Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO - Psychologie jako věda

MO - Psychologie jako věda


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475, Praha 5

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z Psychologie nebo Základů společenských věd na téma Psychologie jako věda.

Obsah

1.
Znaky odborné psychologie
2.
Psychologické obory
3.
Metody
4.
Osobnosti

Úryvek

"Čím se zabývá?
Psychologie - nauka o duševním životě, o prožívání a chování člověka
(psyché - duše, logos - slovo, věda)
- obor zabývající se duševními vlastnostmi, procesy a stavy - jejich příčinami a projevy
 usiluje o co nepřesnější poznání a popsání jednotlivých jevů lidské psychiky
 věda o → vědomém a nevědomém prožívání
→ chování → rozhraní s biologií, sociologií
→ duševní jevy se zřetelem k tělesné stránce (mozek, CNS...) → na rozhraní s biologií – neurovědy, endokrinologie...
→ duševní jevy se zřetelem k sociokulturálním souvislostem → rozhraní se sociologií
- psychika = soubor všech psychických jevů (psýché=duše)
 - chování = vnější pozorovatelné projevy člověka (výraz, jednání, řeč, výkony, výtvory, vztahy...)
 - prožívání (vědomé i nevědomé) = proud psychických jevů utvářející vnitřní svět člověka – vlastní duševní život (vůle, představy, city, vzpomínky, myšlenky, vjemy...)
 - introspekce = sebezkoumání → můžeme zkoumat své prožívání
 - vědomí x nevědomí (duševní obsah, který si v danou chvíli neuvědomujeme)
 psychické jevy – spojeny s mozkovou činností, neexitují izolovaně → různé aspekt komplexního prožitku
 - psychofyzické předpoklady = potenciál
 - psychické jevy x somatické (tělesné jevy) → různé projevy téže bytosti
 - psychické jevy → procesy (krátké trvání) – vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč,
 cítění, vůle
 → stavy (delší průběh) – pozornost, emoce, pocity
 → vlastnosti (trvalejší znaky osobnosti) – charakter, temperament, schopnosti,
 vlohy, potřeby, seberegulační
 vlastnosti, motivační vlastnosti
 - formují se od dětství
 - ovlivňuje nervová soustava, smyslové orgány, mezilidské vztahy, společnost, jiné
 psychické procesy
- stimul (S) – probouzí smysly → response (R ) - odpověďZnaky odborné psychologie :
1. opírá se o ověřené a průkazné poznatky
2. užívá vědecké metody a postupy
3. utváří teorie – hypotézy → ověřuje je
4. ustálená terminologie
5. badatelská centra a instituce (autority)
6. odborný psycholog musí mít odborné vzdělání, certifikace, celoživotní vzdělávání...
7. psychologická sdružení → rozvoj, prestiž, etické zásady → směry, hnutí, koncepce → konference, fóra...
8. vztahy s ostatními vědními disciplínami (neurovědy, pedagogika, sociologie...)
9. velké množství témat → několik základních oborů + mnoho oborů aplikovaných"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ecf955d61c1.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Maturitni_otazka_psychologie_jako_veda.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse