníze v pokladně
- Peníze na účtech u peněžních ústavů
- Ceniny např. kolky, stravenky, poukázky, losy
- Krátkodobé cenné papíry (např. směnky, akcie, depozitní certifikáty, vše s dobou platnosti kratší než jeden rok)
3) Pohledávky
 Můžeme je rozdělit:
- Na odběratele - vznikají prodejem výkonů a odesláním faktury odběrateli a zanikají úhradou faktury
- Na zaměstnanci a společníky - vznikají např. poskytnutím půjčky, výplatou zálohy na pracovní cestu
- Ostatní pohledávky např. pohledávka za náhradu škod
8.3. Zásobovací činnosti
• Zásobování je jedna z podnikových činností
• Zabezpečuje na trhu část výrobních činitelů nutných k zajištění hlavní funkce podniku
• Zásobování zahrnuje:
1. Plánování materiálových zásob
2. Výběr vhodného dodavatele a právní zajištění dodávek
3. Nákupní činnost
4. Skladování
5. Výdej zásob ze skladu do výroby
• Při zásobování by se měli dodržovat tyto zásady
1. Nakupovat jen to co je potřebné"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e6dd414f7ee.zip (70 kB)
Nezabalený formát:
Hlavni_cinnosti_podniku.doc (239 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse