Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Průcha: Přehled pedagogiky - souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu

Jan Průcha: Přehled pedagogiky - souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu z publikace Přehled pedagogiky od Jana Průchy, předního odborníka v oblasti pedagogické teorie a výzkumu. Autor práce rozděluje výzkum v pedagogice podle několika hledisek a následně tyto typy stručně charakterizuje.

Obsah

1.
Kniha Přehled pedagogiky
2.
Dělení výzkumů podle stupně obecnosti
2.1
Základní
2.2
Aplikovaný
3.
Dělení výzkumů dle vztahu k objektivní skutečnosti
3.1
Teoretický
3.2
Empirický
3.2.1
Akční
3.2.2
Strategicko-koncepční
4.
Další druhy výzkumů
4.1
Kvantitativní
4.2
Kvalitativní
5.
Dělení výzkumů podle komplexnosti pohledu uplatňované na zkoumané objekty
5.1
Monodisciplinární
5.2
Interdisciplinární
5.3
Transdisciplinární
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Dle vztahu k objektivní skutečnosti autor rozděluje výzkum na teoretický a empirický.
Teoretický výzkum využívá čistě teoretické metody – analýzu a syntézu, indukci a dedukci, modelování… Většinou nepracuje s konkrétními daty. Pokud zkoumá konkrétní jevy, tak na ně nahlíží pouze z teoretického hlediska, a dospívá k teoretickým závěrům. Tomuto typu výzkumu bývá často vytýkána jeho povrchnost a plytkost. Někteří odborníci tvrdí, že čisté „teoretizování“ je často vzdálené reálným problémům praxe, a ve výsledku nepředkládá využitelné poznatky. To může vést ke diskreditaci pedagogiky jakožto vědy v očích učitelů i veřejnosti.
Empirický výzkum pracuje vždy s konkrétními jevy, jeho předmětem mohou být jak živé subjekty, tak neživé objekty. Příkladem empirického výzkumu je výzkum terénní, který se provádí přímo v autentickém prostředí. Používá hlavně metodu pozorování. Jak ale autor podotýká, realizace terénního výzkumu je velmi obtížná, proto není v současnosti příliš používán.
U empirického výzkumu ještě rozlišujeme výzkum akční a strategicko koncepční.
Akční výzkum má za cíl bezprostředně reagovat na dílčí problémy pedagogické praxe. Tyto problémy se většinou týkají jednotlivých škol, popřípadě malých skupin škol - například v okrese apod. Do tohoto výzkumu bývají zařazeni nejen vědečtí pracovníci, ale také ti, jichž se daný problém v praxi dotýká – učitelé, ředitelé škol.
Strategicko-koncepční výzkum vytváří podklady pro dlouhodobější plánování, je teoretický, ale zároveň opřený o nálezy z empirického výzkumu.

Dalšími naprosto odlišnými druhy výzkumu jsou výzkum kvantitativní a kvalitativní.
Kvantitativní výzkum v pedagogice pracuje exaktním způsobem, který je obvyklý v přírodních vědách. To znamená, že má přesně vymezený předmět zkoumání, na začátku výzkumu jsou formulovány hypotézy, které jsou následně přesnými exaktními metodami a statistickými nástroji pro měření ověřovány. Tento druh výzkumu dospívá k přesně formulovaným závěrům, a udává pravděpodobnost, s jakou lze tyto závěry zobecňovat ze zkoumaného vzorku na celý základní soubor.
Autor upozorňuje na to, že název „kvantitativní výzkum“ je u nás sice vžitý, nicméně nesprávný. V zahraničí bývá označován jako „(novo)pozitivistický“, čímž bývá zdůrazňována jeho exaktnost. Pozitivistický výzkum bývá často kritizován kvůli tomu, že nerespektuje individuální zvláštnosti zkoumaných objektů, a neobjasňuje zkoumané procesy z hlediska aktérů těchto procesů. Přesto tyto výzkumy u nás i ve světě převažují."

Poznámka

Práce použita pro předmět Metodologie společenských věd.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c7e67b942693.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Prucha_Prehled_pedag_souhrn.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse