Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Křížové výpravy

Křížové výpravy


Kategorie: Historie, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Referát poskytuje základní informace o křížových výpravách - proč se konaly, kdy, co způsobily apod. Uvádí přehled všech výprav proti muslimům, které jsou v historii otištěny nejvíce, zmiňuje ale i výpravy proti pohanům či kacířům.

Obsah

ÚVOD
Snímek 3: Počátky zápasu s Islámem
Snímek 5: Výpravy se znamením kříže
Snímek 8: Rytířské církevní řády
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PROTI MUSLIMŮM
Snímek 18: I. křížová výprava
Snímek 23: II. křížová výprava
Snímek 25: III. křížová výprava
Snímek 28: IV. křížová výprava
Snímek 30: Křížová výprava dětí
Snímek 31: V. křížová výprava
Snímek 35: VI. křížová výprava
Snímek 37: VII. křížová výprava
Snímek 39: VIII. křížová výprava
Snímek 41: IX. křížová výprava
Snímek 43: Důsledky
Snímek 44, 45: Křižácké státy
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PO EVROPĚ
Snímek 51: Proti pohanům
Snímek 53: Proti kacířům
SNÍMEK 58: SOUČASNOST

Úryvek

"Snímek 12: Filip IV. Sličný Jacques de Molay a Geoffrey de Charnay upalováni na hranici
Snímek 13: Johanité = Maltézští rytíři = Suverénní vojenský hospitální řád svatého Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě
o Heslo: Tuitis Fidei et Obsequium Pauperam (ochrana víry a sluţba trpícím)
o Původ: špitál svatého Jana Slitovníka  po rozmachu výprav změněn na svatého Jana Křtitele
o Potvrzení řádu 15. 2. 1113
o Po dobytí Jeruzaléma sultánem Saladinem (1187) přesídlení do Margatu a Akkonu, posléze na Kypr (1291) a roku 1309 na Rhodos
o Zrušeni 1798 – kapitulace před Napoleonem
o 1879 – obnova papeţem Lvem XIII.
o Fungují dodnes, mají své vlastní poštovní známky, mince i značku aut Řád německých rytířů
o Heslo: Heilen und helfen (Léčit a pomáhat)
o Zaloţení roku 1190 v Akkonu brémskými a lübeckými kupci (tehdy jako lazaretní bratrstvo)
o 1351 – 1382 – největší rozkvět (za velmistra Winricha von Kniprode), poté slábnutí jejich pozice
Snímek 14: Sídlo velmistra johanitů na Rhodu Velvyslanectví řádu v Praze
Snímek 15: Věţ pevnosti řádu německých rytířů v Akkonu Jejich hrad Bouzov
Snímek 16: Bitva u Grunwaldu (upozornit na kříţe)
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PROTI MUSLIMŮM
Snímek 18: I. křížová výprava 1095 – 1099 Iniciátoři: Alexios Komnenos (byzantský císař) kvůli boji se Seldţuky, papeţ Urban II. kvůli sjednocení křesťanstva Účastníci: Godefroy z Bouillonu (po matce pochází z rodu Karla Velikého, později je zvolen králem Jerozaléma – titul Ochránce Svatého hrobu), Robert Normanský (syn Viléma Dobyvatele), Hugo z Vermandois (mladší bratr francouzského krále Filipa I.), vévoda Robert Flanderský, … Cíl: zpřístupnění (případně dobytí) Jeruzaléma Výsledek: dobytí Jeruzaléma a dalších území, zaloţení křiţáckých států
Snímek 19: Mapa pochodu vojsk I. kříţové výpravy
Snímek 20: Alexis I. Komnénus Papeţ Urban II. na koncilu v Clermontu, kde vyhlásil výpravu
Snímek 21: Godefroy z Bouillonu Dobytí Jeruzaléma křiţáky
Snímek 22: Smrt Godefroye z Bouillonu (obraz z Versailles)
Snímek 23: II. křížová výprava Kdy: 1146 – 1148, reakce na dobytí Edesy turkem Zergíem z Mosulu na Štědrý den 1144 Iniciátor: papeţ Evţen III. Bulou Quantum praedecessores (adresována především francouzskému králi Ludvíku VII.) a cisterciánský opat Bernard z Clairvaux (o podporu ţádal všechny královské dvory v Evropě) Slavní účastníci: francouzský král Ludvík VII., římský císař Konrád III., Balduin III. Jeruzalémský  velitelé; český kníţe a pozdější král Vladislav II. Cíl: osvobození Eddesy, leţící na důleţité cestě do Svaté země, a dalších míst z rukou muslimů, v Jeruzalémě je rozhodnuto napadnout nejdříve Damašek Výsledek: turecká armáda pod velením sultána Núr ad-Dína zachrání Damašek před křiţáky, císařské vojsko je prakticky zničeno jiţ v Malé Asii, Francouzi se dostávají do rozepře s Byzantinci, český kníţe se dostane dokonce jenom do Konstantinopole"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a fotografie o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ccd052f0684.zip (6311 kB)
Nezabalený formát:
K___ov__v_pravy.zip (6314 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse