Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komenského pojetí škola hrou

Komenského pojetí škola hrou


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Tato práce se zabývá J. A. Komenským a jeho výrokem škola hrou. Jedná se o porovnání pedagogického systému, jak na něj nahlížel J. A. Komenský, a co se z jeho odkazu dochovalo do současnosti. Nechybí rovněž popis toho, jak společnost na školský systém nahlíží dnes.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jan Ámos Komenský a jeho pohled na školský systém
3.
Porovnání pedagogického systému z pohledu J. A. Komenského se současností
4.
Závěr

Úryvek

"2. J. A. Komenský a jeho pohled na školský systém


Jan Ámos Komenský byl bezpochyby jedním z největších myslitelů všech dob. Byl také spisovatelem, filozofem, teologem a zakladatelem moderní pedagogiky. Vděčíme mu za organizaci školního roku, za systém hromadného vyučování, za soustavu všeobecně vzdělávacích předmětů, za pravidla, která regulují vnitřní chod škol. Jeho obecný výchovný cíl byl v přípravě k věcnému životu. Tato příprava zahrnuje: poznat sebe a svět, ovládnout sebe a povznést se k bohu. Z toho vyplývají tři základní oblasti výchovy a vzdělávání ve vědách a umění, v mravní výchově a ve výchově náboženské.

J. A. Komenský kladl velký důraz na kázeň a tvrdil, že škola by měla být v každém městě i vesnici a pro chlapce i dívky. Dříve bylo vzdělání pouze pro děti z bohatých rodin a právě to chtěl změnit. Tvrdil, že vzdělání potřebují všichni a zvláště ti, kteří jsou méně nadaní a hloupí - ti o to více potřebují pomoc a vzdělání, aby mohli žít důstojný lidský život. Prosazoval učení v mateřském jazyce, aby děti lépe pochopily učivo a ne se jen učily nazpaměť latinské texty, kterým nerozuměly. Dále chtěl, aby se postupně žáci učili látku od jednoduchého ke složitějšímu a v přiměřeném množství, aby nebyli přetěžováni. Zastával názor, že pokud žáci něco neumí, je to chyba učitele, nikoli žáků a proto zásadně odmítal tělesné tresty. Zdůrazňoval také, že i podmínky pro vzdělání jsou důležité. Každá třída by měla mít svojí místnost pro výuku a pro každý rok by měla být nová učebnice. Bojoval proti mechanickému učení a chtěl, aby vyučování bylo zábavné.


Při výuce aplikoval tyto zásady:

• zásada názornosti – přímá žákova zkušenost
• zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi a je třeba zajistit soustavný vzdělávací režim
• zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností, využívat je v praxi
• zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
• zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a77fcf8f4c3.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_Skola_hrou.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse