Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura z prvního ročníku nástavbového studia - zápisky

Literatura z prvního ročníku nástavbového studia - zápisky

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce heslovitě seznamuje s jednotlivými obdobími vývoje české a světové literatury v rozsahu středoškolského učiva. Nejprve se krátce věnuje základním literárněvědným pojmům a posléze mapuje období od starověku po konec 19. století v jednotlivých národních literaturách. Přibližuje dobové umělecké slohy a jejich projevy v literatuře, zabývá se žánry pro ně typickými a zmiňuje se i o historickém pozadí vývoje literatury. V práci jsou dále představeni významní autoři jednotlivých epoch a směrů, charakterizována jejich tvorba a popsán obsah jejich vybraných děl.

Obsah

1.
Základní literárněvědné pojmy
1.1.
Význam umění
1.2.
Literární druhy
1.3.
Literární žánry
1.3.1.
Lyrické žánry
1.3.2.
Lyrickoepické žánry
1.3.3.
Epické žánry
1.3.4.
Dramatické žánry
1.3.5.
Struktura literárního díla
2.
Starověké orientální literatury
2.1.
Mezopotámie
2.2.
Egypt
2.3.
Indie
2.4.
Čína
2.5.
Persie
2.6.
Hebrejská literatura
2.6.1.
Bible
2.6.2.
Talmud
2.7.
Arabská literatura
2.8.
Antická literatura
2.8.1.
Řecká literatura
2.8.1.1.
Archaické období
2.8.1.1.1.
Homér
2.8.1.1.2.
Sapfó
2.8.1.1.3.
Anakreón
2.8.1.2.
Attické období
2.8.1.2.1.
Drama
2.8.1.2.1.1.
Aischylos
2.8.1.2.1.2.
Sofoklés
2.8.1.2.1.3.
Aristofanés
2.8.1.2.2.
Dějepisectví, řečnictví, filosofie
2.8.1.3.
Helénistické období
2.8.2.
Římská literatura
2.8.2.1.
Staré období
2.8.2.1.1.
Plautus
2.8.2.2.
Klasické období
2.8.2.2.1.
Marcus Tullius Cicero
2.8.2.2.2.
Publius Vergilius Maro
2.8.2.2.3.
Publius Ovidius Naso
2.8.2.3.
Postklasické obodbí
2.8.2.3.1.
Lucius Annaeus Seneca
3.
Středověká evropská literatura
3.1.
Patristika
3.1.1.
Aurelius Augustinus
3.2.
Scholastika
3.3.
Románská a gotická kultura
3.4.
Hrdinské eposy
3.4.1.
Beowulf
3.4.2.
Píseň o Nibelunzích
3.4.3.
Slovo o pluku Igorově
3.4.4.
Píseň o Rolandovi
3.4.5.
Tristan a Isolda
3.5.
Dvorská lyrika
4.
Počátky písemnictví na našem území
4.1.
Staroslověnské písemnictví
4.1.1.
Proglas
4.1.2.
Panonské legendy
4.1.3.
Legenda o sv. Václavu
4.1.4.
Legenda o sv. Ludmile
4.2.
Latinsky psaná literatura
4.2.1.
Kristiánova legenda
4.2.2.
Kronika česká
4.3.
Počátky česky psané literatury
4.3.1.
Hospodine pomiluj ny
4.3.2.
Alexandreida
4.3.3.
Dalimilova Kronika
4.3.4.
Trojánská kronika
4.3.5.
Legenda o sv. Prokopu
4.3.6.
Legenda o sv. Kateřině
5.
Husitská literatura
5.1.
Literatura předhusitská
5.1.1.
Hradecký rukopis
5.1.2.
Podkoní a žák
5.1.3.
Píseň veselé chudiny
5.1.4.
Mastičkář
5.2.
Husovi předchůdci
5.2.1.
Matěj z Janova
5.2.2.
Jan Milíč z Kroměříže
5.2.3.
Konrád Waldhauser
5.2.4.
Tomáš Štítný ze Štítného
5.3.
Jan Hus
5.4.
Doba pohusitská
5.4.1.
Petr Chelčický
6.
Renesance a humanismus ve světové literatuře
6.1.
Renesance
6.2.
Humanismus
6.3.
Itálie
6.3.1.
Dante Alighieri
6.3.2.
Giovanni Boccaccio
6.3.3.
Francesco Petrarca
6.4.
Francie
6.4.1.
François Villon
6.4.2.
Michel de Montaigne
6.5.
Španělsko
6.5.1.
Lope de Vega
6.5.2.
Tirso de Molina
6.5.3.
Miguel de Cervantes Saavedra
6.6.
Anglie
6.6.1.
Geoffrey Chaucer
6.6.2.
Christopher Marlowe
6.6.3.
Thomas More
6.6.4.
William Shakespeare
7.
Renesance a humanismus v Čechách
7.1.
Hynek z Poděbrad
7.2.
Latinský humanismus
7.2.1.
Jan z Rabštejna
7.2.2.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
7.2.3.
Jan Skála z Doubravky
7.2.4.
Jan Campanus Vodňanský
7.3.
Český humanismus
7.3.1.
Viktorin Kornel ze Všehrd
7.3.2.
Řehoř Hrubý z Jelení
7.4.
Doba Blahoslavova
7.4.1.
Jan Blahoslav
7.5.
Doba Veleslavínova
7.5.1.
Daniel Adam z Veleslavína
7.5.2.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
8.
Baroko
8.1.
Charakteristika uměleckého směru
8.2.
Itálie
8.2.1.
Torquato Tasso
8.3.
Španělsko
8.3.1.
Pedro Calderon de la Barca
8.4.
Anglie
8.4.1.
John Milton
8.5.
Německo
8.5.1.
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
8.6.
České baroko
8.6.1.
Oficiální literatura
8.6.1.1.
Bohuslav Balbín
8.6.1.2.
Tomáš Pešina z Čechorodu
8.6.1.3.
Bedřich Bridel
8.6.2.
Pololidová tvorba
8.6.3.
Lidová tvorba
8.6.4.
Exilová literatura
8.6.4.1.
Jan Ámos Komenský
9.
Klasicismus, osvícenství a preromantismus
9.1.
Klasicismus
9.1.1.
Znaky
9.1.2.
Francie
9.1.2.1.
Pierre Corneille
9.1.2.2.
Jean Racine
9.1.2.3.
Jean de La Fontaine
9.1.2.4.
Moliere
9.1.3.
Itálie
9.1.3.1.
Carlo Goldoni
9.2.
Osvícenství
9.2.1.
Charakteristika
9.2.2.
Francie
9.2.2.1.
Voltaire
9.2.2.2.
Encyklopedisté
9.2.3.
Anglie
9.2.3.1.
Daniel Defoe
9.2.3.2.
Henry Fielding
9.2.3.3.
Jonathan Swift
9.3.
Preromantismus
9.3.1.
Znaky
9.3.2.
Francie
9.3.2.1.
Jean Jacques Rousseau
9.3.2.2.
Antoine François Prévost
9.3.2.3.
François-Auguste-René de Chateaubriand
9.3.3.
Německo
9.3.3.1.
Sturm und Drang
9.3.3.2.
Johann Gottfried Herder
9.3.3.3.
Johann Wolfgang Goethe
9.3.3.4.
Friedrich Schiller
10.
Národní obrození
10.1.
První etapa
10.1.1.
Jazykověda
10.1.1.1.
Josef Dobrovský
10.1.2.
Dějepisectví
10.1.2.1.
Gelasius Dobner
10.1.2.2.
František Martin Pelcl
10.1.3.
Novinářství
10.1.3.1.
Václav Matěj Kramerius
10.1.4.
Divadlo
10.1.4.1.
Bouda
10.1.4.2.
Václav Thám
10.1.5.
Poezie
10.1.5.1.
Antonín Jaroslav Puchmajer
10.2.
Druhá etapa
10.2.1.
Nauka o jazyce
10.2.1.1.
Josef Jungmann
10.2.1.2.
František Palacký
10.2.1.3.
Pavel Josef Šafařík
10.2.1.4.
Jan Kollár
10.2.2.
Divadlo
10.2.2.1.
Václav Kliment Klicpera
10.2.2.2.
Jan Nepomuk Štěpánek
10.2.2.3.
Josef Kajetán Tyl
10.2.3.
Próza a poezie
10.2.3.1.
Karel Hynek Mácha
10.3.
Čtvrtá etapa
10.3.1.
Karel Havlíček Borovský
10.3.2.
Božena Němcová
11.
Česká literatura 60.–70. let 19. století
11.1.
Májovci
11.2.
Jan Neruda
11.3.
Karolína Světlá
11.4.
Vítězslav Hálek
11.5.
Jakub Arbes
12.
Romantismus 1. poloviny 19. století
12.1.
Znaky romantismu
12.2.
Romantický hrdina
12.3.
Architektura, výtvarné umění
12.4.
Anglie
12.4.1.
George Gordon Byron
12.4.2.
Percy Bysshe Shelley
12.4.3.
Walter Scott
12.5.
Polsko
12.5.1.
Adam Mickiewicz
12.6.
Francie
12.6.1.
Victor Hugo
12.6.2.
Stendhal
12.6.3.
Alexandre Dumas
12.6.4.
Alfred de Musset
12.7.
Rusko
12.7.1.
Alexandr Sergejevič Puškin
12.7.2.
Michail Jurjevič Lermontov
13.
Česká literatura 70.–80. let 19. století
13.1.
Ruchovci
13.2.
Lumírovci
13.3.
Svatopluk Čech
13.4.
Eliška Krásnohorská
13.5.
Josef Václav Sládek
13.6.
Julius Zeyer
13.7.
Jaroslav Vrchlický
14.
Realismus v české literatuře 80.–90. let 19. století
14.1.
Znaky realismu
14.2.
Vědecký realismus
14.2.1.
Tomáš Garrigue Masaryk
14.2.2.
Otakar Hostinský
14.2.3.
Jan Gebauer
14.2.4.
Jaroslav Vlček
14.3.
Realismus v historické próze
14.3.1.
Václav Beneš Třebízský
14.3.2.
Alois Jirásek
14.3.3.
Zikmund Winter
14.4.
Realismus ve venkovské próze
14.4.1.
Karel Václav Rais
14.4.2.
Antal Stašek
14.4.3.
Tereza Nováková
14.4.4.
Josef Holeček
14.4.5.
Jan Herben
14.4.6.
Karel Klostermann
14.5.
Realistické drama
14.5.1.
Ladislav Stroupežnický
14.5.2.
Gabriela Preissová
14.5.3.
Alois a Vilém Mrštíkové
14.5.4.
Karel Matěj Čapek-Chod

Úryvek

"Význam umění
literatura - litteral = písmeno
Funkce - informativní
- formativní
- estetická
Literární věda -> se zabírá uměleckou literaturou
Disciplíny - literární teorie ( podstata )
- literární historie ( dějiny )
- literární kritika

Literární druhy
= lyrika - líčí pocity, dojmy, prožitky
= epika - příběhový, dějový
= drama - pro jevištní realizaci -> založeno na dialogičnosti

Literární žánry ( útvary )
• skupiny literárních děl, která mají společné znaky
• kompoziční, stylystické a tématické

Lyrické žánry
píseň - procítěná báseň, která má pravidelný rytmus, sloku, rým a využívá refrén
óda ( hymnus ) - báseň oslavující něco velikého nebo vznešeného
elegie ( žalozpěv ) - truchlivá báseň, tématem je ztráta někoho nebo něčeho co je nám drahé
epigraf - náhrobní nápis
epigram - krátká satirická báseň zakončená pointou
pásmo - moderní poezie, využívá mnohovýznamovosti a volného přizařování veršů, souvislý proud po sobě jdoucích dějů a myšlenek
sonet ( znělka ) - skládá se ze 14 veršů rozdělených do 4 slok
kaligram - grafická báseň, text je uspořádán do obrazce

Lyrickoepické žánry
balada - veršovaná skladba, má pochmurný děj a tragický děj, motiv viny a trestu
romance - rozmarný rás ( děj ), šťastný konec
poema - básnická povídka, obsahuje líčení událostí událostí ze života jedince

Epické žánry
příběh - nejjednodušší, má své zahrocení a pointu
bajka - příběh ve kterém si zvířata počínají jako lidé, má alegorický smysl a didaktický účel
báje - pokus primitivní spol. o výkladech světa, hrdiny bývají bohové
pověst - fantastické vyprávění s pravdivým jádrem, váže se k určité historické osobnosti, místu nebo události
pohádka - vítězí dobro nad zlem, příběh pro děti
povídka - jednoduchá dějová zípletka, časové i místní určení
novela - sevřenější povídka, nápadný dějový zvrat před koncem příběhu
epos - vypravuje veršem velkou řadu událostí soustředěnou kolem společného jádra
román - velká epická skladba psaná prózou

Dramatické žánry
tragédie - obsahem byvá nerovný boj jednotlivce proti nepřátelským silám, v tomto boji hrdina podléhá
komedie - cílem je komický účinek na diváka
činohra - mísí prvky tragédie i komedie ve výjevech obyčejného života
muzikál - řetěz scénických obrazů, spojeno s hudbou, někdy tancem

Poezie -> forma literární tvorby -> básnická řeč ,, vázaná '' -> rytmem, rýmemverš -> sloka-> báseň -> básnická sbírka
Próza -> forma literární tvorby -> řeč volně plynoucí
řádek -> odstavec -> kapitola -> díl -> kniha -> cyklus"

Poznámka

Práce představuje zápisky z prvního ročníku nástavbového studia.
Zpracováno formou odrážek. Klíčová jména a pojmy jsou tučně nebo barevně zvýrazněny. Členění práce není vždy přehledné.
V práci se objevuje řada překlepů a pravopisných chyb, velké množství jmen autorů a jejich děl je chybně psáno (např. Pentatuch místo Pentateuch, Sopfo místo Sapfó, Aristofan místo Aristofanés, Boccuccio místo Boccaccio, Muntuigne místo Montaigne, Sorler místo Sorel, Slávek místo Sládek atd.).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22307
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse