Název Goodness Staženo

Trestné činy daňového charakteru, jejich zjišťování a stíhání - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

381x

Postavení státního zástupce v řízení před soudem - diplomová práce

Práce se zabývá postavením státního zástupce v řízení před soudem. Věnuje se historickému vývoji veřejné žaloby, sleduje ji od jejího vzniku po součas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

131x

Posouzení rizik jako součást bezpečnostního auditu - diplomová práce

Základní pojmy - nebezpečí, ohrožení, riziko, poškození, škoda, akceptovatelné riziko. Postup posuzování rizika - výběr posuzovaného systému a určení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

69x

Nájem bytu - diplomová práce

Tato práce se zabývá nájmem bytů. Věnuje se historii nájemného. Definuje základní pojmy související s problematikou. Charakterizuje práva a povinnosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

63x

Dodržování lidských práv v Asii: případová studie se zaměřením na Indii - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá procesem univerzalizace lidských práv, s důrazem na specifický postoj asijských států, který vychází z kulturního relativism... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Geografie

39x

Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví - diplomová práce

Práce pojednávající o souvislostech komerčního a investičního bankovnictví z hlediska práva. Nejdříve jsou uvedeny druhy a funkce bankovnictví, charak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Právo

27x

Odklony v trestním řízení - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá alternativními způsoby vyřízení trestních věcí a jejich využíváním v praxi. Úvodní část podává základní charakteristiku odkl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

6x

Implementace institutu domácího vězení v české justici - diplomová práce

Diplomová práce rozebírá institut trestu domácího vězení a jeho zasazení do kontextu aktuální trestní politiky ČR. Autor zohledňuje přístupy dalších v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

5x

Nekalá soutěž

Práce se zabývá odvětvím soutěžního práva, konkrétně rozborem nekalé soutěže. V úvodních částech této práce jsou uvedeny prameny právní úpravy a jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

5x

Program leniency - diplomová práce

Cílem diplomové práce je historická, legislativní a funkcionální analýza a komparace programů leniency v USA, EU, ČR a SRN. Na první část uvádějící do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Právo

1x