Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jazyková kultura, podstata normy a kodifikace - maturitní otázka 25/43

Jazyková kultura, podstata normy a kodifikace - maturitní otázka 25/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje jazykovou kulturu, její projevy a požadavky na ní. Poté uvádí definice jazyka, jazykové normy a kodifikace. Vyjmenovává základní kodifikační příručky českého jazyka. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Rozdělení jazyků a vývoj českého jazyka - maturitní otázka 24/43, následující Slovní zásoba, její rozšiřování - maturitní otázka 26/43.

Obsah

1.
Jazyková kultura
1.1
Projevy
1.1.1
V rovině jazyka
1.1.2
V rovině řeči
1.2
Požadavky
2.
Jazyk
3.
Jazyková norma
4.
Kodifikace
4.1
Základní kodifikační příručky

Úryvek

“JAZYKOVÁ KULTURA, PODSTATA NORMY A KODIFIKACE

 je úroveň jazykového vyjadřování, péče o ně, kultivování jazyka
 je součástí kultury, vyplývá z potřeb společnosti
 týká se všech stylů
 řeč je projevem vlastností a charakteru člověka
 záleží nejen na úrovni jazykovědy, ale i na vyspělosti uživatelů jazyka, na jazykové praxi
 jazyková výchova je dána školní výchovou, podporována kvalitní četbou, divadlem, dobrými projevy v rozhlasu a televizi a záleží na snaze a odpovědnosti každého jedince

JAZYKOVÁ KULTURA SE PROJEVUJE
 v rovině jazyka všechny možnosti a prostředky k dorozumívání,
propracovanost jazyka
pečují o ni jazykovědci a bohemisté
 v rovině řeči úroveň konkrétního dorozumívání, individuální projevy;
pečují o ni uživatelé jazyka

POŽADAVKY
• jazyková správnost (=shodnost se spisovnou normou a kodifikací)
• vhodnost užívání jazykových prostředků
• slohová vytříbenost
• přiměřenost = srozumitelnost a jasnost
• výstižnost vyjádření
• působivost a přesvědčivost
• pestrost jazykových prostředků, originalita autora


JAZYK soustava společensky uznávaných, obecně přijatých
konvenčních znaků a pravidel jejich užívání

JAZYKOVÁ NORMA (zvyklost, konvence) = soubor uznávaných, ustálených
jazykových prostředků mluvnických i slovních a závazných
způsobů (pravidel) jejich užívání (vyjmenovaná slova)

- vytváří se postupně v dorozumívacím procesu
- mění se (velmi pomalu) = pružná ustálenost, ne strnulost, zaručuje stabilitu, jednotnost moderního spisovného jazyka
- týká se pravopisu, výslovnosti, tvarosloví"

Poznámka

Psáno v heslech, může sloužit jen jako přehled.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4754417a3b6d3.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Jaz_kultura_norma_kodifikace.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse