Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Hospodářství v rámci Evropské unie

Hospodářství v rámci Evropské unie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve popisuje vývoj Evropské unie a podoby mezinárodní ekonomické integrace, poté se dlouze a podrobně zabývá orgány Evropské unie (např. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament) a právními předpisy Evropské unie. V rozpočtu Evropské unie otázka nabízí pohled do příjmů a výdajů Evropské unie. Nakonec se otázka zabývá společným trhem a jeho svobodami a Evropskou měnovou unii.

Obsah

1.
Mezinárodní ekonomická integrace
2.
Vývoj EU
3.
Orgány Evropské unie
3.1.
Evropská komise
3.2.
Rada EU
3.3.
Evropská rada
3.4.
Evropský parlament
3.5.
Evropská centrální banka
3.6.
Evropský soudní dvůr
3.7.
Evropský účetní dvůr
4.
Právní předpisy Evropské unie
5.
Rozpočet Evropské unie
6.
Společný trh a jeho svobody
7.
Evropská měnová unie

Úryvek

"Mezinárodní ekonomická integrace
Integrace = spojování do větších celků
2 podoby mezinárodní integrace:
1. federalistická
- státy se nejprve sjednotí politicky, pak následuje ekonomická integrace (USA)
2. funkcionalistická
- naopak

Výhody ekonomické integrace:
1. rozšíření trhu
2. zhromadnění výroby (pokles nákladů na 1 ks)
3. zvyšování kvality a technické úrovně produktů (důsledek konkurence)

Stupně mezinárodní ekonomické integrace:
1. pásmo volného obchodu
2. celní unie (od 1968)
3. společný trh = celní unie + volný pohyb výrobních faktorů (od 1993)
4. hospodářská unie = společný trh + harmonizace národních ekonomik (od 2002)
5. úplná ekonomická unie = hospodářská unie + politická integrace + společná měna

EU je v současné době ve fázi přechodu od hospodářské unie k úplné ekonomické unii.

Vývoj EU
- vývoj EU začal roku 1952 - založení Evropského společenství uhlí a oceli
- 1. krok k založení EU bylo podepsání tzv. Římských smluv o založení Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (EUROATOM) - zakladatelé - Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
- tyto 3 instituce se po podpisu Maastrichtské smlouvy staly základem 1. pilíře EU → jeho název byl Evropské společenství
- další pilíře:
 Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 Spolupráce v justici a vnitřních věcech
- nově rozdělená struktura je stanovena Lisabonskou smlouvou (2009)
- po posledním rozšíření EU v roce 2013 (Chorvatsko) tvoří EU celkem 28 států

Orgány Evropské unie
- členské státy EU převedly část své národní svrchovanosti na společné orgány, které reprezentují národní zájmy členských států, ale i kolektivní zájem celé EU

EVROPSKÁ KOMISE
- nejvyšší výkonný orgán (“vláda EU”)
- sídlo v Bruselu
- sleduje zájmy EU jako celku
- úkoly:
 návrh právních předpisů EU
 kontrola jejich dodržování v členských státech
- realizuje praktickou hospodářskou politiku EU
- každý komisař zodpovídá za svůj resort, nesmí přihlížet k zájmům své země
- řídí jednotlivé oblasti politiky EU (průmysl, doprava, obchod, zemědělství, ...)
- předseda je José Barroso
- každá země má jednoho komisaře, v součastosti je jich 28
- český eurokomisař - Štefan Füle (od února 2010, je zodpovědný za rozšiřování EU a politiku sousedství), narozen v Sokolově

RADA EU
- Rada ministrů
- hlavní rozhodující orgán
- skládá se z ministrů vlád členských států, kteří mají různý počet hlasů podle významu země
- zastupuje členské státy a prosazuje jejich zájmy
- nezasedá trvale, ministři se na jednání střídají podle problému, který se projednává (zemědělství, doprava)
- zasedáním Rady předsedá příslušný ministr ze země, která byla pověřena předsednictvím v EU

EVROPSKÁ RADA
- Evropský summit
- nejvyšší politický orgán
- složená z nejvyšších představitelů všech členských států (hlavy států nebo předsedové vlád)
- systém rotujícího předsednictví (každý půlrok předsedá premiér jiného státu, nyní Řecko)
- poslání: vymezuje základní politické směry a priority EU
- předseda = europrezident (volený na 2,5 roku s možností 1 prodloužení)
- od 1 prosince 2009 Herman Van Rompuy (belgický premiér) - jeho druhé funkční období"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bc0502129a7.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarstvi_v_ramci_Evropske_unie.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse