Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Implementace institutu domácího vězení v české justici - diplomová práce

Implementace institutu domácího vězení v české justici - diplomová práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Diplomová práce rozebírá institut trestu domácího vězení a jeho zasazení do kontextu aktuální trestní politiky ČR. Autor zohledňuje přístupy dalších vědních disciplín, jako jsou penologie, kriminologie, či sociologie, a analyzuje zúčastněné aktéry. Provádí expertní rozhovory se soudci, státními zástupci, advokáty, i probačními úředníky. Současnou situaci u nás srovnává se stavem v zahraničí, především pak na Slovensku. Pozornost věnuje také identifikaci zásadních rizik a problémů, které v procesu implementace již vyvstaly, nebo je lze reálně očekávat. V závěrečné části zjištěné poznatky zhodnocuje a předkládá vlastní doporučení na zlepšení.

Obsah

1.
Úvod a vymezeni výzkumného problému
2.
Cíle diplomové práce a hlavni výzkumná otázka
2.1
Vymezeni a hierarchické uspořádání cílů policy
3.
Teoretická část
3.1
Funkce trestu
3.2
Diskurz retributivního vs. restorativního přístupu
3.3
Sociální exkluze
3.4
Sociologická perspektiva
3.5
Trestněpolitický diskurz
3.6
Moderní trestněprávní diskurz
3.7
Veřejněpolitické hledisko
4.
Deskriptivní část
4.1
Zahraničí
4.2
Česká právní úprava a praxe
4.2.1
Souvislosti rekodifikace trestního práva hmotného
4.2.2
Proces rekodifikace trestního práva hmotného
4.3
TDV – trest domácího vězení - na Slovensku
5.
Empirická část
5.1
Metodologie a zdroje dat
5.2
Výzkumně otázky
5.3
Analytická část
6.
Výstupy
6.1
Ministerstvo spravedlnosti
6.2
Soudci
6.3
Státní zástupci
6.4
Experti
6.5
PMS ČR
7.
Doporučeni
8.
Závěr
9.
Použité zdroje
12.
Přílohy
12.1.
Vybrané ukazatele názorů probačních úředníků na TDV
12.2.
Ukládání TDV na Slovensku od doby jeho zavedení
12.3.
Počty trestů domácího vězení v ČR v pilotním roce 2010
12.4.
Střednědobý vývoj počtu vězněných osob v ČR
12.5.
Dlouhodobý vývoj podílů jednotlivých druhů trestů v ČR
12.6.
Vybrané ukazatele agendy TDV v pilotním roce 2010
12.7.
Počet účastníků elektronického monitorování
12.8.
Sektor poskytující službu elektronického monitorování
12.9.
Rozsudek, jímž se ukládá TDV část I.
12.10.
Rozsudek, jímž se ukládá TDV část II.
12.11.
Nařízení výkonu TDV uloženého výše zmíněným rozsudkem
12.12.
Slib obviněného dle § 60 odst. 1 písm. b) trestního zákona
12.13.
Poučení ke slibu
12.14.
Povinnosti odsouzeného uhradit náklady spojené s výkonem TDV
12.15.
Výzva odsouzeného k úhradě nákladů spojených s výkonem TDV
12.16.
Výzkumné otázky
12.17.
Dekriminalizace a kriminalizace v novém trestním zákoně

Úryvek

"3. Teoretická část
Většinu morálně-právních kategorii (…) nelze naplnit konkrétním obsahem, aniž bychom jim vzali jejich působnost a flexibilitu vždy vycházející z interpretace, která bere v potaz specificky kontext jednání. Karel MULLER
Úvodem jen krátká poznámka stran předmětu práce. V případě institutu domácího vězeni se jedna o povýtce trestně-právní fenomén. Přes zřejmou vazbu na public policy, která je nejlépe zřetelná pravě v ekonomické a implementační rovině zůstává skutečnosti, že neoddělitelnou dimenzi zkoumání tohoto fenoménu je jeho trestně-právní kontext, a to jak v rovině hmotně právní, tak (především) v rovině procesně právní. Tomu ve značné míře odpovídá i poměrně zřetelný akcent na právní souvislosti, které jsou s dosavadním fungováním institutu (stejně jako s očekáváními do budoucna) spjaty. Zejména v rámci sekundární analýzy dat, tvoří právní prameny poměrně významnou část Vedle toho platí, že další disciplinou, která se s problematikou TDV (resp. Penologickými přístupy obecně) úzce pojí a TDV je ex definitivně předmětem jejího odborného zajmu, je kriminologie. Základní rozdíl v přístupu právním a kriminologickém tkvi v tom, že právo je primárně vědou normativní, zatímco kriminologie vědou empirickou. Pokud tedy právo, lapidárně řečeno, popisuje to, jak věci mají byt, kriminologie oproti tomu vysvětluje to, jak věci jsou.22 Z toho zároveň vyplývá, že obě discipliny spolu velmi úzce souvisejí (mají stejný předmět zkoumáni, referenční rámec) a jsou si vzájemně užitečné a potřebné. V obecné rovině souvisí problematika ukládaní alternativních trestů s tzv. restorativním přístupem, který se v české trestní politice už relativně etabluje. Tato „nápravná“ forma trestání je v určitém kontrastu vůči dosud dominantní retributivní praxi, kdy je důraz kladen především na „odplatnou“ funkci trestu. Z širšího hlediska lze dále zmínit ještě minimálně dalších několik disciplin, které lze v teoretické rovině v rámci řešení problému uplatnit, a to především sociologie, penologie, psychologie a částečně i etopedie. Konečně předmětná problematika přímo vybízí k různým komparatistickým přístupům, zejména v trestněprávní rovině. Na úvod teoretické části bych rad upozornil na signifikantní trend stale narůstajícího absolutního počtu (i relativního podílu) vězněných osob v ČR. Rad bych zdůraznil, že tento narůstající počet je v protikladu vůči trendům ostatních středoevropských států a je mj. indikátorem zpřísňovaní trestní represe.26 Z tohoto důvodu bych teoretickou část práce chtěl zahájit z penologické perspektivy, s poukazem na funkce trestu.27

3.1 Funkce trestu
Z hlediska funkce trestu lze dle Štablove28 uvažovat následující varianty:

Odplatná (retributivní)
Pokládá uložení trestu za přirozený důsledek trestného činu, výše, druh trestu a ujma pro pachatele mají odpovídat závažnosti trestného činu. V posledních letech je opět v popředí pozornosti vzhledem k neúspěšnosti aplikace rozmanitých rehabilitačních a resocializačních metod zacházeni s pachateli, jakož i všeobecnému růstu kriminality.

Odstrašení
Trest má především odradit pachatele od další trestné činnosti. Proces odstrašení má však individuální charakter. Velmi důležitě je, aby pachatel byl zbaven všech výhod, které získal trestnou činnosti (např. peníze, majetek).

Rehabilitační (nápravná)
Klade si za cil takové zacházení s pachatelem, aby již trestnou činnost nepáchal. Z toho vychází systém odborného zacházení - aktivit aplikovaných na osobu pachatele, které by odstranily (nebo alespoň potlačily) příčiny kriminálního jednání. V praxi klade velké nároky na odbornost personálu a značné investice do vězeňství. Rehabilitační teorie však znamenaly významný přinos pro rozvoj postpenitenciarni peče.

Izolační (eliminační)
Cílem je dočasná nebo trvala izolace pachatele od společnosti. Je v ni obsažena jak výrazná ujma pro pachatele, tak ochrana společnosti.

Restituční (restorativní, též kompenzační)
Obraci svoji pozornost k oběti, proto se zabývá především odstraněním následků trestného činu a náhradou škody. Nabízí alternativní tresty namísto odnětí svobody a různě způsoby zprostředkování (mediace) mezi pachatelem a oběti o kompenzaci způsobené ujmy-škody. Tento restorativni (obnovující) přistup klasické sankce doplňuje s ohledem na konkrétního pachatele a jeho kriminální čin. Tyto přístupy se v určitých mezích uplatňuji zejména u mladých pachatelů, prvopachatelů s tím, aby se aktivně podíleli na náhradě způsobené škody a byla jim zachovaná občanská práva. Krejčiříková mezi prvky restorativní justice řadí zejména důraz na osobnost pachatele, pomoc obětem trestné činnosti, obnovu narušených vztahů, sociální okolí pachatele a oběti trestného činu."

Poznámka

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje schémata, grafy a tabulky, rozsah čistého textu je cca 93 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse