Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Investiční činnost podniku

Investiční činnost podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka nejdříve analyzuje dlouhodobý majetek podniku, řeší jeho potřebnost a způsoby pořizování, opotřebení a způsoby odepisování. Dále popisuje postup při pořizování investic, způsoby reprodukce dlouhodobého majetku a nakonec zdroje financování dlouhodobého majetku.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
2.
Pořizování dlouhodobého majetku
3.
Opotřebení a odpisování dlouhodobého majetku
4.
Rozhodování o investicích
5.
Reprodukce dlouhodobého majetku
6.
Zdroje financování dlouhodobého majetku

Úryvek

"Dlouhodobý majetek
Znaky:
 nemění svou podobu
 používá se delší dobu
 postupně se opotřebovává
 jeho vstupní cena většinou přesahuje určitou hranici

Vstupní cenou může být:
 pořizovací cena - pokud byl DM pořízen nákupem = kupní cena + náklady spojené s pořízením DM (doprava, montáž, clo…)
 vlastní náklady - pokud byl DM pořízen vlastní výrobou
 reprodukční cena - pokud byl DM pořízen darem, nebo vkladem staršího DM do podnikání (původní cena není známa)

Členění DM (druhy DM)
1. hmotný dlouhodobý majetek
a) movité věci jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají dobu použitelnosti delší než jeden rok (výrobní zařízení)
b) budovy, stavby, pozemky
c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (pole)
d) technické zhodnocení
2. nehmotný dlouhodobý majetek
- jeho doba využitelnosti je delší než 1 rok a vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč (software, ochranné známky, zřizovací výdaje = výdaje vynaložené na založení podniku, notářské poplatky, odměny za zprostředkování)
3. dlouhodobý finanční majetek
- podnik jej vlastní déle než 1 rok, výše vstupní ceny není stanovena, podnik jej pořizuje, aby dosáhl výnosů z úroků, z pronájmu nebo aby ovládl jiné podniky

Pořizování DM
Majetek pořizujeme, jestliže:
I. nahrazujeme dosavadní zařízení kvůli fyzickému opotřebení
II. vyměňujeme zařízení kvůli morálnímu opotřebení, nové přinese úspory
III. rozšiřujeme výrobu stávajících produktů a současná kapacita je nedostatečná
IV. expandujeme na nové trhy, zavádíme nové výrobky
V. jde o „nařízené investice“, např. z důvodu bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí

investice = náklady na pořízení DM

a) pořízení strojních investic:
- výběr vhodného dodavatele
- zaslání objednávky a její potvrzení = uzavření kupní smlouvy
- dodávka
- převzetí
b) pořízení stavebních investic
- účastníci: investor (= ten, kdo investici pořizuje), projektant, dodavatel
- 3 etapy:
1. příprava - projektová dokumentace, posouzení efektivnosti investic, výběr dodavatele, získání povolení
2. provádění a kontrola výstavby
3. přejímka (kolaudace) hotové stavby

Způsoby pořízení investic:
1. vlastní výrobou
2. nákupem
3. vklad majetku společníky obchodních společností
4. darem
5. přeřazení z osobního užívání (živnostník vloží do svého podniku auto)
6. finanční leasing = dlouhodobý pronájem (vlastníkem je leasingová společnost)

Opotřebení a odpisování DM
Opotřebení:
1. fyzické - dochází k němu používáním i při nečinnosti (kovový stroj reziví, omítka domu opadává)
2. morální - znamená zastarání v důsledku technického pokroku (týká se i nehmotného DM)

Odpisy DM
- peněžní vyjádření opotřebení DM jsou odpisy
- vstupní cena DM se pravidelně snižuje o určitou částku (ta závisí na době životnosti)
- oprávky = součet odpisů za dobu dosavadního používání DM
- oprávky na začátku životnosti DM = 0 Kč
- oprávky na konci životnosti = vstupní ceně

vstupní cena - oprávky = zůstatková cena

- zůstatková cena na začátku životnosti DM = vstupní ceně
- zůstatková cena na konci životnosti DM = 0 Kč

Účetní odpisy
- vyjadřují skutečnou míru opotřebení DM (auto může být v jednom podniku v provozu 4 roky, v jiném, kde je využíváno intenzivně jen 2 roky)
- výpočet:
odpisová sazba = 100
doba životnosti

roční odpis = vstupní cena
100 * odpisová sazba
- podnik si je stanovuje sám
- neprovádí je každý podnik (podnik je používat může, aby měl přesnější představu o opotřebení DM)

Daňové odpisy
- podnik je používat musí (pro výpočet daně z příjmů)
- je pro ně typické to, že odpisy jsou v 1. roce používání nižší než v ostatních letech (důvod: DM se kupuje v průběhu roku)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535677130776c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Investicni_cinnost_podniku.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse