Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Inženýrská fyzika na VŠB - řešené příklady ke zkoušce

Inženýrská fyzika na VŠB - řešené příklady ke zkoušce

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 21 vypočítaných příkladů ke zkoušce z Inženýrské fyziky. Každý příklad je tvořen zadáním a postupem výpočtu, včetně používaných vzorců. V příkladech se zjišťuje například teplota povrchu, doba rozpadu radionuklidu, tahová síla, rychlost emitovaných elektronů, tlak v ocelové nádobě a mnoho dalšího.

Obsah

1.
Kolik vody vyteče z ocelového sudu objemu 200 l, který po naplnění ohřejeme o 30°C? Součinitel objemové teplotní roztažnosti vody β= 18.10-5 K-1, součinitel teplotní délkové roztažnosti oceli je α=12.10-6 K-
2.
Na 1 m2 osvícené části měsíčního povrchu dopadá za 1 s energie 1350 J. Určete teplotu povrchu osvětlené části Měsíce za předpokladu, že Měsíc se chová jako černé těleso (dopadající záření pohltí a pak vyzáří). (σ=5.67.10-8 W.m.K-4)
3.
Za jak dlouho se rozpadne 1% počátečního množství radionuklidu 60Co. Poločas rozpadu T=5,2 roku. Jaká bude aktivita preparátu, jestliže na začátku v něm bylo 0,44 molu Co? (Avogadrova konstanta NA=6,022.1023 molu).
4.
Aktivita radioaktivní látky klesne za dva dny ze 150MBq na 90 MBq. Jaké je látkové množství radioaktivního izotopu v preparátu po dvou dnech? Jaký je jeho poločas rozpadu? (Avogadrova konstanta NA=6,022.1023 molu)
5.
Jakou tahovou silou musíme působit na ocelovou tyč průřezu 40cm2 s E=2.1011 Pa aby nedošlo k jejímu zkrácení, snížíme-li teplotu o 30°C? Jak se změní průřez tyče, jestliže přestanou působit silou a víme, že poissonovo číslo je rovno ν=0,3? (součinitel teplotní délkové roztažnosti α=16.10-6 K-1)
6.
Elektron, který projde potencionálním rozdílem 4,9 V, se srazí s atomem rtuti a převede jej do excitovaného stavu. Zjistěte, zda foton odpovídající zpětnému přechodu atomu rtuti do základního stavu může vyvolat fotoefekt u zinku. Výstupní práce zinku je 3,3 eV. Jakou rychlost budou mít emitované elektrony? (h=6,6210-34 J.s, me=9,1.10-31 kg, eV= 1,602.10-19 J)
7.
Výstupní práce materiálu katody fotonky je 2,4 eV. Vypočítejte brzdné napětí, při kterém klesne proud ve fotonce na nulu, ozáříme-li katodu světlem vlnové délky λ=400 nm. (h=6,626.10-34 J.s, me=9,1.10-31 kg, eV= 1,602.10-19 J, e=-1,602.10-19 C)
8.
Jaký proud musí procházet vláknem žárovky o průměru 0,1 mm, aby maximum spektrální intenzity vyzařování bylo na vlnové délce 1000 nm? Vlákno září jako dokonale černé těleso a jeho měrný odpor (rezistivita) je 2,5.10-4 Ω.m. (σ=5.67.10-8 W.m.K-4).
9.
Kolem protonu o rychlosti 0,6 c vzhledem k pevné soustavě proletí stejným směrem relativní rychlostí 0,95c elektron. Určete rychlost elektronu vzhledem k pevné soustavě. Určete kinetickou energii tohoto elektronu. (me= 9,1.10-31 kg)
10.
Aktivita radioaktivní látky klesne za dva dny ze 150MBq na 90 MBq. Jaké je látkové množství radioaktivního izotopu v preparátu po dvou dnech? Jaký je jeho poločas rozpadu? (Avogadrova konstanta NA=6,022.1023 molu)
11.
Určete maxim. Rychlost elektronů v RTG trubici, je-li známo, že spojité spektrum RTG záření vysílané trubicí neobsahuje vlnové délky kratší než 0,206 * 10-10m
12.
O jakou teplotu můžeme max. ohřát vodu v ocelové nádobě pro ohřev vody, která byla zcela naplněna vodou a víme, že vydrží přetlak 3Mpa (pak exploduje)?
13.
Jaká je výstupní práce elektronů z platiny, jestliže při osvětlení povrchu světlem vlnové délky 150 nm se uvolněné fotoelektrony pohybují s rychlostí 827 km.s-1?
14.
Kolik procent z původního počtu atomových jader zůstane nerozpadnuto v daném množství radionuklidu po uplynutí doby pěti, sedmi a deseti poločasů rozpadu?
15.
Počáteční amplituda tlumeného kmitavého pohybu je 4 cm. Za 10 s klesne amplituda na 1cm. Jaké doby je zapotřebí, aby se amplituda zmenšila na 0,4 cm?
16.
Spočítejte tlak v ocelové nádobě pro ohřev vody, která byla zcela naplněna vodou a zahřátá o 50ºC. Součinitel teplotní objemové roztažnosti vody je β=18.10-5K-1, součinitel teplotní délkové roztažnosti oceli je α=12.10-6K-1, modul objemové pružnosti vody je Kv=2.109Pa.
17.
Aktivita radioaktivní látky klesne za dva dny ze 150MBq na 90 MBq. Jaká bude aktivita látky po dalších osmi dnech?
18.
Vlákno žárovky o výkonu 100W má průměr 0,1mm a teplotu 3000K. Jaká je jeho délka? Vlákno září jako dokonale černé těleso.
19.
Ocelová tyč s E=2.1011Pa průřezu 4cm2 je namáhána v tahu silou F=5.103N. Určete její absolutní a relativní prodloužení.
20.
Jakou práci musíme vykonat, abychom zvýšili rychlost částice o klidové hmotnosti m0 z 0,6c na 0,8c. Srovnejte s výsledkem dle klasické mechaniky.
21.
Určete, jaké množství energie vyzařuje 1cm2 povrchu absolutně černého tělesa za 1sekundu, je-li známo, že maximální intenzita vyzařování připadá na vlnovou délku 484nm.

Úryvek

"3. Za jak dlouho se rozpadne 1% počátečního množství radionuklidu 60Co. Poločas rozpadu T=5,2 roku. Jaká bude aktivita preparátu, jestliže na začátku v něm bylo 0,44 molu Co? (Avogadrova konstanta NA=6,022.1023 molu).


[výpočet]n0…. počet částic v čase t = 0

Odpověď: Zmíněné množství radionuklidu se rozpadne za 27,54dní, v tomto okamžiku bude mít aktivita preparátu hodnotu 1,049.1015Bq.

B
1. Aktivita radioaktivní látky klesne za dva dny ze 150MBq na 90 MBq. Jaké je látkové množství radioaktivního izotopu v preparátu po dvou dnech? Jaký je jeho poločas rozpadu? (Avogadrova konstanta NA=6,022.1023 molu)


[výpočet]λ….rozpadová konstanta (udává míru rychlosti rozpadu - míru pravděpodobnosti rozpadu)
n = n0e − λt ……..počet částic v čase t
A0…..aktivita v počátečním čase
A…..aktivita v čase t (aktivita, tedy rychlost rozpadu, klesá s časem)

2. Jakou tahovou silou musíme působit na ocelovou tyč průřezu 40cm2 s E=2.1011 Pa aby nedošlo k jejímu zkrácení, snížíme-li teplotu o 30°C? Jak se změní průřez tyče, jestliže přestanou působit silou a víme, že poissonovo číslo je rovno ν=0,3? (součinitel teplotní délkové roztažnosti α=16.10-6 K-1)


[výpočet]E…modul pružnosti v tahu, Youngův modul
ε….poměrné (podélné ) prodloužení/deformace (bezrozměrná jednotka)
υ…poissonovo číslo

3. Elektron, který projde potencionálním rozdílem 4,9 V, se srazí s atomem rtuti a převede jej do excitovaného stavu. Zjistěte, zda foton odpovídající zpětnému přechodu atomu rtuti do základního stavu může vyvolat fotoefekt u zinku. Výstupní práce zinku je 3,3 eV. Jakou rychlost budou mít emitované elektrony? (h=6,626.10-34 J.s, me=9,1.10-31 kg, eV= 1,602.10-19 J)


[výpočet]"

Poznámka

Vysoká škola Báňská - TU Ostrava, předmět Inženýrská fyzika. Práce je tvořena převážně vzorci a výpočty, rozsah čistého textu je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse