Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Karel Engliš a jeho přínos pro české a světové myšlení

Karel Engliš a jeho přínos pro české a světové myšlení

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zebrubně věnuje charakteristicce jednoho z nejvýznamějších ekonomů 20. století - Karlu englišoi. Mimi základních životopisných dat jsou součástí práce také ekonomické koncepce, jichž byl autorem. Opominut není ani jeho význam v rámci oblasti ekonomie v celosvětovím měřítku. V závěru práce je velmi extenzivní přehled dostupné literatury na tot téma.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pohled na Karla Engliše
3.
Pojetí hospodářské politiky
3.
1. Úsilí o stabilní měnu
3.
2. Originální pohled na ekonomiku
3.
Liberál se sociálním akcentem
4.
Přínos českého ekonomického myšlení pro světové ekonomické myšlení
5.
Závěr
Příloha 1: Solidaristická a individualistická soustava
Příloha 2: O svobodě myšlení
Příloha 3: Karel Engliš a noviny
Přehled literatury

Úryvek

"4. Přínos českého ekonomického myšlení pro světové ekonomické myšlení

Myšlenky českých ekonomů překračovaly jen těžko a spíše ojediněle hranice země a vzbuzovaly zájem ciziny. Nemohlo tomu být v počátcích českého ekonomického myšlení ani jinak, protože to byly právě jen počátky - navíc v politických podmínkách nesvobodného národa, který se jen velmi těžko prosazoval v německém prostředí rakousko-uherského soustátí. Teprve v roce 1882 byla rozdělena pražská univerzita na českou a německou část, takže teprve tehdy vznikly i příznivé institucionální podmínky pro pěstování českého ekonomického myšlení a pro české ekonomické vzdělávání. Přebíralo se z ciziny, a to zejména od autorů, kteří byli názorově blízcí českému prostředí a českým zájmům. Byl to především vliv historické školy, pak pronikání sociálních aspektů do klasické ekonomie a posléze silný vliv rakouské subjektivní školy…
Teprve postupně se v českém ekonomickém prostředí prosazovali autoři, jejichž práce byly pro cizinu zajímavé a jejichž knihy nebo dílčí studie začínaly být překládány do cizích jazyků, a to převážně do němčiny. Patřila mezi ně Kaizlova Finanční věda, která vyšla německy ve Vídni v roce 1901 a italsky v roce 1903 v Turinu.
Vznik Československa v roce 1918 byl zlomem, který se projevil i v zájmu ciziny jednak o pozoruhodnou hospodářskou, zejména peněžní politiku nového státu a jednak o nové prvky v ekonomické teorii, které přicházely z Masarykovy univerzity v Brně. Ohlas ciziny byl v té době živý.
Zájem byl vyvolán především Rašínovou koncepcí peněžní politiky v první polovině 20.let.S obdivem byla totiž sledována radikální odluka peněžního oběhu na území nového státu od rozvrácených peněžních poměrů v nástupnických státech Rakouska-Uherska, spojená zároveň s restrikcí oběživa už v březnu 1919 a tím založená deflační politika, která vedla k nečekanému zvýšení a upevnění kupní síly koruny jak ve vnitřním oběhu, tak v měnovém kurzu.Vždyť Československo mělo už v roce 1922 pevnou a hodnotnou měnu, tedy mnohem dříve než ve většině ostatních zemí Evropy… Rašín shrnul své hlavní názory na praktickou měnovou politiku nového státu do spisu Finanční a hospodářská politika republiky Československé do konce roku 1921.Vyšla v roce 1922 a krátce nato i německy, anglicky a francouzsky.
Druhým opatřením, spíše vážným zásahem do řízení hospodářské politiky mladého státu byla Englišova rozpočtová reforma z roku 1927, která vzbudila pozornost ciziny jednak svou originalitou a jednak pro svou úspěšnost. Tehdy byla přijata nová rozpočtová pravidla. Opustila se dosavadní takzvaná rozpočtová jednota, kdy byly prostě sečítány všechny příjmové a výdajové položky státního rozpočtu, z jejichž rozdílu vyplynulo rozpočtové saldo a místo toho byla zavedena nová konstrukce státního rozpočtu, a to jeho rozčleněním do čtyř funkčně odlišných skupin - vlastní státní správa, správa státních podniků, podíl samosprávných svazků na státních daních a poplatcích a správa státního dluhu. První skupina vyjadřovala princip daňového zatížení celého hospodářství, tedy podniků a domácností, a užití daní; vyjadřovala myšlenku solidarity národního společenství. Druhá skupina byla obrazem hospodaření státních podniků, výdajů na jejich provoz a investice, výsledků jejich hospodaření a vyjadřovala výsledný vztah ke státnímu rozpočtu. Třetí skupina se týkala hospodaření samosprávy, jejích příjmů z poskytovaných služeb, tedy poplatků a jejich podílu na státních daních. Čtvrtá skupina ukázala na vývoj státního dluhu, na úvěrové zatížení státu a na dluhovou službu. Ze všech čtyř skupin vyplývalo výsledné rozpočtové saldo.Těmito novými pravidly se stal státní rozpočet funkčně průzračnější. Bylo to opatření, které se stalo i pro cizinu zajímavým modelem v úvahách teoretiků i praktiků při různých úpravách rozpočtových pravidel, zejména když v roce 1929 vyšla Englišova práce Die theoretische Konstruktion der Finanzwirtschaft (30 stran) a v roce 1931 jedno z jeho předních děl Finanzwisenschaft (430 stran)…
Mnohem výrazněji však pronikla do ciziny česká národohospodářská teorie, a to originálním Englišovým teleologickým přístupem. Zájem o ni byl v té době spontánní, mnozí už světově proslulí autoři dali výraz tomuto zájmu i osobně svými návštěvami u Karla Engliše v Brně; stačí uvést J.Schumpetera, E.Böhm -Bawerka a L.Misese (zapsal se dokonce do rodinné kroniky). Englišovy názory pronikaly do ciziny hlavně v německých překladech jeho hlavních prací, z kterých - jako teoreticky nejvýznamnější - je třeba uvést Grundlagen des
wirtschaftlichen Denkens (1930, 103 stran), Teleologische Theorie der Staatswirtschaft
(1933, 372 stran) a Regulierte Wirtschaft (1936, 138 stran).Tato práce vyšla i maďarsky v Budapešti. První Englišova učebnice národního hospodářství z roku 1924 vyšla německy s titulem Handbuch der Nationalökonomie (1927, 591 stran). Do anglicko-amerického světa pronikly Englišovy práce teprve po jeho smrti, když končila čtyřicetiletá doba českého ponížení. V roce 1986 vyšel v New Yorku spis On Essay on Economic Systemy:A Teleological Approach (153 stran), v roce 1992 rovněž v New Yorku Economics:A Purpose Oriented Approach (275 stran), obojí nákladem Columbia University Press.
V těchto těžkých dobách se také podařilo vydat ve Vídni Englišovo zásadní logicko-noetické dílo Die Lehre von der Denkordnung (1961, 279 stran) a také menší práci Das Problem der Logik (1960, 67 stran).Vedle těchto tematicky zásadních prací byla v cizině publikována řada monotematických studií, a to především v odborných rakouských a švýcarských revuích.
Bylo proto zcela přirozené, že Engliš byl ve své době v zahraničí často citován.Velmi živý ohlas vzbudily jeho obšírné kritiky a posléze i polemiky s představiteli rakouské školy mezního užitku.Stačí uvést polemiku s E.Ledererem (kterou Engiš shrnul v práci "Der relative Nutzen und der Grenznutzen",uveřejněnou v roce 1928 ve vídeňském Oesterreichischer Volkswirt - s.1-51), s A.Bilimovicem (kterou shrnul v práci "Zum Problem der teleologischen Theorie der Wirtschaft", uveřejněnou v roce 1933 v rakouské Zeitschrift für Nationalökonomie, s.220-242), s W.Weddigenem (kterou shrnul v práci "Erkenntnistheorie und Wirtschaftstheorie" v Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1930, s.641 až 657), s H.Ritschlem (v práci "Zur teleologischen Theorie der Wirtschaft" ve Finanzarchiv v roce 1933, s.569-588) a dalšími.
Zásadní kritickou analýzu rakouské školy podal Engliš v práci "Erkenntnistheoretische Kritik der österreichischen Wertlehre" v roce 1933 při obšírné polemice s Oskarem Morgensternem.Byla publikována v Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (s.801-831)."

Poznámka

V čistém textu má práce 10 stran, zbytek je tvořen přílohami nebo dalšími formálními náležitostmi.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse