Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kriminalita a delikvence

Kriminalita a delikvence


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou kriminality a delikvence. Nejdříve seznamuje se základními zákony, poté definuje vybrané pojmy, jako např. kriminalitu, delikvenci, recidivu, zletilost, apod. Popisuje nejen strukturu trestné činnosti a systém ústavů pro mladistvé delikventy, ale také druhy školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, i systém věznic. Věnuje se prevenci kriminality, zejména sociální, situační a viktimologické prevenci. Praktická část informuje o výsledku dotazníkového průzkumu, který byl zaměřen na postoj ke kriminalitě mezi občany vs. policisté.

Obsah

0.Úvod
1.
Základní zákony
1.1.
Trestní zákon
1.2.
Další důležité zákony a pokyny
2.
Pojmy
2.1.
Kriminalita
2.2.
Delikvence
2.3.
Recidiva
2.4.
Dítě
2.5.
Osoba blízká věku mladistvého
2.6.
Osoba mladší než 15 let
2.7.
Mladistvý
2.8.
Nezletilý
2.9.
Zletilost
2.10.
Způsobilost k právním úkonům
3.
Struktura trestné činnosti
3.1.
Vandalismus
3.2.
Sprejerství
3.3.
Organizovaný zločin
3.3.1.
Pojem a podmínky organizované kriminality
3.3.2.
U organizované kriminality se vyskytují tyto doprovodné znaky
3.3.3.
Zločinecká organizace
3.3.4.
V České republice se vyskytují především tyto formy organizované kriminality
3.3.5.
Legislativní úprava
4.
Systém ústavů pro mladistvé delikventy
5.
Druhy školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
5.1.
Diagnostické ústavy
5.2.
Dětský domov se školou
5.3.
Výchovný ústav
5.4.
Střediska výchovné péče
6.
Systém věznic
6.1.
Věznice s dohledem
6.2.
Věznice s dozorem
6.3.
Věznice s ostrahou
6.4.
Věznice se zvýšenou ostrahou
7.
Prevence kriminality
7.1.
Sociální prevence
7.2.
Situační prevence
7.3.
Viktimologická prevence
7.3.1.
Viktimnost (viktimita)
7.3.2.
Viktimogenní faktory
7.4.
Objekty preventivního působení
7.4.1.
Sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality
7.4.2.
Pachatelé
8.
Praktická část - průzkum
8.1.
Metodika
8.2.
Vzorek
8.3.
Postup
8.4.
Hypotézy
9.
Zpracování výsledků dotazníkového šetření

Úryvek

"7.4.2.1 Subjekty preventivního působení
Předcházení kriminalitě už není jen záležitostí orgánů trestní justice, ale je to celá řada státních i nestátních institucí. Vzhledem k četnosti těchto subjektů je vhodné tyto činnosti koordinovat, aby nedocházelo k jejich zbytečnému dublování, překrývání či křížení, resp. k jejich absenci na některých úsecích.
V České republice je prevence kriminality organizována na třech úrovních – meziresortní (vláda), resortní (jednotlivá ministerstva) a místní (orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a další instituce působící v obcích). Rozhodující koordinační a řídící činnost má v oblasti prevence v ČR Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK), jehož členy jsou Ministerstva: vnitra; školství, mládeže a tělovýchovy; práce a sociálních věcí; spravedlnosti; zdravotnictví; obrany; pro místní rozvoj; financí a dále pak Nejvyšší státní zastupitelství, Policejní prezidium, Meziresortní protidrogová komise a Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity.
V rámci prevence zaujímá zcela specifické místo policie, která je při ochraně společnosti před kriminalitou nezastupitelná.

8 Praktická část - průzkum
8.1 Metodika
Dotazník jako formu výzkumu jsme vybrali proto, že je nejlepší metodou k zjišťování informací v souvislosti s tím, jak průzkum probíhal.
Výhodou dotazníkového šetření je:
• anonymita respondentů – nemají strach říci svůj názor, a proto předpokládáme, že získané informace jsou pravdivé;
• totožné otázky pro všechny dotazované slouží k lepšímu zpracování a vyhodnocení získaných dat.
Vyplnění dotazníku je méně časově náročné než například vést rozhovor. Menší časová náročnost k vyplnění dotazníku vede k možnosti oslovit více respondentu a tím získat více informací, které povedou k přesnějšímu výsledku průzkumu.

8.2 Vzorek
Respondenty byli ve skupině civilistů převážně studenti, kterých bylo 98, ve skupině policistů odpovídali příslušníci Policie České Republiky z Plzně a Sokolova, celkem nám odevzdali 42 vyplněných dotazníků.

8.3 Postup
Jako první jsme sestavili dotazník, který jsme použili k předvýzkumu. Tady se ukázalo, že některé otázky byly formulovány nesprávným způsobem, či jsme měli v zavřených otázkách nevyhovující odpovědi. Tyto problémy byly odstraněny a dál jsme nezaznamenali žádné větší překážky. Dotazník vyplňovali dvě skupiny lidí - a sice civilní obyvatelé a policisté. Sebraná data byla spočítána, vyhodnocena a zanesena do grafů.

8.4 Hypotézy
Hlavní hypotéza:

• Lidé podle nás budou mít na kriminalitu zcela jiné názory, než policisté.

Podhypotézy:

• Většina policistů bude souhlasit s tvrzením, že policie dělá v boji s kriminalitou maximum.
• Většina respondentů bude souhlasit se zpřísněním trestů včetně zavedení trestu smrti.
• Lze předpokládat, že obě skupiny budou uvádět odlišné důvody nárůsty kriminality."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 16 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Teoretická část čerpá ze zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon; http://web.mvcr.cz/archiv2008/soutez/zpravy/sprejer.html;
http://web.mvcr.cz/archiv2008/soutez/zpravy/zaskolak.html; http://veda.fsv.cuni.cz/doc/kocev.doc.; http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bznice_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16671
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse