Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Krajina a životní prostředí. Přírodní a civilizační rizika - maturitní otázka

Krajina a životní prostředí. Přírodní a civilizační rizika - maturitní otázka


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka uvádí téma krajina a životní prostředí. Nejdříve definuje základní pojmy spojené s daným tématem, poté heslovitě popisuje geosystémy krajinné sféry. Zabývá se vývojem vztahu příroda vs. člověk, čím je porušována ekologická rovnováha. Vyjmenovává zejména globální problém, přírodní a civilizační rizika.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Ekologie
1.2.
Environmentalistika
1.3.
Geografie
2.
Geosystémy krajinné sféry
2.1.
Ekosystém
2.2.
Geosystémy
3.
Vztahy přírody a společnosti
4.
Porušování ekologické rovnováhy
4.1.
Globální problémy
4.2.
Přírodní rizika
4.3.
Civilizační rizika

Úryvek

"EKOLOGIE- zkoumá vztahy organismů k vnějšímu prostředí a vztahy organismů zároveň
Aplikovaná ekologie - životní prostředí, znečišťování půdy a vody, hledá postupy pro tvorbu optimálního životního prostředí člověka a ochranu přírody
Krajinná ekologie - studuje krajinu jako jednotný územní celek sestávající ze souboru ekosystémů a veškerých lidských aktivit
 sladit ekonomické aktivity s typem krajiny

ENVIROMENTALISTIKA - věda o životním prostředí

GEOGRAFIE - studuje dopady okolního prostředí na člověka a jeho činnost, důsledky působení lidských aktivit na přírodní prostředí
Geoekologie(geografická ekologie)=studuje krajinu

Geosystémy krajinné sféry
Ekosystém - vzájemná interakce živých organismů (rostlin, živočichů) a jejich vztahy k vnějšímu prostředí
- živá složka = biocenóza
- neživá složka - horniny, ovzduší, vodstvo, půdy
Geosystémy
Přírodní a kulturní krajiny
Přírodní krajiny - vyvíjely se bez vlivu lidí vzájemným působením jednotlivých složek sféry
Kulturní krajina -( antropogenní) - přetvořena člověkem
Ekumena - část Země vhodná pro život lidí
 ostrůvky přir. Krajin - pod zvláštní ochranou (přírodní rezervace, národní parky, CHKO….)

Vztahy přírody a společnosti
3 fáze vývoje vztahů příroda - společnost
 determinace - přírodní podmínky přímo určují vývoj společnosti
 konkurence - dominance člověka nad přírodou
 kooperace - respekt k přírodě"

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - enviromentalistika má být environmentalistika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49cbd4f9271e8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krajina_zivotni_prostredi_MO.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse