Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Kontrolní auditní mechanismy - I. díl

Kontrolní auditní mechanismy - I. dílKategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 50 vypracovaných otázek na téma kontrola a audit ve finančnictví je určen ke zkoušce z kontrolních auditních mechanismů. Autor postihuje obecné pojmy a problematiku daného oboru. Vysvětluje druhy auditu, představuje požadované vlastnosti auditora, objasňuje plán a program auditu. Sděluje rozdíly mezi kontrolou a auditem. U obou termínů - kontrola a audit - zdůrazňuje zákony, které se k těmto pojmům vztahují. Závěrečné otázky patří problematice veřejných zakázek a obchodních soutěží. Na práci navazuje další díl, který naleznete zde: Kontrolní auditní mechanismy- II. díl.

Obsah

1.
Cíle kontroly a auditu ve veřejné správě
2.
Pojem audit
3
Instituce státní správy pověřeny kontrolou
4.
Zkratka KAČR a dokumenty podléhající Komoře auditorů České republiky (KAČR)
5.
Vlastnosti auditora
6.
Pojmy: audit první, druhou a třetí stranou
7.
Zásady managementu
8.
Politika ve smyslu managementu
9.
Pojem proces
10.
Pojmy efektivnost a účinnost
11.
Nápravné opatření a preventivní opatření
12.
Demingův cyklus.
13.
Norma ČSN EN ISO 19011:2003
14.
Služby nabízené auditory v rámci Komory českých auditorů
15.
Etický kodex auditorů České republiky a jeho zásady
16.
Program auditů
17.
Plán auditu
18.
Auditor a metody práce
19.
Kroky (činnosti) auditu
20.
První fáze auditu a druhá fáze auditu
21.
Údaje plánu auditu
22.
Účastníci auditu ze strany auditorské organizace
23.
Pojem management
24.
Základní principy systému managementu
25.
Zkratka SMART
26.
Zkratka OSCAR
27.
Pojem kontrola
28.
Manažerské funkce
29.
Cíle plánování
30.
Hospodárnost a pojem kvalita
31.
Rysy organizování v rámci manažerského působení
32.
Základní typy kontrol
33.
Prvky preventivní kontroly
34.
Průběžná kontrola
35.
Prvky průběžné kontroly
36.
Prvky následné kontroly
37.
Pojem controling
38.
Metody pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
39.
Systémy kontrol v demokratickém státě
40.
Zákony systému kontrol v České republice
41.
Postup státní kontroly ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
42.
Veřejná zakázka ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
43.
Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky
44.
Podmínky pro vyhlášení veřejné obchodní soutěže
45.
Základní způsoby zadávání veřejných zakázek
46.
Rozdíl mezi obchodní soutěží a dvoustupňovou obchodní soutěží
47.
Kvalifikační předpoklady uchazeče o veřejnou zakázku
48.
Dvoustupňová veřejná obchodní soutěž
49.
Postup pro dvoustupňovou veřejnou obchodní soutěž
50.
Hodnotící kritéria veřejné obchodní soutěže

Úryvek

"KAČR = Komora auditorů České republiky. Je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem č. 254/2000 Sb. za účelem správy auditorské profese na území České republiky. Sídlo má v Praze.
Komora plní zejména tyto funkce:
• vede seznam auditorů a hostujících auditorů a vydává o tom osvědčení,
• vede seznamy auditorských společností a vydává o tom osvědčení,
• organizuje auditorské zkoušky,
• navrhuje a jmenuje polovinu členů zkušební komise, přičemž druhou polovinu jmenuje Ministerstvo financí ČR,
• dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb,
• vydává národní auditorské směrnice v souladu s právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy,
• rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu auditorů nebo auditorských společností,
• organizuje vzdělávací akce jako přípravu na složení auditorské zkoušky,
• zajišťuje nabídku vzdělávání pro auditory, asistenty auditora a pro odbornou veřejnost,
• vydává časopis Auditor a odborné příručky pro auditory,
• je aktivním členem mezinárodních profesních organizací.
Komora má tyto orgány:
• Sněm je nejvyšším orgánem komory, tvoří jej auditoři zapsaní v seznamu komory. Je svoláván nejméně jednou ročně, volí Radu, Dozorčí komisi, Kárnou komisi a revizory účtů na tříleté funkční období.
• Rada je výkonným orgánem, rozhoduje o záležitostech Komory, o věcech, které ji ukládá zákon, sněm, statut a ostatní profesní předpisy. Volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta.
• Dozorčí komise je kontrolním orgánem, dohlíží na plnění usnesení sněmu a na dodržování zákona o auditorech, profesních předpisů a auditorských směrnic.
• Kárná komise rozhoduje o porušení povinností stanovených zákonem, auditorskými směrnicemi a profesními předpisy komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření.
• Revizoři účtů ověřují roční účetní závěrku komory a podávají zprávu o výsledku své činnosti sněmu.
Audity podléhající KAČR se řídí těmito dokumenty:
• Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech
• Auditorský zkušební řád
• Auditorské směrnice
• Mezinárodní auditorské standardy - Mezinárodní auditorské standardy (ISA), Mezinárodní auditorské pokyny pro praxi (IAPS), Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)
• Zvláštním typem dokumentu je pak Etický kodex auditorů ČR
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
ČNS – Česká státní norma
Typickými standardy pro provádění auditů jsou:
1. ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.
2. ČSN ISO 9000:2000 Systémy management tu jakosti – Zásady a slovník
3. ČSN ISO/IEC 27006:2008 Informační technologie – Bezpečností techniky – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
4. ČSN EN 45011:1998: Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků
5. ČSN EN ISI/IEC 17025:2005: Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří a kalibračních laboratoří.
6. ČSN ISO/IERC 17021:2007: Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu."

Poznámka

Práce je kompilační, nicméně ucelená. Text obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 25 stran. Rozsah každé otázky je cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: kontrola_audit_1.zip (203 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_audit_1.doc (371 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse