Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > LISA Praha spol. s r.o. - finanční analýza

LISA Praha spol. s r.o. - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi podrobně zpracovává finanční analýzu firmy LISA Praha s.r.o.. Velká část práce se skládá z přehledných tabulek, které jsou v následujícím textu vysvětleny a jsou z nich odvozeny závěry.

Obsah

1.
Úvod - cíl práce
2.
Charakteristika subjektu
2.1.
Zdroje informací
2.2.
Organizační struktura
2.3.
Struktura společníků
2.4.
Charakterizující ukazatelé
3.
SWOT analýza
3.1.Profil konkurenční situace a prognóza tržeb
4.
Finanční analýza - tabulky
4.1.
Rozvaha – aktiva, pasiva
4.2.
Výkaz zisku a ztrát
4.3.
Horizontální struktura – Rozvaha (aktiva, pasiva )-
absolutní rozdíly a indexy
4.4.
Výsledovka - Časový rozbor - (absolutní a relativní
rozdíly)
4.5.
Vertikální rozbor ( rozvaha – aktiva, pasiva )
4.6.
Komentář k horizontálnímu rozboru za léta 2002-2006
4.7.
Komentář k vertikálnímu rozboru za léta 2002-2006
4.8.
Výpočet pracovního kapitálu
4.9.
Komentář k vývoji pracovního kapitálu
4.10.
Výpočet poměrových ukazatelů
5.
Literatura

Úryvek

“4.6. Komentář k horizontálnímu rozboru za léta 2002-2006

Rozvaha aktiva:

• Objem aktiv v jednotlivých letech kolísal, zejména vlivem pohybu v kategorii oběžné prostředky (zásoby, pohledávky a fin. majetek) .
• Hodnota hmotného investičního majetku mírně klesá pokles je mezi 2 – 11%. Pokles je způsoben postupným odepisováním zejména v kategorii Budovy , haly a stavby.
• Stav oběžných aktiv je přirozeně ovlivňován vývojem rozsahu zakázek (obratu ) takže vykazuje poměrně velké meziroční změny. Týká se to zejména zásob , pohledávek a finančního majetku.
• Ostatní aktiva, tj.časová rozlišení a dohadné položky rovněž kolísaly. Enormní nárůst časového rozlišení nákladů v roce 2004 si vyžádal stav rozpracovanosti zakázek na konci tohoto roku.

Rozvaha pasiva:
• Úroveň vlastního kapitálu stabilně roste v návaznosti na rostoucí hospodářský výsledek.. Zákonný rezervní fond je řádně dotován z HV. Hospodářský výsledek nerozdělený z minulých let je stálou významnou složkou vlastního kapitálu.
• Stav rezerv rovněž kolísá adekvátně k pohybu výkonů a jsou tvořeny rezervy na opravy strojů a zařízení – rezervy zákonné..
• Průběžný pokles dlouhodobých závazků je dán poklesem objemu leasingových smluv.
• Kategorie krátkodobých závazků měla v jednotlivých letech také kolísavou úroveň v závislosti na obratu..
• Ostatní pasiva tj. časová rozlišení a dohadné účty pasivní vykázaly v letech 2003 a 2005 nárůst jako řešení stavu rozpracovanosti zakázek na přelomu těchto let.

Výsledovka:
• Výkony za sledované období měly stabilní úroveň s výjimkou počátečního roku, který byl objemem výkonů společnosti mimořádný.
• Výkonová spotřeba a přidaná hodnota kopírovaly vývoj výkonů.
• Osobní náklady rovněž kopírovaly vývoj křivky výkonů, avšak s výrazně menším rozkmitem.
• Provozní hospodářský výsledek meziročně kolísal v souladu s vývojem vztahu výkonů a nákladů výše komentovaným.
• Hospodářský výsledek z finančních operací byl v jednotlivých letech velmi proměnlivý s postupně klesající vahou na celkový výsledek společnosti.
• Mimořádný hospodářský výsledek měl na celkový HV minimální dopad.

4.7. Komentář k vertikálnímu rozboru za léta 2002-2006

Rozvaha aktiva:

• Z dlouhodobého pohledu je struktura aktiv i při jejich kolísání stabilní.
• Při detailním zkoumání lze identifikovat tyto pohyby ve struktuře aktiv:
o Postupný nárůst podílu stálých aktiv.
o Tento nárůst se realizoval růstem podílu HIM.
o Podíl oběžných aktiv se vyvíjel s mírně klesajícím trendem, byť s výkyvy.
V zásobách klesal podíl materiálu, zatímco objem nedokončené výroby rostl.
Krátkodobé pohledávky i finanční majetek si zachovávají svou stabilní proporci s výjimkou roku 2003, kdy pohledávky narostly až na 17,1% a přirozeně finanční majetek poklesl na 22,4%. ( Vyskytl se větší podíl zakázek fakturovaných na konci roku 2003 se splatností v roce 2004).
Rozvaha pasiva :
• Rovněž u pasiv lze konstatovat stabilitu struktury z dlouhodobého pohledu
• Dílčí pohyby ve struktuře pasiv byly následující:
o Růst podílu vlastního kapitálu, spojený s růstem nerozděleného hospodářského výsledku z minulých let.
o U cizích zdrojů docházelo k stálému postupnému poklesu podílu na pasivech celkem.

Výsledovka:

Vývoj ve struktuře nákladů a výnosů k celkovým tržbám ( Tržby za prodej výrobků a služeb) byl následující:

• Výkonová spotřeba vzrostla zejména v roce 2000 a 2004. Vzrostl podíl materiálově náročných zakázek. V jiných létech měla výkonová spotřeba stabilní podíly.
• Trvalým trendem je růst podílu osobních nákladů.
• Hospodářský výsledek vykazuje mírně sestupnou tendenci podílu na tržbách s výjimkou roku 2002 kdy byl prakticky trojnásobný od ostatních let."

Poznámka

Obsahuje velké množství schémat a tabulek. Čistý text dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13316
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse