Logopedie

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou vady řeči u dětí předškolního a školního věku. Poskytuje nejen základní poznatky, ale také nové a aktuální informace o vědním oboru logopedie pro pedagogy mateřských a základních škol. Pojednává například o jazykových rovinách v ontogenezi řeči, podrobně charakterizuje vybrané řečové poruchy, jejich diagnostiku, etiologii a terapii, či seznamuje s vědním oborem fonetikou. Seznam všech zpracovaných témat je vyjmenován v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Logopedie jako vědní obor
1.1.
Definice
1.2.
Spolupráce s obory
1.3.
Logoped
1.4.
Klinický logoped
1.5.
Logopedický asistent
1.6.
Organizace logopedické intervence
2.
Komunikace
2.1.
Verbální, neverbální
2.2.
Význam komunikace
2.3.
Podmínky správného vývoje řeči
2.4.
Etapy komunikace
2.5.
Narušená komunikační schopnost (NKS)
3.
Jazykové roviny v ontogenezi řeči
3.1.
Foneticko-fonologická rovina
3.2.
Lexikálně-sémantická rovina
3.3.
Morfologicko-syntaktická rovina
3.4.
Pragmatická rovina
3.5.
Ontogeneze řeči
3.5.1.
Fáze pragmatizace
3.5.2.
Fáze sémantizace
3.5.3.
Fáze lexemizace
3.5.4.
Fáze gramatizace
3.5.5.
Fáze intelektualizace
4.
Logopedická diagnostika
4.1.
Model logopedického vyšetření
4.2.
Přístroje a pomůcky
5.
Logopedická prevence
5.1.
Primární
5.2.
Sekundární
5.3.
Tericární
5.4.
Klasifikace NKS podle symptomů
6.
Narušený vývoj řeči (NVŘ)
6.1.
Podle průběhu vývoje řeči
7.
Dyslalie
7.1.
Etiologie
7.2.
Klasifikace z vývojového hlediska
7.3.
Klasifikace podle rozsahu
7.4.
Diagnostika
7.5.
Odstraňování
7.6.
Zásady odstraňování
7.7.
Průběh odstraňování
8.
Terapie
8.1.
Reedukační zásady
9.
Balbuties – koktavost
9.1.
Etiologie
9.2.
Klasifikace
9.3.
Symptomatologie
9.4.
Projevy v řeči
9.5.
Projevy v postoji ke komunikaci
9.6.
Terapie koktavosti
9.7.
Cíle terapie
10.
Tumultus sermonis
10.1.
Etiologie
10.2.
Symptomatologie
10.3.
Příznaky v mluvené řeči
10.4.
Příznaky v neverbálním projevu
10.5.
Model neplynulosti řeči
10.6.
Vyšetření při breptavosti
10.7.
Terapie
10.8.
Prognóza
11.
Afázie
11.1.
Etiologie afázie
11.2.
Symptomatologie
11.3.
Diagnostika
11.4.
Terapie
12.
Dysartrie
12.1.
Etiologie
12.2.
Diagnostika
12.3.
Zásady rozvoje hybnosti a řeči
12.4.
Terapeutické koncepty
13.
Poruchy zvuku řeči
14.
Palatolalie
14.1.
Orofaciální rozštěpy
14.2.
Etiologie orofaciálních rozštěpů
14.3.
Výskyt rozštěpů
14.4.
Kernahan-starkova klasifikace rozštěpů
14.5.
Symptomatologie palatolalie
14.6.
Terapie palatolalie
14.7.
Prevence
15.
Rhinolalie
15.1.
Klasifikace rhinolálie
15.2.
Etiologie
15.3.
Terapie
16.
Fonetika
16.1.
Související vědy
16.2.
Základní pojmy
16.3.
Typy hlásek
16.4.
Dělení hlásek
16.5.
Slabika
16.6.
Rozdíly mezi vokály a konsonanty
16.7.
Vokály
16.8.
Vokalický trojúhelník
16.9.
Klasifikace konsonant
16.10.
Modulační faktory řeči

Úryvek

"ORGANIZACE LOGOPEDICKÉ INTERVENCE:
Ve třech typech zařízení:
1. státních (nemocnice, kliniky, lázně)
2. nestátních (charitativní, církevní, městské, okresní zařízení)
3. soukromých (soukromá praxe klinických logopedů)
Ve třech resortech:
MŠMT
MZ
MPSV
logopedická intervence je poskytována všem věkovým kategoriím (od raného věku až po osoby ve stáří)

MŠMT (1)
logopedické třídy při běžných MŠ, ZŠ (skupinová integrace)
MŠ, ZŠ logopedické (každodenní intenzivní logopedická intervence)
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené (individuální logopedická péče)
speciální třídy při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)
MŠ speciální (těžká či kombinovaná postižení)
ZŠ praktické, ZŠ speciální (logopedická intervence poskytována v rámci předmětu řečová výchova)
MŠ a ZŠ pro tělesně postižené (předmět dorozumívací dovednosti – dechová, fonační, artikulační cvičení a odstranění zábran z mluveného projevu)
v Brně na Veslařské ulici v Jundrově
MŠMT (2)
PPP
 pedagogicko-psychologická poradna
 školské poradenské zařízení
SPC
- speciálně pedagogické centrum, integrace žáků
- vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
MZ a MPSV
MZ
- logopedická ambulance (při poliklinikách, zdravotnických zařízeních)
- logopedická pracoviště při lůžkových odděleních
- privátní logopedická ambulance
- dětské denní rehabilitační stacionáře
- LDN
- lázeňská zařízení
MPSV
- ÚSP = Ústav sociální péče -> většinou nemají peníze na klinického logopeda (logopedická intervence v rámci komplexní péče o jedince)

KOMUNIKACE
základem je pojem „komunikacio“ (sdělování, dorozumívání, spojování)
komunikace = výměna informací
schopnost řečové komunikace = schopnost vědomě užívat jazyk jako složitý komunikační systém znaků a symbolů ve všech formách (chápu, že Ř a ř je to samé v psané i mluvené formě apod.)

Komunikace verbální:
realizuje prostřednictvím mluvené nebo psané formy řeči
není jen řeč, ale i písmo -> verbus = slovo, a to užívám v mluvené i psané formě!!!
Komunikace neverbální (nonverbální):
pohled, mimika (mračím se)
gestika (ukazování, používám gesta k podpoře při výkladu látky)
haptika (komunikace dotekem -> pochvala + pohlazení)
kinetika (pohyby celého těla -> pohupování)
posturika (postoj těla -> frajerská posturika, uzavřená, říká se, že když žena sedí s jednou nohou přes druhou, tak ta noha, která je nahoře, směřuje vždy k tomu nejhezčímu muži)
proxemika (vzdálenost horizontální, vertikální -> intimní zóny – někoho si pustím blíž k tělu, personální zóna – při běžném rozhovoru 50 cm, obecná – přednáška, osobní – hodně lidí v šalině, komunikace s malým dítětem – podřepnu si, abych mu viděla do očí, zvednu miminko -> shora dolů)"

Poznámka

Práce byla prezentována na odborném semináři sdružení český speciálních pedagogů. Je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně a barevně zvýrazněny. Obsahuje 1 tabulku o rozsahu 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22186
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse