Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek podniku

Majetek podnikuKategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zabývající se majetkem podniku provádí nejprve jeho členění. Dále se věnuje oceňování, opotřebení a odpisování majetku nebo inventarizaci.

Obsah

1.
Členění majetku
2.
Oceňování majetku
3.
Opotřebení majetku
4.
Odpisování majetku
5.
Odpisování rovnoměrné
6.
Odpisování zrychlené
7.
Inventura a inventarizace
8.
Výrobní kapacita

Úryvek

"členění DHM, opotřebení DHM, odpisování DHM, výrobní kapacita

- majetek:
• Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
• Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
• Finanční majetek (FM)

Stálá aktiva
- DHM - pořizovací cena musí být vyšší než 40.000,- a doba upotřebení delší než 1 rok
- budovy, pozemky (neodepisují se-neztrácí hodnotu), stavební pozemky, lesní půda, pole, louky,
pastviny, umělecká díla a předměty z drahých kovů (trvalá hodnota-neodepisují se), celky
trvalých porostů, zákl. stáda a tažná zvířata, dostihové koně, otvírky nových lomů

- DNM - pořizovací cena musí být vyšší než 60.000,- a doba upotřebení delší než 1 rok
- software (koupený samostatně), know-how, licence, patenty, autorská práva, vydavatelská práva

- FM – majetek, do kterého podnik vkládá volné finanční prostředky tzn. že tento majetek nepoužívá k
zajištění své hlavní činnosti,
– patří sem: dlouhodobé cenné papíry - akcie, obligace (se splatností delší než 1 rok), umělecká díla, sbírky ( které podnik používá za účelem obchodování s nimi), vklady, šperky

Oceňování majetku

majetek se oceňuje:
1. pořizovacích cenách - cena, za kterou byl majetek pořízen s náklady souvisejícími s jeho pořízením
(např. doprava)
2. vlastní náklady - byl-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii
3. reprodukční cena – zjištěna podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem

Opotřebení majetku

Fyzické – vzniká v důsledku používání a působení přírodních vlivů (pasivní opotřebení) – např. koroze,
postupně dochází ke snižování původních parametrů (výkon, zvýšená poruchovost), rychlost
fyzického opotřebení je závislá na mnoha činitelích(aktivní opotřebení) – např. prostředí,
odbornost obsluhy)

životnost majetku lze prodloužit:
o technickým zhodnocením (nástavba, rekonstrukce a modernizace)
o opravou (odstraněním částečného fyzického opotřebení)
o údržbou (pravidelná péče za účelem zpomalení fyzického opotřebení)"

Poznámka

Práce obsahuje několik tabulek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d0bca84771.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse