Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Dizertační práce > > Hlubinná těžba černého uhlí na území ostravsko-karvinského revíru - dizertační práce

Hlubinná těžba černého uhlí na území ostravsko-karvinského revíru - dizertační práce

Kategorie: Geologie

Typ práce: Dizertační práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Dizertační práce chce za pomoci studia dokumentů a terénního průzkumu zjistit spektrum důsledků hlubinné těžby v oblasti ostravsko-karvinského revíru (OKR), konkrétně města Orlová. Po vymezení základních pojmů spjatých s problematikou charakterizuje šetřené území z hlediska geologického, geografického, demografického, historického a dalších. Důraz je zde kladen především na ty aspekty, které jsou spojeny s hornickou činností. Druhá polovina textu naplňuje vlastní cíl práce. Autor zde mapuje projevy těžby a její vliv na územní plánování a pozornost věnuje také otázce revitalizace oblasti. Závěr představuje shrnutí výsledků analýzy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Stav řešené problematiky
3.1.
Vymezení základních pojmů
3.2.
Hlubinná těžba černého uhlí na území OKR
3.2.1.
Těžba černého uhlí na území OKR
3.2.2.
Historie hornictví na území OKR
3.2.3.
Geologická charakteristika OKR
3.2.4.
Vlivy na životní prostředí
3.2.5.
Vývoj osídlení a urbanistické struktury OKR
3.2.6.
Industriální památky oblasti OKR
3.2.7.
Sociální struktura obyvatelstva OKR
4.
Vymezení zájmového území
4.1.
Širší územní vztahy
4.2.
Základní údaje o oblasti
4.3.
Fyzickogeografická charakteristika oblasti
4.4.
Historický vývoj území
4.4.1.
Vývoj obce do 19. století století aneb počátek industrializace Orlové
4.4.2.
20. století, období stavebního ruchu
4.4.3.
21. století
4.4.4.
Demografická charakteristika oblasti
5.
Územně plánovací činnost v hornické krajině Orlové
5.1.
Limity hornické krajiny
5.1.1.
Vstup horního práva do územního plánování v OKR
5.2.
Územně plánovací dokumentace v Orlové
5.2.1.
Politika územního rozvoje České republiky
5.2.2.
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
5.2.3.
Územní plán města Orlová
6.
Metodika práce
7.
Těžba a její vliv na územní plánování
7.1.
Jevy v územně analytických podkladech
7.1.1.
Plochy k úpravě nebo opětovnému využití znehodnoceného území
7.1.2.
Dobývací prostor
7.1.3.
Chráněné ložiskové území
7.1.4.
Ložiska nerostných surovin
7.1.5.
Poddolované území
7.1.6.
Sesuvné území a území jiných geologických rizik
7.1.7.
Stará důlní díla
7.1.8.
Staré zátěže území a kontaminované plochy
7.2.
Časoprostorové změny na k. ú. Orlová
7.3.
Výsledky ovlivnění území hornickou činností
8.
Revitalizace území
8.1.
Východiska řešení
9.
Návrh změn V ÚPN Orlová
10.
Diskuze
11.
Závěr

Úryvek

"Stav řešené problematiky
Vymezení základních pojmů
Ekologická zátěž: je definována jako závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenyly, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.)

Ostravsko-karvinský revír (OKR): území, na němž byly v letech 1763–1770 objeveny ložiska černého uhlí. Pravidelná těžba ložisek byla započata od 30. let 19. století. S názvem OKR se setkáváme od 80. let 19. století. Užívání pojmu je odvislé od dvou nejdůležitějších středisek uhelného průmyslu, jež vymezují rozložení pánve od západu k východu. V oblasti OKR je lokalizováno 90 % kapacity zásob černého uhlí České republiky (Prokop, 2003).

Rekultivace: soubor technicko-biologických opatření s ohledem na ŽP, jímž se odstraňují škodlivé následky důlní činnosti. Je to úprava narušené krajiny, nebo její části, s cílem celkového zlepšení prostředí - zejména z hlediska zdravotního, ekologického a estetického (Martinec,2006).

Plocha přestavby: plocha určena územním plánem k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy, a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Politika územního rozvoje: určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Politiku územního rozvoje schvaluje vláda.

Územně analytické podklady: obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní předpis. Legislativní zakotvení: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán: dokument, který stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (Zákon č. 183/2006 Sb., 2010)."

Poznámka

Součástí práce jsou četné mapy, tabulky, grafy a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 41 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23458
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse