Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný životopis Jana Ámose Komenského. Obsahuje i jeho díla a vliv na další generace.

Obsah

1.
Jan Amos Komenský
2.
Díla
3.
Odkaz Komenského

Úryvek

"Jan Amos Komenský ( 28.3.1592 – 15.11.1670 )

Vynikající český myslitel, poslední biskup Jednoty bratrské, teolog a pedagog
Svým dílem položil základy novodobé pedagogiky, i ve světové literatuře je nejčastěji citovaným pedagogem, jehož odkazem se zabývá vědecká disciplína komeniologie

- narodil se 28. 3. 1592 na Moravě – spory mezi Nivnicí, Uherským Brodem a Komňou
- brzy osiřel – v péči poručníků, kteří o výchovu nedbali
- 1608 vstoupil na latinskou školu v Přerově
- 1611 – pobyt v Herbornu – akademie, poté na teologické fakultě v Heidelbergu, ještě v době studií se rozhodl vytvořit Poklad jazyka českého
- 1616 – kazatel Jednoty bratrské v Přerově
- 1618 – kazatel Jednoty bratrské ve Fulneku
- 1620 – období persekuce protestantů
- Komenský se skrývá na panství Karla staršího ze Žerotína, píše Labyrint světa a ráj srdce
- 1628 – příchod do Lešna, kam se uchýlil poté, co jako nekatolík musel opustit vlast
- 1631 – píše Dveře jazyků otevřené – dětská encyklopedie latinského jazyka, Předsíň Dveří jazyků otevřených
- Informatorium školy mateřské – poprvé v dějinách pedagogiky odůvodnil nutnost předškolní výchovy, informatorium určeno matkám jako návod pro výchovu dětí do 6 let v rodině, upozornil na důležitost smyslové výchovy, na zvláštnosti způsobu vnímání dětí, na význam pohybu spojeného s hrou a činností pro vývoj dětského myšlení apod.
- 1642 – odchod do Švédska, 1642 píše Nejnovější metoda jazyků
- 1648 – návrat do Lešna, Vestfálský mír uzavřel exulantům návrat do země, píše Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
- 1652 – 1654 Komenský na pozvání knížete Zikmunda Rákocziho vede školu v Blatném Potoku, zde píše díla:
- Škola vševědná
- Pravidla mravů
- Zákony školy dobře spořádané
- Schola ludus ( Škola hrou ) – soubor 8 her pro žáky, které zdramatizoval
- 1653 sepsal zjednodušenou jazykovou učebnici Orbis pictus ( Svět v obrazech ), obrázková učebnice

1654 – 1656 – poslední pobyt v Lešně, kde se Komenský věnoval tvorbě svého nejvýznačnějšího díla Obecná porada o nápravě věcí lidských, které se mělo stát základem Komenského pansofických snah
1656 – při bojích Švédů s Poláky shořel v Lešně Komenskému celý majetek včetně vzácných rukopisů jeho děl, Komenský odchází do Amsterodamu, vydává sbírku spisů Opera didactica omnia
- 1657 – vydává v Amsterodamu dílo Didactica Magna ( Velká didaktika )

15. 11. 1670 Komenský umírá v Amsterodamu, pochován v Naardenu


Odkaz Komenského

- Komenský podal ve svých pedagogických dílech ucelený výchovný systém, jehož progresivní prvky dodnes neztratily svou hodnotu
- Obecný výchovný cíl viděl v přípravě k věcnému životu
- Tato příprava má tři stupně: poznat sebe a svět, ovládnout sebe, povznést se k Bohu
- Z toho vyplývají 3 základní oblasti výchovy: vzdělání ve vědách a umění, mravní výchova, náboženská výchova
- Komenský vysoce hodnotí význam výchovy – podle něj se člověk stává člověkem pouze výchovou – pedagogický optimismus
- Chce všechny rozvíjet všestranně, ve výchově nezná rozdíly stavů, pohlaví, odmítá jednostrannost výchovy a i její pragmatismus"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541429d683018.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Amos_Komensky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse