Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Hospodářský cyklus a teorie konjunktury

Hospodářský cyklus a teorie konjunkturyKategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám řeší problematiku hospodářského cyklu a konjunktury.

Obsah

1.
Hospodářský cyklus
2.
Fáze cyklu
3.
Typy hospodářských cyklů
4.
Příčiny a mechanismus cyklu
5.
Konjunkturní analýza
6.
Funkce konjunkturní analýzy
7.
Konjunkturní ukazatele
8.
Hospodářský cyklus v pojetí monetaristů nové klasické makroekonomie
8.1.
Změny tempa růstu peněžní nabídky a hospodářský cyklus
8.2.
Teorie reálného hospodářského cyklu
8.3.
Politické šoky a teorie politického hospodářského cyklu
9.
Keynesovsky orientované teorie hospodářského cyklu a kritika keynesovské spotřební funkce
9.1.
Teorie nepružných cen a mezd
9.2.
Spotřební funkce

Úryvek

"Fáze cyklu
1) dno (sedlo) – bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu)
2) vzestup (expanze) – skut. produkt roste rychleji než potenciální prod.; je vždy na vyšší úrovni než předchozí vzestup  konjunktura = období, kdy skut. produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu
3) vrchol – bod, ve kterém skut. produkt dosahuje maxima (horní bod zvratu)
4) kontrakce – pokles skut. produkce; recese = pokles skut. produktu po dobu 6 měsíců; deprese = dlouhodobý a hluboký pokles

produkční mezera – mezera mezi skutečným produktem a produktem, který by ekonomika mohla dosahovat při plném využití VF

Typy hospodářských cyklů
- periodičnost cyklu = opakování jednoho cyklu po urč. době - doba trvání jednoho cyklu
a) velmi krátkodobé cykly - několik měsíců
• jsou spojovány např. Vánoce, nákup dovolených
b) velmi krátkodobé cykly (Kitchinovy) – 3-5 let
• jsou spojovány s výkyvy v zásobách
c) střednědobé cykly (Juglarovy) – 8 – 11 let
• jsou spojovány s investicemi do strojů a zařízení
d) dlouhodobé I. cykly (Kuznětzovy) – 15 – 25 let
• jsou spojovány s investicemi do realit a finančních instrumentů;
e) dlouhodobé II. cykly (Kondratěvovy) – 45 – 60 let
• změny ve výr. technologiích, politické události, rozvoj mezinár. Obchodu

Příčiny a mechanismus cyklu
a) teorie externích příčin
- nerovnoměrné tempo objevu nových vynálezů
- nedostatečné informace, kterými disponují tržní subjekty
- politické příčiny (války, revoluce, volby)
- určitá hospodářská politika státu
b) teorie interních příčin
- snaha firem max. zisk úsporami mzdových N, úspory mezd vyvolají zaostávání poptávky za nabídkou,
- nestabilita investičních výdajů, kterou vyvolávají výkyvy v AD, nestabilita je dána střídáním optimistických a pesimistických odhadů o budoucích výnosech investic
- bohatí nebo šetrní lidé získávají příliš velké příjmy v relaci k možným investicím ve společnosti
c) kombinace příčin
- prvotní impulz je externí, proticyklicky začnou působit i faktory interní

Konjunkturní analýza a indikátory
konjunktura - období, kdy skut. produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu

- za hlavní smysl a cíl konjunkturní analýzy je možno považovat sledování vývoje ekonom. ukazatelů s cílem odhalit pravidelnost v jejich chování a umožnit tak předvídání budoucího vývoje.

Obsah a struktura konjunkturní analýzy
Periodicky organizované konjunkturní analýzy prováděné specializovanými institucemi mají pevnou strukturu odpovídající těmto základním funkcím ve vztahu k uživatelům:
1. funkce informativní - vychází z toho, že uživatel očekává jakýsi standardní okruh dat o makroekon. vývoji,
2. funkce klasifikační - předpokládá pečlivé vyhodnocení všech průvodních jevů.
3. funkce prognostická - dává signály pro podnikatelské aktivity, o opatřeních pro utlumení negativních efektů hospodářských cyklů, o orientaci zahraničního obchodu."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ad76a60876c.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarsky_cyklus_a_teorie_konjunktury.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse