Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Judaismus - vypracované okruhy ke státní bakalářské zkoušce (SZZk)

Judaismus - vypracované okruhy ke státní bakalářské zkoušce (SZZk)


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy ke státní bakalářské zkoušce z religionistiky. Text velmi podrobně popisuje předexilní náboženství Izraele, judaismus v období Druhého chrámu, i strukturu a vývoj hebrejské Bible. Dále se zabývá judaismem ve středověku, postavením židovských obcí ve východní Evropě a emancipací a diferenciací novověkého judaismu. Seznamuje s formováním sionismu a tradičními podobami antisemitismu. Detailně se věnuje popisu židovských rituálů. Závěrečný okruh patří charakteristice judaismu v českých zemích, včetně výpisu hlavních židovských památek.

Obsah

1.
Předexilní náboženství Izraele
1.1.
Etnogeneze hebrejských kmenů
1.1.1.
Náboženství Protoizraelitů
1.1.2.
Pojetí Boha v polonomádské kultuře
1.1.3.
Vztah Jahva k Elovi a Baalovi
1.2.
Abrahámovský a mojžíšovský okruh tradic, Dekalog
1.2.1.
Biblická jména
1.2.2.
Mojžíšské náboženství
1.2.3.
Dekalog
1.3.
Dějiny královské doby a jejich obraz v biblických pramenech
1.3.1.
Kmenový svaz Izrael
1.3.2.
Saul, David a Šalamoun
1.4.
Izraelské a judské království
1.4.1.
Důvody a kořeny rozdělení
1.4.2.
Severní království izraelské a panovníci
1.4.3.
Jižní království judské a panovníci
1.4.4.
Jižní království po pádu Jeruzaléma
1.5.
Proměny eschatologie v prorockém hnutí
1.5.1.
Deutroizaiáš - prezentní eschatology
1.5.2.
Mesianismus
1.5.3.
Pomazání
1.6.
Chizkijášova a Jóšijášova náboženská reforma
2.
Judaismus v období Druhého chrámu
2.1.
Náboženský význam babylónského exilu
2.1.1.
Babylónský exil
2.1.2.
Jeruzalémský chrám
2.2.
Helenizace judaismu, makabejské povstání
2.2.1.
Makabejské povstání
2.2.2.
Helénistická diaspora
2.2.3.
Židé v Řecku a Malé Asii
2.2.4.
Židé v Římě
2.2.5.
Židé v Egyptě
2.2.6.
Židé v Babylónii
2.2.7.
Moudrost/Tóra jako boží nástroj stvoření
2.2.8.
Frustrace z Tóry, gnostický útěk ze světa
2.3.
Diferenciace judaismu za Hasmoneovců a pod římskou nadvládou
2.3.1.
Saduceové
2.3.2.
Chasidim (Esejci)
2.3.3.
Farizeové
2.3.4.
Zélóti
2.4.
Význam pádu Jeruzaléma (70) pro další vývoj judaismu
2.4.1.
Římská nadvláda a první židovská válka
2.4.2.
Povstání Bar Kochby (druhá židovská válka)
3.
Tenach a Talmud
3.1.
Struktura a vývoj hebrejské Bible, kánon a apokryfy, překlady
3.1.1.
Vývoj
3.1.2.
Kánon
3.1.3.
Překlady
3.2.
Písemná a ústní Tóra, Halacha a Agada
3.3.
Formování Mišny
3.3.1.
Midraše
3.4.
Jeruzalémský a babylónský Talmud
3.4.1.
Talmud
3.4.
Gaonské období a navazující vývoj halachické tradice (Raši, Šulchan aruch)
3.4.1.
Gaonské období 7. - 11. století
4.
Středověký judaismus
4.1.
Aškenázové a Sefardové, rozdíly v historických podmínkách a náboženské kultuře
4.1.1.
Aškenázové
4.2.
Hnutí chasidej Aškenaz
4.3.
Novoplatónská a aristotelská linie židovské náboženské filozofie (Maimonides)
4.3.1.
Maimonides (1135-1204)
4.4.
Antické kořeny židovské mystiky, kabala, luriánská kabala a její vliv na další vývoj judaismu
4.4.1.
Kabala
4.4.2.
Ma'ase bréšít a Ma'ase merkava
4.4.3.
Vývoj kabaly ve středověku
4.4.4.
Jicchak Luria a luriánská kabala
4.4.5.
Východoevropský chasidismus
5.
Proměny východoevropského judaismu
5.1.
Postavení židovských obcí ve východní Evropě, Rada čtyř zemí
5.1.1.
Rada čtyř zemí
5.2.
Působení mesianistických hnutí 17. a 18. století (šabatiánství a frankismus)
5.3.
Chasidismus a jeho percepce ve střední Evropě (Jiří Langer, Martin Buber)
5.4.
Střety jednotlivých proudů východoevropského judaismu (chasidim, mitnagdim, maskilim)
6.
Emancipace a diferenciace novověkého judaismu
6.1.
Haskala (Moses Mendelssohn)
6.2.
Reformní (liberální, progresivní) judaismus
6.3.
Konzervativní judaismus, rekonstrukcionismus
6.4.
Neoortodoxní judaismus
6.5.
Židovská věda, novodobá židovská filozofie (Martin Buber, Emmanuel Lévinas)
7.
Sionismus a Stát Izrael
7.1.
Formování a prvotní diferenciace sionismu
7.2.
Cesta k ustavení Státu Izrael
7.3.
Nástup náboženských stran v Izraeli, náboženský sionismus
7.4.
Náboženské aspekty arabsko-izraelského konfliktu
7.4.1.
Vztah Arabů k Židům
8.
Antisemitismus a mezináboženský dialog
8.1.
Tradiční podoby náboženského antisemitismu
8.2.
Nacionalismus a židovská otázka, spiklenecké teorie (Protokoly siónských mudrců)
8.2.1.
Nacionalismus a antisemitismus
8.2.2.
Antisemitské konspirační teorie
8.2.3.
Protokoly sionských mudrců
8.3.
Významné případy moderního antisemitismu (Dreyfusova aféra, Hilsneriáda)
8.3.1.
Dreyfusova aféra
8.3.2.
Hilsneriáda
8.4.
Holocaust a jeho náboženská reflexe
9.
Rituální život judaismu
9.1.
Chrámový kult
9.1.1.
První (Šalamounův) chrám
9.1.2.
Druhý chrám
9.2.
Synagogální kult
9.3.
Modlitba, šabat
9.4.
Poutní svátky
9.5.
Rituály životního cyklu (obřízka, barc micva, svatba, pohřeb)
10.
Judaismus v českých zemích
10.1.
Židé v českém středověku
10.1.1.
Právní a sociální postavení Židů ve středověku
10.1.2.
Privilegia Přemysla Otakara II.
10.1.3.
Důsledky odlišného právního postavení Židů
10.1.4.
Nejstarší židovská literatura u nás
10.2.
Rozkvět pražské židovské obce v 17. století (Jehuda liva ben Becalel)
10.2.1.
Židovská renesance
10.2.2.
Náboženští učenci 16. a 17. Století
10.2.3.
Světské židovské spisy
10.2.4.
Židé v období třicetileté války
10.2.5.
Restrikční opatření
10.3.
Emancipace a postavení Židů v českých zemích 18. – 20. století
10.3.1.
Protižidovská nařízení
10.3.2.
Osvícenský absolutismus a Židé
10.3.3.
Liberální směr židovské vzdělanosti
10.3.4.
Sionistické hnutí
10.3.5.
Židé v protektorátu Čechy a Morava
10.4.
Aktuální situace českého judaismu (Federace židovských obcí v ČR)
10.5.
Hlavní židovské památky v ČR
10.5.1.
Pražské židovské město
10.5.2.
Starý židovský hřbitov
10.5.3.
Staronová synagoga
10.5.4.
Stará škola
10.5.5.
Španělská synagoga v Dušní ulici
10.5.6.
Pinkasova škola
10.5.7.
Vysoká synagoga
10.5.8.
Maiselova synagoga
10.5.9.
Klausova synagoga
10.5.10.
Boskovice
10.5.11.
Brno
10.5.12.
Synagogy
10.5.13.
Golčův Jeníkov
10.5.14.
Ivančice
10.5.15.
Kolín
10.5.16.
Mikulov
10.5.17.
Velké Meziříčí

Úryvek

"1. Předexilní náboženství Izraele

NEJSTARŠÍ NÁBOŽENSTVÍ IZRAELE V KONTEXTU STAROVĚKÝCH NÁBOŽENSTVÍ PŘEDNÍHO VÝCHODU
periodizace:
doba patriarchů - kmenový náčelníci
doba královská - od r. 1000 před naším letopočtem
raný judaismus - dílčí etapa 587/6 před naším letopočtem - 135 našeho letopočtu
středověký judaismus - rabínský - 135 našeho letopočtu – 18. století
novověký judaismus - od 18. století

ETNOGENEZE HEBREJSKÝCH KMENŮ
- původní sídlo měli v době neolitu na Sahaře
- zhoršující se životní podmínky vedly k migraci na východ – v 6. tisíciletí do Egypta a v 5. a 4. tisíciletí na Arabský poloostrov až do syrské pouště
- semitohamitská jazyková skupina: jazyky - východosemitské (akkadština, babylonština, asyrština) a západosemitské - jižní (arabština, etiopština) a severní (ugarština, eblaiština, foiničtina, aramejština, hebrejština = dialekt staré aramejštiny)

Noeho synové:
Šém - potomci semité, praotci hebrejských kmenů, ústí až k Abrahámovi
Chám - nejbližší okruh náboženských nepřátel, nábožensky cizí etnika, Egypt, Nubie, Kanaán; sousedé a rivalové - Chetité, Jebusejci
Jefet - okraj náboženského světa, Médové, Jónové
* 7 přikázání synů Noemových: zřízení soudu, zákaz rouhání, idolatrie, nepřístojné sexuální chování, vraždy, krádeže, požívání masa živého zvířete

3100 - 2100 před naším letopočtem - Raná doba bronzová - vznik nejstarších státních útvarů a příchod semitských obyvatel do Palestiny = 1. semitská vlna - kenaánská - vznik nejstarší semitské kultury v Palestině. Měla městský charakter.
2100 - 1550 pnl - Střední doba bronzová. 2. semitská vlna - amorejská ohniskem město Mari. Amorejci jsou kočovníci, nomadizace usazeného kanaánského obyvatelstva., rychlá infiltrace. Přidali se akkaďané ze západu - Amuru
- dominance Churritů – neindoevropská, nesemitská skupina, ovládnutí velké části Syropalestiny
1650 před naším letopočtem - vpád Hyksósů do Egypta, vypuzeni z nilské delty
1550 - 1200 před naším letopočtem - Pozdní doba bronzová - 3. semitská vlna - aramejská - protoizraelská skupina. Vzniká kmenový svaz Izrael, okolo roku 1000 založeno království.
1200 před naším letopočtem došlo ke změně mocenských a etnických poměrů na celém předním východě ."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Farizeov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haskala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativn%C3%AD_judaismus
http://www.valka.cz/clanek_750.html
http://www.eurabia.cz/PrintArticle/624-co-je-treba-vedet-o-arabsko-izraelskem-konfliktu.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hilsneri%C3%A1da
http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=1690.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19072
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse