Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jazykovědné disciplíny, vývoj jazykovědy u nás - maturitní otázka 33/43

Jazykovědné disciplíny, vývoj jazykovědy u nás - maturitní otázka 33/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje v heslech jednotlivé oblasti jazykovědy a jejich vzájemné vztahy v rámci jazykového systému. Druhá část popisuje důležité mezníky ve vývoji jazykovědy u nás. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Současný vývoj spisovné češtiny - maturitní otázka 32/43, následující Nauka o slohu, styly a jejich činitelé - maturitní otázka 34/43.

Obsah

1.
Jazykověda definice
2.
Hláskosloví
2.1
Fonetika
2.2
Fonologie
3.
Gramatika (=mluvnice)
3.1
Morfematika
3.2
Morfologie
3.3
Syntax
4.
Lexikologie
4.1
Etymologie
4.2
Onomastika
4.3
Lexikografie
5.
Sémantika
6.
Slovotvorba
7.
Stylistika
8.
Dialektologie
9.
Nové obory
9.1
Sociolingvistika
9.2
Lingvodidaktika
10.
Vývoj jazykovědy u nás
10.1
Počátky
10.2
Doba humanistická a českobratrská
10.3
Doba předbělohorská
10.4
Doba pobělohorská
10.5
Období národního obrození
10.6
Konec 19.století a 20.století

Úryvek

“ JAZYKOVĚDA (lingvistika) věda o jazyce a jeho užívání
a) diachronní = studium vývoje jazyka
b) synchronní = studium stavu jazyka v určitém období

1) HLÁSKOSLOVÍ
- o zvukové složce jazykové komunikace
a) fonetika = nauka o činnosti mluvních orgánů při řeči (o tvoření hlásek, jejich seskupování, artikulaci…)

b) fonologie = nauka o funkci a systému fonémů, tj. nauka o významotvornosti hlásek
(foném = nejmenší zvuková jednotka, která je schopna rozlišit význam slov a tvarů)
- ortoepie = zkoumá správnou výslovnost
- ortofonie = zkoumá správné tvoření různých hlásek
- ortografie (pravopis)

2) GRAMATIKA (=mluvnice)
a) morfematika = nauka o morfémech a jejich stavbě, druzích a kombinacích (morfém = nejmenší část slova, mající ustálenou formu i gramatický význam)
b) morfologie (tvarosloví) = nauka o slovních druzích
c) syntax (skladba) = nauka o stavbě vět a souvětí

3) LEXIKOLOGIE
= nauka o slovní zásobě
a) etymologie (o původu slov)
b) onomastika (o vlastních jménech)
c) lexikografie (o sestavování slovníků)

4) SÉMANTIKA
= nauka o významu slov"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4757c8bdde898.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jazykoveda_jeji_vyvoj_u_nas.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse