Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 3 Litosféra a její vývoj, georeliéf, geomorfologické pochody a činitelé

MO č. 3 Litosféra a její vývoj, georeliéf, geomorfologické pochody a činitelé


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá litosférou. Je zde popsána stavba a složení Země, včetně členění zemské kůry. Podrobněji jsou zde rozebrány litosférické desky a jejich pohyby. Otázka dále obsahuje vznik pevnin a oceánů, endogenní, exogenní i antropogenní činitele. Otázka je zakončena pedosférou a osnovou.

Obsah

Maturitní otázka zahrnující litosféru i pedosféru. Obsah práce jsou 4 strany.
Obsah:
1.
Stavba a složení Země
2.
Členění zemské kůry
3.
Litosférické desky a jejich pohyby
3.1
Litosférické desky
3.2
Pohyb desek
3.3
Trojný bod
4.
Vznik pevnin a oceánů
4.1
Wegenerova teorie
5.
Endogenní pochody a jejich vliv na georeliéf
5.1
Endogenní síly
5.2
Sopečná činnost
5.3
Zemětřesení
5.4
Vrásnění
6.
Působení exogenních činitelů
6.1
Exogenní síly
6.2
Zarovnávání georeliéfu
6.3
Zvětrávání
6.4
Svahové procesy
6.5
Fluviální procesy
6.6
Eolické procesy
6.7
Kryogenní procesy
7.
Antropogenní vliv
8.
Vznik půd a jejich rozšíření na Zemi
8.1
Pedosféra
8.2
Půdní druhy
8.3
Půdní typy
8.4
Humus
9.
Osnova

Úryvek

"Stavba a složení Země
Stavba Země- a, zemské jádro- uprostřed, 2 části- vnitřní (pevné) a vnější (tekuté, teplota 3k-8k°C); obsahuje nejtěžší kovy (nikl, železo), tvoří skoro ½ průměru Země, končí Gutenbergovou plochou nespojitosti (diskontinuity)
b, zemský plášť- obklopuje jádro, dělí se na spodní, střední a svrchní= astenosféra (plastická, plavou po ní litosférické desky); tvořen lehkými prvky (Al, Si, Mg), končí Mohorovičičovou plochou nespojitosti (diskontinuity); asi 3k km, je tekutý + magma
c, zemská kůra
Členění zemské kůry
Zemská kůra - mocnost asi 35 km, dělí se na:
a, pevninskou- tvoří kontinenty, je čedičová => žulová => usazeniny, největší mocnost pod Himalájí
b, oceánskou- tvoří dna oceánů, mocnost 8-15km, mladší, složená z čediče a usazenin (chybí žula)
c, přechodnou- přechod mezi dnem oceánů a kontinentem; zemská kůra není celistvá, tvoří ji litosférické desky
Litosférické desky a jejich pohyby
Litosférické desky- pohybují se po vrstvě zemského pláště- astenosféře, nejsou celistvé, původně byla 1 deska= Pangea, ta se rozdělila, každý kontinent má svoji litosférickou desku
- oddělují se od sebe zlomy
-rifty-zde vzniká nová zemská kůra, Island- rift nad hladinou; subdukční zóny-zemská kůra zaniká, desky se vsunují pod sebe
Pohyb desek: a, divergence= oddalování, odsouvání desek od sebe => vznik nové zemské kůry- oceánské hřbety (Středoatlanský hřbet); rifty, mírná zemětřesení i sopečná činnost"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5610ff4d08f7b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
MO__._3_Litosfera_a_jeji_vyvoj.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse