Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Leasing - maturitní otázka

Leasing - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka charakterizuje leasing, vyjmenovává jeho druhy a náležitosti leasingové smlouvy. Uvádí zákonné podmínky pro uznání splátek jako daňových nákladů a možnosti uplatnění DPH. Následně seznamuje s principy účtování první zvýšené i dalších běžných splátek, zabývá se ukončením leasingu a jeho technickým zhodnocením.

Obsah

1.
Leasing
2.
Účtování první zvýšené splátky a běžných splátek
3.
Evidence leasingovaného předmětu
4.
DPH u leasingu
5.
Ukončení leasingu
6.
Technické zhodnocení leasingovaného předmětu

Úryvek

"Leasing
= pronájem, kdy poskytovatel leasingu (pronajímatel) dočasně přenechává věc jinému subjektu (nájemci) a nájemce je povinen za tuto službu platit → leasingové splátky
- druhy leasingů (podle zákona o daních z příjmů):
o operativní → po ukončení leasingu se věc vrací pronajímateli
o finanční → po ukončení pronájmu dochází k odkupu najaté věci nájemcem
- druhy leasingů (podle zákona o DPH):
o leasing s povinností k odkupu předmětu nájmu
o leasing s oprávněním k odkupu předmětu nájmu
o leasing bez povinnosti či oprávnění nabýt předmět nájmu (operativní leasing)
- leasingová smlouva obsahuje:
o identifikační údaje obou stran (pronajímatele a nájemce)
o předmět leasingu
o datum předání předmětu leasingu
o vstupní cena předmětu
o příloha → splátkový kalendář (obsahuje výši splátek, jejich počet a termín jejich splatnosti)
- leasingová marže = navýšení k vstupní ceně, zahrnuje náklady a zisk leasingové společnosti
- hodnota leasingu = částka, kterou nájemce za dobu trvání leasingu zaúčtuje do nákladů (zjistíme sečtením leasingových splátek)
- měsíční nájemné = podíl hodnoty leasingu a doby trvání v měsících → aby měsíční nájemné bylo daňově uznatelné, musí být podle zákona o dani z příjmů splněny tyto podmínky:
o předmětem nájmu je hmotný majetek, který lze odepisovat
o doba nájmu musí trvat minimálně jako doba odpisování podle zákona o dani z příjmů (platí od 1. 1. 2008)

Účtování první zvýšené splátky a běžných splátek
- první zvýšená splátka je nájemné placené předem, které se týká celého leasingového případu. Musíme ji tedy časově rozlišovat pomocí účtu 381, do nákladů běžného období na účet 518 se účtuje poměrná část
1. zvýšená splátka 381/221 (379; 321)
- běžné splátky, lze účtovat
→ 381/221 (379; 321)
→ 518/221 (379; 321)
- pokud účtujeme na účet 381, potom do nákladů rozpouštíme celkovou částku leasingu. Pokud běžnou splátku zaúčtujeme přímo do nákladů, pak časově rozlišujeme pouze 1. zvýšenou splátku."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da55db6da94a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Leasing_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse