Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Majetek krajů v ČR a jeho užívání pro Plzeňský kraj - bakalářská práce

Majetek krajů v ČR a jeho užívání pro Plzeňský kraj - bakalářská práce

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zemědělská a technologická, České Budějovice

Charakteristika: Cílem práce je zhodnotit proces navrácení majetku do vlastnictví krajů a způsoby jeho využívání, včetně možnosti získávání příjmů z hospodaření s majetkem kraje. V textu se pojednává o postavení krajů, samostatné a přenesené působnosti, dále pak je řešena důležitost majetku kraje jako ekonomického předpokladu. Jedná seo majetek nabytý, jeho strukturu a evidenci, možnosti jeho využití a následné dopady na rozpočet kraje. Opominuta není ani problematika vkladu majetku kraje do různých typů společností a v neposlední řadě využívání majetku a jeho vliv na hospodaření Plzeňského kraje.

Obsah

Úvod
1.
Postavení krajů, samostatná a přenesená působnost
1.1
Vznik a vývoj územní samosprávy v českých zemích
1.2
Postavení krajů v ČR
1.2.1
Charakteristické prvky kraje
1.2.2
Orgány kraje
1.3
Působnost kraje
1.3.1
Věčná působnost
1.3.1.1
Samostatná působnost
1.3.1.2
Přenesená působnost
1.3.1.3
Rozlišení samostatné a přenesené působnosti
1.4
Plzeňský kraj
2
Majetek kraje jako důležitý ekonomický předpoklad
2.1
Majetek územní samosprávy
3
Způsoby nabytí majetku, jeho setruktura a evidence
3.1
Nabytí majetku
3.2
Struktura majetku
3.3
Evidence majetku
4
Využívání majetku a dopad do rozpočtu
4.1
Nakládání s majetkem
4.2
Nakládání s nemovitým majetkem plzeňského kraje
4.3
Struktura rozpočtu
4.3.1
Příjmy rozpočtu kraje
4.3.2
Výdaje rozpočtu kraje
4.4
Příjmy plynoucí do rozpočtu z nakládání s majetkem plzeňského kraje
5
Vklady majetku do různých typů organizací
5.1
Obchodní společnosti a obecně prospěšná společnost
5.2
Příspěvkové organizace
5.2.1
Vymezení majetkových práv příspěvkových organizací na příkladu plzeňského kraje
5.2.2
Transformace nemocnic plzeňského kraje
5.3
Problémy vzniklé nabytím majetku
Literatura
Seznam obrázků, tabulek a grafů
Přílohy
XII. Schvaluje
XIII. Ukládá
I. Schvaluje

Úryvek

"1.3.1.1 Samostatná působnost
Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje. Samostatná působnost krajů je uvedena v zákonech jednak příkladným výčtem a dále jako péče v územním obvodu kraje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.[Koudelka]

Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi, nesmí však zasahovat do jejich samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí jen právním řádem, není vázán interními akty (usnesení, směrnice, metodické pokyny, instrukce) státu. Tyto akty sice mohou státní orgány přijímat, ale pro kraj mají jen doporučující charakter.

Samosprávní funkce zahrnuje zejména:
a) zpracování programu komplexního územního rozvoje kraje (s povinností konzultovat ho s příslušnými obcemi);
b) územně plánovací dokumentace kraje;
c) zřizovat neziskové organizace a obchodní společnosti a vládat do nich svůj majetek;
d) hospodaření s majetkem;
e) možnost přijímat úvěr, půjčky;
f) ručit majetkem, možnost převzít ručitelský závazek;
g) bezúplatné postoupení pohledávek;
h) emise vlastních obligací;
i) stanovení majetkových účastí na podnikání jiných subjektů;
j) zřizování věcného břemene;
k) spolupráce:
 s obcemi – kraj však nesmí zasahovat do samostatné působnosti obcí a nemůže být členem svazku obcí;
 s jinými kraji na základě písemné smlouvy (jsou vymezeny náležitosti) na splnění konkrétního úkolu (veřejné statky apod.), smlouva musí být schválena příslušnými zastupitelstvy krajů;
 mezinárodní – kraj má možnost vstupu do regionálních seskupení se zahraničními partnery (na základě písemné smlouvy);
l) vytváření podmínek pro:
 dopravní obslužnost kraje, resp. spolupráce s jinými kraji;
 rozvoj sociální péče:
- zřizuje a spravuje zařízení sociální péče a ústavy sociální péče s diagnostickou službou;
- rozhoduje o přijetí a ukončení pobytu v těchto zařízeních, resp. přemístění do jiných ústavů, které kraj spravuje;
- rozhoduje o výši úhrady od občanů za služby v těchto zařízeních;
- ochranu a rozvoj zdravých životních podmínek;
 výchovu a vzdělání – kraj v samostatné působnosti zřizuje a zrušuje:
- střední školy, vyšší odborné školy, odborná učiliště a příslušná školská zařízení (internáty apod.);
- konzervatoře a příslušná školská zařízení;
- speciální základní a střední školy a speciální předškolní zařízení (pro hendikepovanou mládež apod.);
- jazykové školy, těsnopisný ústav, školské ústavy umělecké výroby, školní hospodářství;
- školy s vyučovacím cizím jazykem (pokud je nezřídí obec);
- speciální základní školy při zdravotnických zařízeních, pomocné školy a zvláštní předškolní zařízení a školy při zdravotnických zařízeních;
- základní umělecké školy;
- dětské domovy;
- školská zařízení pro výchovu mimo vyučování;
- školská zotavovací zařízení;
- zařízení školního stravování;
- plavecké školy;
- střediska praktického vyučování;
- zařízení výchovného poradenství;
- střediska služeb školám a střediska informačních technologií;
- zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
- školám a školským zařízením, které zřizuje, přispívá na krytí neinvestičních nákladů – mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb jinak hrazených státem;
- může poskytovat dotace soukromým školám;
 zdravotnictví;
 zřizuje a spravuje protialkoholní záchytné stanice;
 kulturní rozvoj;
 koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji – musí být v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v ČR;
 koncepce odpadového hospodářství kraje;
 vypracování prognózy a koncepce strategie ochrany přírody na území kraje (ve spolupráci s příslušným ministerstvem);
 spolupráce a zajišťování ekologické výchovy a vzdělání, aktivní formy výchovy, osvěty a získávání informací, a to prostřednictvím státních i nestátních organizací;
 zajištění informovanosti o stavu životního prostředí;
 informace;
 ochranu veřejného pořádku.

V rámci samostatné působnosti je kraj oprávněn vydávat obecně závazné vyhlášky kraje. Tyto vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony. [§ 6/129]

Dozor nad výkonem samostatné působnosti kraje vykonávají věcně příslušná ministerstva a ústřední orgány. Kontrola je prováděna jako dozor následný, nikoliv preventivní. Zajišťují kontrolu nad dodržováním zákonnosti, soulad obecně závazných vyhlášek kraje se zákony. Kontrola nesmí omezovat samostatnou působnost kraje. [Peková]"

Poznámka

Seznam literatury v práci není dokončený.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10499
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse