Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hustota látek, povrchové napětí

Hustota látek, povrchové napětí


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná se o protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. Protokol je vhodný především jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu, protože naměřené hodnoty se vždy liší. Naleznete zde vždy teoretický úvod a dále potřebné vztahy a postupy.

Obsah

HUSTOTA LÁTEK
1) Teoretická část
a) Úkoly
b) Teorie
c) Otázky
d) Symboly veličin
e) Postup práce
f) Použité přístroje a měřidla
2) Výsledky měření
3) Diskuze výsledků
4) Závěr
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
1) Teoretická část
a) Úkoly
b) Teorie
c) Otázky
d) Symboly veličin
e) Postup práce
f) Použité přístroje a měřidla
2) Výsledky měření
3) Diskuze výsledků
4) Závěr
5) Literatura

Úryvek

"a) Úkoly
ÚKOL 1: a) V první části prvního úkolu jsme stanovovaly hustotu skla na základě znalosti objemu a hmotnosti
skleněné kuličky.
b) V druhé části prvního úkolu jsme měly za úkol určit hustotu skleněné kuličky za pomoci pyknometru.

ÚKOL 2: V tomto úkolu jsme měly za úkol pomocí hustoměru změřit hustotu roztoků ethanol-voda a dále zjistit závislost hustoty na koncentraci ethanolu.
b) Teorie
Hustota ρ je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky. O hustotě se dá mluvit jedině tehdy, pokud se jedná o homogenní kontinuum. V opačném případě mluvíme o objemové hmotnosti, kterou určujeme u heterogenních těles. Obě veličiny mají přitom stejnou jednotku a to kg.m-3. [1]Hustotu lze měřit několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je použití hustoměru. Hustotu lze také vypočítat, pokud známe objem a hmotnost tělesa. Další způsobem je pyknometrická metoda, nebo užití Mohr-Westfalovy váhy. [2]
Pórovitost lze chápat dvojím způsobem. Pokud na ni budeme pohlížet z kvalitativního hlediska, tak se jedná o přítomnost pórů v daném materiálu. Z kvantitativního hlediska nám pórovitost udává poměr objemu pórů a celkového objemu našeho tělesa. [3]

c) Otázky
1) Vysvětlete rozdíl mezi hustotou a objemovou hmotností:
O hustotě se dá mluvit pouze v případě homogenního kontinua. O objemové hmotnosti v případě tělesa, které má póry a dutiny.

2) Nalezněte vztah pro závislost hustoty na teplotě:
[4]
ρ0… původní objem
β… součinitel teplotní objemové roztažnosti kapaliny
Δt…rozdíl teplot

3) V periodické tabulce nalezněte prvky vyskytující se v kapalném skupenství a uveďte jejich hustoty:
Rtuť: ρ(Hg)= 13,534 g•cm−3
Bróm: ρ(Br)= 3,1 g.cm-3"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57cd4a6b4d321.zip (134 kB)
Nezabalený formát:
Centrum_nanotechnologie_3.doc (649 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse