Judaismus


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky na téma judaismus uvádí obecnou charakteristiku tohoto náboženství. Vypisuje biblické praotce. Formou stručných hesel popisuje chrám, synagogu a rabína. Zmiňuje některá pravidla života židů, jejich větve a stát Izrael.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Bibličtí praotcové
3.
Chrám, synagoga, rabín
4.
Některá pravidla života židů
5.
Větve Židů a stát Izrael

Úryvek

"JUDAISMUS
= židovství
- monoteismus
- klade důraz na historii → znalost příběhů
- hebrejština (semitohamitský jazyk); píše se zprava
- jméno Boha nevyslovují, používají pojem Jahve či Hospodin

Bibličtí praotcové:
Abrhám (otec mnohých) + Sára → Izák (Abrhám ho měl obětovat)
Izák + Rebeka → Jákob + Ezau
Jákob - otec 12 synů → 12 kmenů Izraele; Lévi, Juda, Dan, Josef…
Mojžíš
- z rodu Lévi
- prorok; zjevil se mu Hospodin na hoře Sinaj → přijetí Tóry (desatero)
- vyvedl Židy z Egypta do Jeruzaléma
král Šalamoun - nechal vystavět Chrám v Jeruzalémě

Tóra (Bible - Starý zákon - TANACH)
- 5 knih Mojžíšových
- přepisuje se do svitku podle pravidel; je uložena na kotouči ve svatostánku v synagoze (nesmějí se jí dotýkat)
Chrám
- je pouze jediný
- v Jeruzalémě
- nechal ho postavit král Šalamoun (syn krále Davida)
- v roce 70 n.l. byl zničen Římany → zůstala západní zeď (Zeď nářků)
- 3 části: nádvoří, velesvatyně, vnitřní nádvoří
- vstupuje se dle postavení
- do velesvatyně pouze 1 člověk za 1 rok - Archa úmluvy (desky s desaterem)
Synagoga
- X chrám, ale shromaždiště
- svatostánek a Tóra za závěsem
- ženy sedí na balkóně
- birma, místo odkud se čte Tóra
Metuza
- většinou na futrech dveří
- Davidova hvězda a zezadu je svitek s motlitbou
Rabín
= židovský učitel (kazatel)
- vede motlitby Židů
- u nás je známý Karol Sidon"

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - metuza má být mezuza.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b0ed79c30d5a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Judaismus_vypisky.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse