LogikaKategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek logiky seznamují se základy logiky a jejím historickým vývojem od antiky po novověk.

Obsah

1.
Etymologie slova logika
2.
Sémiotika
3.
Vyplývání
4.
Historie logiky
4.1.
Antická logika
4.1.1.
Přehled období
4.1.2.
Aristoteles
4.1.2.1.
Aristotelova logika
4.1.2.2.
Spis O vyjadřování
4.1.2.3.
Spis První analytiky
4.1.3.
Megarsko-stoická škola, srovnání s Aristotelem
4.2.
Scholastická logika
4.3.
Novověká logika

Úryvek

"LOGIKA

 předmětem logiky je řeč
 logika je formální disciplína nezajímá nás obsah
 subjekt a predikát pochází od Platóna
 proměnná pochází od AristotelaETYMOLOGIE SLOVA LOGIKA

 etymologie = původ slova
 řecké slovo
 logos = slovo, řeč (jinak také mytos = bájné vyprávění, epos = vyprávění)
 logos souvisí s důvodem (proč?), jde o argumentaci (zdůvodnění)
 má předmět
 argument – základní jednotka

T1
T2
. - Tvrzení = předpoklady (= premisy) => z nich vyplývá závěr (= konkluze)
.
Tn

 argument správný (= závěr vyplývá z premis)
nesprávný (= závěr nevyplývá z premis)
 formální logika (má strukturu, tvar), obsah logiky (něčeho chceme dosáhnout)
 argument se skládá z premis a závěru, to jsou výroky (pravda; nepravda)
 argument má dvě části: obsah (to, o čem argument pojednává) a formu (způsob dokazování záležitosti)
 logika zajímá pouze forma argumentu, obsah ho nezajímá (abstrahuje od obsahu)
 zakladatelem logiky je Aristoteles, uvědomil si, že základní jednotkou řeči je výrok (věta) - zaměřujeme se na věty oznamovací, zajímá nás základní prvek, takže jednoduché věty (- jednoduchý výrok)
 jednoduchý výrok, např.: Sokrates je smrtelný.
Aristoteles je filosof.
UL je krásné město.
Sokrates běží.
 už Platón si uvědomil, že tyto jednoduché výroky mají něco společného (= vždy se spojuje něco s něčím  Sokrates se smrtelností, atd.)
 všechny jednoduché výroky mají tři části"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x516051af15fc2.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Logika.doc (286 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse