Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Leasing dlouhodobého majetku

Leasing dlouhodobého majetku


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka do účetnictví - leasing dlouhodobého majetku obsahuje teorii k tématu, pořízení majetku formou leasingu, splátky leasingu, učtování leasingu, leasing operatiční a finanční.

Obsah

1.
Leasing
2.
Finanční leasing

Úryvek

"LEASINGEM se rozumí smlouva, kterou se přenáší na nájemce právo užívat po dohodnutou dobu určitý majetek proti úhradě nájemného. Leasing je alternativní zp. financování k bankovním úvěrům a vznikl jako zvláštní druh fin. operace v 50-tých letech v USA.
2 formy leasingu: 1) operativní leasing = pronájem, po jehož ukončení vrací najatý majetek nájemce pronajímateli
2) finanční leasing = pronájem, po jehož ukončení přechází najatá věc do vlastnictví nájemce buď za ZC nebo symbolickou cenu nebo bezplatně.
Z pohledu Zákona o DPH je nutno finanční leasing od 1. 1. 2009 rozdělit:
a) leasing s povinností odkupu předmětu nájmu: leasingová společnost má povinnost přiznat DPH a nájemce má možnost nárokovat odpočet DPH jednorázově, a to ke dni předání předmětu leasingu.
b) leasing s oprávněním k odkupu předmětu nájmu: postup stejný jako u leasingu uzavřeného do roku 2008, tzn. nájemce bude nárokovat odpočet na základě splátkového kalendáře, který je daňovým dokladem., tzn. DPH je u každé splátky.
ÚČETNÍM DOKLADEM pro placení nájemného:
1.) faktura – každá platba nájemného je samostatně fakturována
2.) splátkový kalendář - platba splátek nájemného je uskutečňovaná bez zúčtovacího vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem (přes účty 311- Odběratelé a 321 – Dodavatelé) podle splátkového kalendáře.

Ad 1) OPERATIVNÍ PRONÁJEM:
NÁJEMCE hradí nájemné(221+321), které je jeho nákladem (518) a najatý majetek eviduje jen v podrozvahové evidenci.
PRONAJÍMATEL vykazuje v rozvaze v aktivech pronajatý majetek odepisuje jej do nákladů (551 z 07. nebo 08.) a účtuje nájemci nájemné, které je jeho výnosem z prodeje služeb (602) +(311, 221)
Ad 2) Finanční pronájem: stejná situace jako u operativního pronájmu. Po ukončení nájemní smlouvy (doby pronájmu) dochází k vyřazení najatého majetku z evidence a jeho odprodej pronajímatelem nájemci (vyřazení DM prodejem) a následná koupě najatého majetku nájemcem (pořízení koupí), přičemž fakturovaná cena je pro nájemce cenou vstupní.


Nájemce:
1. přijatá FA za nájemné 518/321
2. úhrada FA za nájemné 321/221…….
3. přijatá Fa za odkup DM 04. (501) + 343 / 321
4. úhrada Fa za DM 321/221
5. zařazení DM do evidence 01. ,02. /04.

Pronajímatel:
1. Fa za nájemné 311/602
2. úhrada Fa 221/311……..
3. odprodej DHM 311/641+343
4. úhrada DHM 221/311
5. dodatečný odpis 07., 08./541
6. vyřazení DM z evidence 01.,02./07.,08.

Základní pojmy:
Leasingová smlouva: je smlouva o nájmu a obsahuje mimo jiné tyto náležitosti: a) identifikační údaje o pronajímateli, nájemci a předmětu leasingu, b)datum předání předmětu leasingu – toto datum je velmi důležité, neboť do nákladů je možné poprvé účtovat až v měsíci, kdy je předmět leasingu řádně předán nájemci ve stavu umožňujícím jeho užívání, c) doba trvání smlouvy, d) vstupní cena předmětu, tj. za jakou cenu předmět nakoupila leasingová spol. od dodavatele. VC ale v žádném případě neznamená celkovou hodnotu leasingu, která je rozhodující pro správné vypočítání poměrné části nákladů.
- Přílohou k leasingové smlouvě je splátkový kalendář, který obsahuje zejména výši jednotlivých splátek, jejich počet a termín jejich splatnosti.
Leasingová marže (finanční činnost leasingové spol.): vyjadřuje navýšení oproti vstupní ceně, vyjadřuje výnos leasingové spol.
Hodnota leasingu: částka, kterou nájemce za dobu trvání leasingu zaúčtuje do nákladů. Jako nejbezpečnější řešení je provést výpočet tak, že se sečtou všechny leasingové splátky (v případě, že je možné si uplatnit odpočet DPH, potom se počítají splátky bez DPH), které mají být nájemcem zaplaceny leasingové společnosti. Není uvedena v leasingové smlouvě.
Měsíční nájemné: podíl hodnoty leasingu a doby trvání leasingu v měsících.
První zvýšená splátka nájemného je vlastně nájemné placené předem, které se týká celého leasingového případu a musí podléhat režimu časového rozlišení, tj. pomocí účtu 381-Náklady příštích období. Do nákladů běžného období (518) se rozpouští poměrná část.
Časové rozlišení nájemného: Princip spočívá v tom, že nájemce zahrnuje nájemné do nákladů ve věcné a časové souvislosti po dobu nájmu. S otázkou časového rozlišení nájmu souvisí první, obvykle zvýšená platba nájemcem pronajímateli. Nejčastěji se v současné době jedná o první zvýšenou splátku nájemného.
Technicky se časové rozlišení provádí tak, že hodnota leasingu se vydělí dobou trvání nájmu v měsících (lze započítat již měsíc zahájení doby nájmu) s tím že v každém účetním období lze uplatnit do nákladů pouze tu část nájemného, která z celkové doby trvání nájmu připadá na dané účetní období.
PLATBY NÁJEMNÉHO mohou být uskutečňovány:
1.) pravidelně nájemce: 518 / 221 pronajímatel: 221 / 602"

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje příklady účtování.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5370b8a7dd3cb.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
x5370b8a7dd3cb.doc (191 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse