Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Horizontální analýza, ukazatele ČPK a ČPPF a ukazatele rentability

Horizontální analýza, ukazatele ČPK a ČPPF a ukazatele rentability


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. V práci jsou zodpovězeny otázky týkající se použitelnosti horizontální analýzy pro predikci budoucí finanční pozice podniku, definičního vztahu pro výpočet čistého pracovního kapitálu a další.

Obsah

1.
Zhodnocení použitelnosti horizontální analýzy pro predikci budoucí finanční pozice podniku
2.
Definiční vztah pro výpočet ČPK a ČPPF
3.
Definiční vztahy a vzájemné vazby pro základní ukazatele rentability (ROA, ROE a ROS)

Úryvek

"Finanční analýza a plán - POT 3

1. Zhodnoťte kriticky použitelnost horizontální analýzy pro predikci budoucí finanční pozice podniku

Predikce budoucí finanční pozice podniku prostřednictvím horizontální analýzy vychází z předpokladu, že vývoj sledovaných hodnot lze popsat určitým funkčním vztahem a budoucí vývoj je možno jednoduše extrapolovat. V konstantním nebo rovnoměrně se měnícím prostředí je možno budoucí vývoj odhadnout. Metoda ale nedokáže pracovat s nahodilými jevy (fúze nebo naopak zánik silných konkurentů, výrazná změna politické situace, apod.). Zde musí technickou horizontální analýzu doplnit analýza fundamentální, založená na zkušenostech zpracovatele, který vyhodnocuje signály trhu.

2. Uveďte definiční vztah pro výpočet

a) čistého pracovního kapitálu

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobá pasiva
= dlouhodobé zdroje – stálá aktiva
= (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva

b) peněžně pohledávkového fondu

ČPPF = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobé závazky


3. Pro základní ukazatele rentability (ROA, ROE a ROS)

a) uveďte jejich definiční vztahy

ROA = zisk / aktiva
ROE = zisk / vlastní jmění
ROS = zisk / tržby

b) ukažte jejich vzájemné vazby v rozkladu rentability dle metodiky DuPont"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5150ab2c597fd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Horizontalni_analyza_ukazatele_CPK_CPPF_rentabilita.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse