Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Lidské zdroje

Lidské zdroje


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve rozlišuje nabídku a poptávku po práci, formy nezaměstnanosti, typy a měření nezaměstnanosti, analyzuje kvalifikaci a strukturu zaměstnanců. Dopodrobna se poté zaobírá personálními plány, personální prací a nejvíce personálními činnostmi.

Obsah

1.
Trh práce
2.
Nezaměstnanost
3.
Struktura zaměstnanců
4.
Kvalifikace zaměstnanců
5.
Personální práce
6.
Personální plány
7.
Personální činnosti
7.1.
Stanovení potřebného počtu a potřebné kvalifikace zaměstnanců
7.2.
Získávání a výběr zaměstnanců
7.3.
Hodnocení zaměstnanců
7.4.
Rozmisťování zaměstnanců
7.5.
Odměňování zaměstnanců
7.6.
Péče o zaměstnance
7.7.
Evidence zaměstnanců
8.
Vznik pracovního poměru

Úryvek

"Trh práce
Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou
Práce = je cílevědomá lidská činnost k získání statků a služeb, které slouží k uspokojování potřeb (jeden z výrobních faktorů)
- je v tržní ekonomice zbožím, pohyb a rozmisťování pracovních sil se uskutečňuje prostřednictvím trhu práce

Poptávka po práci
- jde ze strany podniků, rozhodujícím faktorem je mzda, kterou je podnik ochoten zaplatit
- ovlivňuje ji:
 poptávka po produktu určitého podniku
 poptávka po zaměstnancích určité kvalifikace
 mzda (= cena práce), kterou je podnik ochoten zaplatit
- klesá s tím, jak roste cena práce

Nabídka práce
- jde ze strany domácností, jednotlivci volí mezi 2 užitky:
 volný čas
 spotřeba důchodu (= příjmu), který by získal za práci
- roste s tím, jak roste cena práce

Nezaměstnanost
Formy:
- dobrovolná - lidé nechtějí být zaměstnáni
- nedobrovolná - lidé nemohou odpovídající práci najít (není dostatek pracovních míst)
Typy (nezaměstnanosti podle příčin):
a) frikční
- existuje z důvodu určitého času nutného k hledání místa
- jedná se o krátkodobou (dočasnou) nezaměstnanost, bude existovat vždy
- vzniká v době, kdy lidé hledají nové pracovní místo
b) strukturální
- zaměstnanci z odvětví, která se dostávají do útlumu, mohou mít jinou kvalifikaci, než je potřeba v odvětvích expandujících
- řešením je rekvalifikace
c) cyklická
- souvisí s hospodářským cyklem: v době, kdy klesá HDP roste nezaměstnanost, při růstu HDP počet nezaměstnaných klesá

Měření nezaměstnanosti
míra nezaměstnanosti = počet nezaměstnaných _ * 100
počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných

Míra nezaměstnanosti je % z ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Struktura zaměstnanců
1. dělníci
- vykonávají převážně fyzickou práci
- výsledkem jejich práce je výrobek, oprava nebo údržba (soustružník)
2. duševní pracovníci
- vykonávají převážně duševní práci (ředitel, plánovač, mistr)
3. provozní a obsluhující pracovníci
- zabývají se poskytováním služeb, pracují v obchodě, v dopravě (řidič, prodavač)

Kvalifikace zaměstnanců
kvalifikace = odborné znalosti, praktické dovednosti a morální vlastnosti
- získává se vzděláním, výchovou a prací

Personální práce
Uskutečňuje se jako:
a) součást práce každého vedoucího pracovníka, který řídí libovolnou skupinu lidí
b) specializovaná činnost odborníků soustředěných v personálním úseku nebo útvaru (tito zaměstnanci se zabývají pouze personalistikou)
- velikost a uspořádání personálního úseku závisí na velikosti podniku - ve větších podnicích se útvar člení na jednotlivá oddělení (oddělení plánování zaměstnanců, oddělení personálního rozvoje, oddělení odměňování, …)

Personální plány
Nejčastěji se sestavuje:
- plán pracovních míst a jejich obsazení - stanovuje předpokládaná pracovní místa v podniku a zachycuje současné obsazení těchto míst
- plán rozmisťování zaměstnanců (rezerv) - zaměřuje se na umístění zaměstnanců a ta místa, kde budou nejprospěšnější, na perspektivní převedení na jinou práci a povýšení. U důležitých míst uvádí kandidáty, kteří mohou nahradit současné zaměstnance
- plán vzdělávání - obsahuje vzdělávací akce pro zvyšování kvalifikace jednotlivců
- plán získávání a výběru zaměstnanců - stanovuje, zda získá zaměstnance z vnitřních nebo vnějších zdrojů, zda bude využívat práce na částečný úvazek, popř. domácí práce, teleworking nebo homeworking. Zároveň počítá s odchody zaměstnanců

Délka plánování závisí na druhu zaměstnanců - nejkratší jsou plány pro dělníky (několik měsíců), nejdelší jsou pro řídící pracovníky a pro specialisty (několik let).

Personální činnosti
1. stanovení potřebného počtu a potřebné kvalifikace zaměstnanců
2. získávání a výběr zaměstnanců
3. hodnocení zaměstnanců
4. rozmisťování zaměstnanců
5. odměňování zaměstnanců
6. péče o zaměstnance
7. evidence zaměstnanců

1. Stanovení potřebného počtu a potřebné kvalifikace zaměstnanců
a) odhadem
- jednoduchý operativní pružný způsob
- použití:
 pro duševní, technické a administrativní pracovníky
 v malých podnicích pro stanovení počtu všech pracovníků
b) s využitím norem práce
1. výkonové normy (pro dělníky)
2. normy obsluhy (pro obsluhující pracovníky)
3. normy stavů (pro takové práce, kdy zaměstnanec musí být přítomen, i když nepracuje - např. údržbář, skladník)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5356792407c93.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Lidske_zdroje.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse