Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jazyková kultura - maturitní otázka 19/26

Jazyková kultura - maturitní otázka 19/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z českého jazyka velice stručně definuje jazykovou kulturu a její požadavky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka 18/26, následující Vypravování - maturitní otázka 20/26.

Obsah

1.
Jazyková kultura
1.1.
Požadavky na jazykovou kulturu

Úryvek

"7. Jazyková kultura
1) je úroveň jazykového vyjadřování a péče o ně, kultivování jazyka
2) je součástí kultury vůbec, vyplývá z potřeb společnosti (jazykové vyjadřování podléhá i normám společenského chování - např. slušnost a zdvořilost se projevuje v řeči)
3) týká se všech stylů, užívání jazyka ve všech situacích, v projevech mluvených i psaných
4) řeč, jednání je projevem vlastností a charakteru člověka
5) záleží nejen na úrovni jazykovědy, ale i na vyspělosti jazyka, na jazykové praxi
6) jazyková výchova je dána školní výchovou, podporována kvalitní četbou, divadlem, dobrými projevy v rozhlase, televizi a záleží na snaze a odpovědnosti každého jedince

Požadavky
- jazyková správnost (opak chyby) = shodnost mezi spisovnou normou a kodifikací; měřítkem správnosti jazykových jevů je jejich ustálenost, pravidelnost a potřebnost; týká se mluvnice, pravopisu i výslovnosti, tvarosloví, skladby, slovní zásoby
- vhodnost užívání jazykových prostředků - podle konkrétních podmínek
- slohová vytříbenost (zvl. ve stylu odborném)
- jazyková a věcná přiměřenost - vzhledem k adresátovi, zvl. srozumitelnost a jasnost vyjádření (úroveň myšlení i znalostí)
- působivost a přesvědčivost (zvl. v publicistickém stylu)"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478f9ee1e4058.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Jazykova_kultura_maturitni_otazka.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse