Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářská politika

Hospodářská politika


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve představuje státní orgány, které ovlivňují podnikání, analyzuje hospodářskou a sociální funkci státu, charakterizuje cíle hospodářské politiky a z toho vznikající magický čtyřúhelník. Nakonec se otázka detailně zabývá nástroji hospodářské politiky - vnitřní měnová politika, fiskální rozpočtová politika, vnější měnová politika a vnější obchodní politika. Nakonec také uvádí pro zajímavost Maastrichtská kritéria mikroekonomické konvergence, které musí být splněny pro zavedení eura.

Obsah

1.
Státní orgány ovlivňující podnikání
2.
Funkce státu
3.
Cíle hospodářské politiky
4.
Magický čtyřúhelník
5.
Nástroje hospodářské politiky
5.1.
Vnitřní měnová politika
5.2.
Fiskální rozpočtová politika
5.3.
Vnější měnová politika
5.4.
Vnější obchodní politika

Úryvek

"Státní orgány ovlivňující podnikání
1. Parlament ČR
- má zákonodárnou moc, zákony vytvářejí základní hranice pro fungování společnosti, tedy i ekonomiky
- schvaluje daňové zákony, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, státní rozpočet, … (= má významný vliv na HP)
- jeho činnost je ovlivněna tím, v jakém poměru jsou v něm zastoupeny jednotlivé strany
2. Vláda ČR
- základní tvůrce konkrétní aktuální HP
- její zaměření je dáno tím, které politické strany jsou v ní zastoupeny
- má zákonodárnou iniciativu (= navrhuje zákony)
- nejpodstatnější úlohu v ovlivňování ekonomiky má:
 ministerstvo průmyslu a obchodu
 ministerstvo financí
 ministerstvo práce a sociálních věcí
3. Krajské úřady
- místní správa (řídí zdravotnictví, školství, výstavbu, …)
4. ČNB

Funkce státu
1. hospodářská funkce státu
- úkolem státu je vytvořit vhodné a stabilní prostředí pro podnikání
a) tvorba a dodržování práva
 legislativa = tvorba právních norem
 právní norma
 sankce
 právní předpis
 v českém právním řádu jsou právní předpisy uspořádány stupňovitě podle důležitosti
 dodržování práva je záležitostí soudu
 úkolem státu je omezovat stínovou ekonomiku: šedá a černá ekonomika
b) působení na stabilní hospodářský vývoj
 stát podporuje rozvoj důležitých odvětví a regionů (vyhlašuje programy podpory)
c) ochrana konkurenčního prostředí
 stát svou hospodářskou politikou reguluje:
 vznik a působení monopolů
 externality
 stát může nařídit poplatky na znečištění životního prostředí

2. sociální funkce státu
- stát pečuje o životní podmínky obyvatel:
a) poskytování veřejných statků a služeb
 získáváme je zdarma, poskytuje je stát, prostředky získává z daní
 za tím účelem zřizuje organizace, které působí ve školství, zdravotnictví, ochraně státu
b) regulace cen
 vláda u výrobků a služeb, které považuje za nezbytné (léky), stanoví maximální cenu = cenový strop
 cíl: pomoc obyvatelstvu
 vláda udržuje minimální cenu
 cíl: pomoc výrobcům
 stát stanoví výši minimální mzdy
c) sociální zabezpečení
1. sociální zabezpečení hrazené ze sociálního pojištění:
 dávky nemocenského pojištění (nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, …)
 dávky důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní důchody)
 podpora v nezaměstnanosti
2. státní sociální podpora
 tyto dávky jsou hrazeny z prostředků státu
 přídavek na dítě
 příspěvek na bydlení závisí na výši příjmů
 porodné
 rodičovský příspěvek
 dávky pěstounské péče nezávisí na výši příjmů
 pohřebné
3. sociální pomoc
 poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba, domovy pro seniory, …)
 dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, …)

Cíle hospodářské politiky
- základním cílem státu je dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti
- hlavní hospodářské cíle státu:
1. uspokojivé tempo hospodářského růstu - měří se přírůstkem (poklesem) HDP
2. plná zaměstnanost - měří se mírou nezaměstnanosti
3. stabilita cen - měří se mírou inflace"

Poznámka

Práce obsahuje malé schéma o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bc034e15710.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarska_politika_1.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse