Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Interpretace hydrogeologických dat I. - zápisky z přenášek

Interpretace hydrogeologických dat I. - zápisky z přenášek


Kategorie: Geologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z předmětu Interpretace hydrogeologických dat I, které slouží jako podklady pro zápočet. Kurs se věnuje zpracování hydrogeologických dat pro pokročilé, jejich vyhodnocení a interpretaci nejen pomocí geostatistických metod.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Saturovaná zóna
1.1.1.
Základní parametry
1.1.2.
Vyhodnocování čerpacích zkoušek
1.1.3.
Storativita
1.2.
Henryho konstanta
1.3.
Kow, Kd
2.
Opakování + nesaturovaná zóna
2.1.
Opakování - vyhodnocování čerpacích zkoušek
2.2.
Hydraulické odpory vrtu
2.3.
Bilance
2.4.
Transport
2.4.1.
Difuze, Fickův zákon
2.4.2.
Disperze
2.4.3.
Pecletovo číslo, Retardační faktor
3.
Úvod do statistiky, nesaturovaná zóna
3.1.
Korelace, regrese
3.1.1.
Metody vyhodnocování čerpacích zkoušek
3.2.
Pohyb znečištění nesaturovanou zónou
3.3.
Modely - pístový, difuzně-disperzní
3.4.
Standardizace dat
4.
Opakování
4.1.
Koc
4.2.
Množství kontaminantu v oblasti
4.3.
Stopovací zkoušky
4.4.
Základní programy pro statistiku
5.
Nesaturovaná zóna
5.1.
Pohyb vody
5.2.
Kapilární tlak
5.3.
Kapilární výška
5.4.
Hydraulická vodivost
5.5.
Způsoby pohybu kontamintantu
6.
Opakování - pohyb kontaminantu
6.1.
Výpočet čela fronty
6.2.
Schwilleho metoda
6.3.
Měření in-situ
6.4.
Henryho konstanta
6.5.
Ventingová zkouška - základ
7.
Venting, bioventing, statistika
7.1.
Venting - princip
7.2.
Bioventing - princip
7.2.1.
Respirační test
7.2.2.
Dosah bioventingového vrtu
7.2.
Bioremediace obecně
7.3.
Typy rozdělení
7.4.
Momenty rozdělení
7.5.
Pravděpodobnost
7.6.
Krabicový graf
8.
Statistické metody
8.1.
Krabicové grafy
8.2.
Korelační koeficient
8.3.
Řešení konkrétní situace
8.3.1.
Analýza hlavních komponent
8.3.2.
Shluková analýza
8.3.3.
Dendrogram
8.3.4.
Autokorelační funkce
8.3.5.
Monitoring
9.
Periodicita, statistika, opakování
9.1.
Periodogram
9.2.
Krok měření, délka periody
9.3.
Exponenciální vyrovnání časové řady
9.4.
S křivky - výtěžnost
9.5.
Singularita
10.
Shrnutí semestru
10.1.
Saturovaná zóna
10.1.1.
Tvorba modelů
10.1.2.
Hydrofyzikální parametry
10.1.3.
Archivní data
10.1.4.
Metody vyhodnocení HDZ
10.2.
Nesaturovaná zóna
10.2.1.
Kontaminace
10.2.2.
Kapilární tlak x kapilární výška
10.2.3.
Laboratoř - postup
10.2.4.
Konkrétní případ kontaminace
10.2.5.
Statistika
10.2.6.
Bilance

Úryvek

"Prostorová data, čas - hodně souřadnic, kontrolovat, zda jsou data v pořádku
Jak děláme model – nejdříve geometrii (rozměry, mocnost, kde přesně v té geometrii jsou zdroje dat – kde jsou vrty atd.), potom teprve hladinu, rychlost proudění, T, k, S, jestli je volná/napjatá hladina, transientní (neustálené) proudění….
Potřebuju vstupní data
Fyzikální vlastnosti látek jako kontaminantů – viskozita, povrchové napětí, koeficient difúze
Chemické – rozpustnost, schopnost mísení, reaktivita, účast v biochemických procesech, komplexy
Vlastnosti prostředí – geometrie, hydraulické parametry, migrační charakteristiky, pH, Eh (redukční potenciál, schopnost převedení do ox. stavu), obsah org. uhlíku, obsah solí, přítomnost organismů, typ metabolismu (aerobní, anaerobní respirace), růst a aktivita organismů.
Koeficient filtrace – hydraulická vodivost, m/s. Je to filtrační rychlost při jednotkovém gradientu. Vyjadřuje propustnost prostředí pro vodu. Je to průtok jednotkovou plochou při jednotkovém spádu
Koeficient propustnosti – propustnost, m2. Propustnost prostředí bez ohledu na vlastnosti kapaliny.
Transmisivita – koeficient průtočnosti; vyjadřuje průtok jednotkovou šířkou kolektoru při jednotkovém gradientu. Je to schopnost kolektoru o určité mocnosti propouštět kapalinu o dané kinematické viskozitě. T=K.m
základní hydrofyzikální parametry – T, k, storativita
Specifická storativita – storativita / m snížení
Volná storativita – charakteristická pro zvodně s volnou hladinou, odpovídá hodnotě efektivní pórovitosti.
Pružná storativita – charakteristická pro zvodně s napjatou hladinou, bývá o 2-3 řády nižší než volná.
Metody ustáleného a neustáleného proudění; použití se dělí podle volné/napjaté hladiny.
Kdy se I = 1? tg je 1 když je to 45° -> nasycená hydraulická vodivost K - Střední rychlost p.v. při jednotkovém hydr. spádu. V přírodě je ve skutečnosti daleko nižší spád, 45° v přírodě není. Proto to je děleno efektivní pórovitostí pro skutečnou rychlost.
Darcyovská rychlost – obj. hustota toku, objem vody proteklý za čas skrz hranici.
Skutečná rychlost - filtrační rychlost vydělená efektivní pórovitostí
Jak kontrolovat, zda to, co nám vyjde ze statistik, je správně? Mít představu, jak interpolovat – většinou se interpolace dělá splajny – matematický kříž, funguje jako křivítko. Jedna nevýhoda – někde jsou body nedefinované, nebo nespojité (jako log 0, tg 0). Singularita. Proto je někde šum, že voda je výš než terén atd., hypsy jdou napříč řekou a tak. Není to Jáchyme, hoď ho do stroje. Je třeba přemýšlet.
Když vyhodnocujeme čerpací zkoušku, musíme vědět, jestli je vrt úplný x neúplný, hladina volná x napjatá, průměr vrtu. Zda budeme hodnotit metodami ustáleného či neustáleného proudění.
Ustálené proudění – rovnovážný stav mezi odběrem a přítokem, máme většinou konstantní vydatnost a mění se stav hladiny. Jen pro celý vrt, jinak nepřesné. Měříme vydatnost a snížení hladiny, stanovíme např. dosah deprese, Dupuit-Thiem (pro K) jak pro volnou, tak napjatou. Dvě rovnice, 2 neznámé (K,R), kdy pro R použijeme Sichardtův vzorec pro napjatou hladinu a Kusakinův pro volnou.
Neustálené proudění – Dochází ke změně směru i velikosti proudění v čase – změna hladiny v čase. Theissova rovnice, studňová funkce z tabulek. Více způsobů uspořádání zkoušky – 1 jímací objekt, 1 monitorovací vrt měřený v různých časech, nebo 1 jímací a více pozorovacích v různých časech či ve stejných časech. Křivka má 3 části, v úvodu vliv vrtu, na konci projev okrajových podmínek. Střední část reprezentativní. Známe ustálenou hladinu před zahájením zkoušky, vzdálenost pozorovacích vrtů, mocnost kolektoru, měříme hladinu a kontrolně vydatnost. Stanovíme W(u), u, chceme spočítat T, S, K.
koeficient filtrace – hydraulická vodivost, vyjadřuje propustnost prostředí, číselně roven filtrační rychlosti při jednotkovém gradientu. m/s
STORATIVITA – koeficient zásobnosti, udává schopnost zvodněného kolektoru uvolnit z pórů vodu při poklesu hydr.výšky nebo ji naopak zase pojmout při stoupnutí hydr. výšky. Objem vody, který se uvolní ze zvodněného hranolu horniny o jednotkové základně a výšce rovné mocnosti kolektoru při snížení hydr. výšky o jednotku."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, které zabírají 1 stranu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f614439ae2f.zip (179 kB)
Nezabalený formát:
Modelovani.doc (307 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse