Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jazyk a jazyková komunikace - maturitní otázka 11/15

Jazyk a jazyková komunikace - maturitní otázka 11/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento stručný přehled charakterizuje a vysvětluje jednotlivé pojmy, týkající se jazykovědy a jazykové situace v Evropě. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Útvary národního jazyka - maturitní otázka 10/15, následující Charakteristika - maturitní otázka 12/15.

Obsah

1.
Komunikace
2.
Jazyk
3.
Neverbální komunikace
4.
Řeč
5.
Jazykověda ( lingvistika)
6.
Podoby jazykové komunikace
6.1
Mluvená
6.2
Písemná
7.
Předpoklady jazyk.komunikace
7.1
Existence jazyka a jazykového systému
7.2
Přirozené jazyky
7.3
Umělé jazyky
7.4
Živé jazyky
7.5
Mrtvé jazyky
8.
Funkce řeči
9.
Jazykověda
10.
Jazyková situace v Evropě
10.1
Indoevropský jazykový kmen
10.2
Indoevropské jazyky
10.2.1
Slovanské jazyky
10.2.1.1
Slavistika
10.2.1.2
Jihoslovanské jazyky
10.2.1.3
Západoslovanské jazyky
10.2.1.4
Východoslovanské jazyky

Úryvek

“ Jazyk a jazyková komunikace

- komunikace = dorozumívání
- univerzálním nástrojem dorozumívání je jazyk
- neverbální komunikace – gesta, mimika,..
- řeč = zvukové ztvárnění jazyka, souvisí s rozvojem myšlení
- jazykověda ( lingvistika) – zkoumá vývoj, stavbu a funkci jazyka

Dvě podoby jazyk.komunikace
1. mluvená
2. písemná ( 4.stol př.Kr. – a) obrázkové, b) znakové, c) klínové ,… )

Předpoklady jazyk.komunikace
• existence jazyka a jazyk. systému ( tvořen lovní zásobou, gramatikou ) – jazyk.systém – soustava smluvených znaků a pravidel

- přirozené jazyky – jazyky národní
- umělé jazyky – jazyk matematiky, morseovka,..
- živé jazyky – stále se rozvíjejí
- mrtvé jazyky – už se nepoužívají
- latina – mrtvý jazyk, ale ještě se učí

Funkce řeči
1. komunikační
2. myšlenková – k formulování myšlenek
3. expresivní – vyjadřujeme city, pocity
4. apelová – vyvolat reakci
5. estetická

Jazykověda

1. nauka o zvukové stránce jazyka ( fonetika, fonologie, ortofonie, ortoepie )
2. o písemném stránce jazyka – nauka o pravopisu
3. nauka o pojmenování a slovech – nauka o slovní zásobě, o tvoření slov,..
4. nauka o větě – skladba (syntax ) – větné členy, stavba vět,..
5. nauka o textu – mluvený X psaný jazyk.projev
6. nauka o významech jazyk.jednotek – věcný význam slov, jednoznačnost,..
7. nauka o vývoji jazyka – dějiny jazyka
8. jazykovědné disciplíny, jazykové skupiny – bohemistika, slavistika,..
9. mezioborové jazykovědní disciplíny – matematická lingvistika,..
10. jazykověda jako pomocná věda – archeologie, historie, biologie,.."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4749c1935d78a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jazyk_a_jazykova_komunikace.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse